Synchronizace s programem POHODA

Synchronizace slouží k přenosu dat mezi aplikací mPOHODA a programem POHODA.

Vzájemnou komunikaci mezi aplikací mPOHODA a programem POHODA lze využít k vytvoření nové firmy v aplikaci mPOHODA a dále pak k přenosu dokladů a dalších záznamů mezi oběma systémy.

Jak při nastavení synchronizace dat správně postupovat se odvíjí od toho, zda v aplikaci mPOHODA je již firma založena, či nikoliv.

1. Přehled synchronizovaných záznamů

Typy synchronizace dat

Rozeznáváme tři typy synchronizace, v závislosti na tom, jakým směrem se data přenášejí:

 • jednosměrná synchronizace do programu POHODA

  Přenos záznamů probíhá pouze směrem z aplikace mPOHODA do programu POHODA.

 • jednosměrná synchronizace do aplikace mPOHODA

  Přenos záznamů probíhá pouze směrem z programu POHODA do aplikace mPOHODA.

 • obousměrná synchronizace

  Přenos záznamů probíhá jak směrem z aplikace mPOHODA do programu POHODA, tak také směrem z programu POHODA do aplikace mPOHODA.

  Pro tento typ komunikace je typické, že synchronizovaný záznam nelze na straně aplikace mPOHODA dále editovat - změny je nutné provést v programu POHODA, odkud se přenesou zpět do aplikace mPOHODA. Výjimkou je adresář, který lze i po provedené synchronizaci dat editovat i v aplikaci mPOHODA.

Synchronizované záznamy

V přehledu níže je uveden výčet všech záznamů, které lze synchronizovat. Pod názvem je uveden odkaz na detailní popis provedení synchronizace pro daný typ záznamu.

 • Adresář

  • Typ synchronizace: obousměrná

  • V aplikaci mPOHODA se záznam neoznačuje k synchronizaci - automaticky se přenáší všechny nové a změněné adresy.

  • V programu POHODA se záznam označí k synchronizaci povelem Synchronizace s mPOHODA v menu Záznam.

   Povel pro označení záznamu k synchronizaci není přístupný u záznamu typu Kontaktní osoba.

  • Pokud je v programu POHODA v agendě Globální nastavení/mPOHODA zatržena volba Synchronizovat celý adresář, pak není nutné adresní záznamy na straně programu POHODA označovat přes menu Záznam. K přidání příznaku Synchronizace s mPOHODA dojde automaticky při spuštění synchronizace.

  • Adresní záznam lze v aplikaci mPOHODA editovat i po jejím přenosu do programu POHODA. Pokud u stejného záznamu vzniknou změny v aplikaci mPOHODA a zároveň v programu POHODA, mají přednost úpravy provedené v programu POHODA.

 • Zásoby a evidenční čísla

  • Typ synchronizace: jednosměrná do aplikace mPOHODA

  • V programu POHODA se zásoba, resp. evidenční číslo označí k synchronizaci povelem Synchronizace s mPOHODA v menu Záznam.

   Pokud je v programu POHODA v agendě Sklady/Sklady příznakem pro synchronizaci dat označen konkrétní sklad, pak není nutné na straně programu POHODA označovat přes menu Záznam jednotlivé zásoby. K přidání příznaku Synchronizace s mPOHODA dojde automaticky při spuštění synchronizace. V případě kompletů a souprav se funkčnost vztahuje i na položky tvořící složenou zásobu, přestože se nacházejí na jiném skladě.

 • Prodejní ceny

  • Typ synchronizace: jednosměrná do aplikace mPOHODA

  • V programu POHODA se záznam neoznačuje - vždy se přenášejí všechny prodejní ceny.

  • V aplikaci mPOHODA lze pracovat pouze s prodejními cenami, jejichž platnost není pozastavena.

 • Hotovostní pokladny

  • Typ synchronizace: jednosměrná do aplikace mPOHODA

  • V programu POHODA se záznam označí k synchronizaci povelem Synchronizace s mPOHODA v menu Záznam.

 • Bankovní účty

  • Typ synchronizace: obousměrná

  • V aplikaci mPOHODA se záznam neoznačuje k synchronizaci - automaticky se přenášejí všechny nesynchronizované bankovní účty.

  • V programu POHODA se záznam označí k synchronizaci povelem Synchronizace s mPOHODA v menu Záznam.

  • U synchronizovaného bankovního účtu nelze některé nastavené údaje na bankovním účtě na straně aplikace mPOHODA editovat.

 • Formy úhrady

  • Typ synchronizace: jednosměrná do aplikace mPOHODA

  • V programu POHODA se záznam neoznačuje - vždy se přenášejí všechny formy úhrady.

 • Střediska
  Činnosti

  • Typ synchronizace: jednosměrná do aplikace mPOHODA

  • V programu POHODA se záznam neoznačuje - vždy se přenášejí všechna střediska a činnosti.

 • Vydané faktury
  Zálohové faktury
  Přijaté objednávky
  Nabídky vydané
  Výdejky

  • Typ synchronizace: obousměrná

  • V aplikaci mPOHODA se záznam neoznačuje k synchronizaci - automaticky se přenášejí všechny nesynchronizované doklady, které mají na detailu dokladu v sekci Podrobnosti nastaven příznak Synchronizovat doklad.

  • V programu POHODA se záznam označí k synchronizaci povelem Synchronizace s mPOHODA v menu Záznam.

   Povel pro označení záznamu k synchronizaci je přístupný pouze u vydané faktury typu Faktura, zálohové faktury typu Zálohová a Proforma a nevyřízené přijaté objednávky, vydané nabídky nebo výdejky.

  • Po přenesení dokladu synchronizací dat do programu POHODA jej nelze na straně aplikace mPOHODA editovat. Úpravy dokladu je nutné provádět v programu POHODA. Následnou synchronizací dat se pak provedené změny přenesou zpět do aplikace mPOHODA.

  • Na detailu dokladu v sekci Podrobnosti lze nastavením volby Synchronizovat do POHODA ovlivnit, zda bude záznam synchronizací dat přenesen do programu POHODA či nikoliv. Je-li dokladu nastaven příznak Pozastavit, záznam nevstupuje do synchronizace dat dokud mu není opět nastaven příznak Synchronizovat. V hlavním seznamu dokladů je takový záznam označen ikonou Nesynchronizovat do programu POHODA. Výchozí stav příznaku lze ovlivnit změnou nastavení v agendě Nastavení dokladů v sekci Synchronizace.

  • Zrušením příznaku Synchronizace s mPOHODA nebo odstraněním dokladu na straně programu POHODA, dojde při následné synchronizaci dat k odstranění záznamu i v aplikaci mPOHODA. V případě faktur včetně navázaného pokladního dokladu, který již byl importován do programu POHODA.

  • Pro synchronizaci nabídek vytvořených v aplikaci mPOHODA je vyžadována verze programu POHODA, rel. 13000 a vyšší.

 • Pokladní doklady
  Prodejky

  • Typ synchronizace: jednosměrná do programu POHODA

  • V aplikaci mPOHODA se záznam neoznačuje k synchronizaci - automaticky se přenášejí všechny nesynchronizované doklady, které mají na detailu dokladu v sekci Podrobnosti nastaven příznak Synchronizovat.

  • Úpravy dokladu provedené v programu POHODA se zpět do aplikace mPOHODA nepřenášejí.

  • Nesynchronizují se pokladní doklady, na kterých není uvedena pokladna přenesená z programu POHODA.

  • Dále se do programu POHODA nepřenášejí příjmové pokladní doklady a prodejky, které mají stav EET Čeká na odeslání, Čeká na odeslání (zjednodušeně), Nepodařilo se sestavit požadavek nebo Nepodařilo se odeslat.

 • Číselné řady

  • Typ synchronizace: jednosměrná do programu POHODA

  • V aplikaci mPOHODA se záznam neoznačuje k synchronizaci - automaticky se přenáší všechny číselné řady spadající do účetního období, ve kterém se provádí synchronizace.

  • Do programu POHODA se importují pouze ty číselné řady, které svou platností zasahují do účetního období, ve kterém je synchronizace dat prováděna.

 • Globální nastavení

  • Typ synchronizace: jednosměrná do aplikace mPOHODA

  • Z programu POHODA se každou synchronizací dat do aplikace mPOHODA přenášejí tato nastavení:

   • plátcovství DPH

    mPOHODA: agenda Nastavení firmy

    POHODA: agenda Globální nastavení/Daně/DPH

   • upozornění pro pohledávky

    mPOHODA: agenda Nastavení dokladů

    POHODA: agenda Globální nastavení/Pohledávky

   • splatnost faktur

    mPOHODA: agenda Nastavení dokladů

    POHODA: agenda Globální nastavení/Pohledávky

   • konstantní symbol

    mPOHODA: agenda Nastavení dokladů

    program POHODA: agenda Globální nastavení/Pohledávky

   • evidence výrobních čísel, evidence šarží

    mPOHODA: agenda Nastavení dokladů

    POHODA: agenda Globální nastavení/Sklady

   • používání středisek, činností a zakázek

    mPOHODA: agenda Nastavení dokladů

    POHODA: agenda Globální nastavení/Doklady/Členění

   • tisk QR kódu na faktuře

    mPOHODA: agenda Nastavení dokladů

    POHODA: agenda Globální nastavení/Doklady

   • tisk kódu skladové zásoby na tiskových sestavách

    mPOHODA: agenda Nastavení dokladů

    POHODA: agenda Globální nastavení/Sklady/Doklady se zásobami

   • elektronická evidence tržeb a datum zahájení evidence

    mPOHODA: agenda Nastavení dokladů

    POHODA: agenda Globální nastavení/EET

   • pověřenec pro ochranu údajů

    mPOHODA: agenda Nastavení firmy

    POHODA: agenda Globální nastavení/GDPR

2. Provedení synchronizace

Před prvním spuštěním synchronizace dat je nutné nejprve nastavit komunikaci mezi aplikací mPOHODA a programem POHODA. Při následných synchronizacích opatřete příznakem synchronizace ty záznamy, které chcete přenést a které musí být označeny k synchronizaci. Poté již nic nebrání vlastnímu spuštění synchronizace dat.

Nastavení komunikace s programem POHODA

Pro komunikaci s aplikací mPOHODA zatrhněte v programu POHODA v agendě Globální nastavení/mPOHODA volbu Zapnout komunikaci s mPOHODA.

Nastavení komunikace s programem POHODA

Doplňte přihlašovací jméno (e-mail) a heslo, pod kterými jste se registrovali na webovém rozhraní aplikace mPOHODA. Synchronizovat data může pouze administrátor aplikace mPOHODA s přidělenou uživatelskou licencí.

Pro kontrolu, zda jste údaje zadali správně, zvolte tlačítko Test připojení.

Pro úspěšnou komunikaci je důležité mít zadané stejné IČ u účetní jednotky v programu POHODA a v aplikaci mPOHODA.

Synchronizovat data může pouze administrátor nebo uživatel, který má v programu POHODA zatrženou volbu mPOHODA ve stromu práv Soubor/mPOHODA v agendě Přístupová práva. Tuto volbu má aktivní každý uživatel automaticky, pokud na nově přidané agendy má právo "výchozí" nebo "všechna".

Označení záznamů k synchronizaci

Záznamy určené k přenosu do aplikace mPOHODA označte v programu POHODA prostřednictvím povelu Synchronizace s mPOHODA, který se nachází v menu Záznam. Záznam se označí ikonou synchronizace Synchronizace s mPOHODA.

Vybrané záznamy můžete v programu POHODA označit i hromadně pomocí povelu Záznam/Editace/Upravit vše… V zobrazeném dialogovém okně Hromadná úprava záznamů vyberete v poli agendy typ mPOHODA a v poli Hodnota zvolte Ano.

Spuštění synchronizace

Vlastní komunikaci s aplikací mPOHODA spustíte v programu POHODA povelem Soubor/Datová komunikace/mPOHODA… Otevře se průvodce Komunikace s mPOHODA, který Vám nabídne dvě možnosti provedení synchronizace.

Spuštění synchronizace dat v programu POHODA
 • Synchronizovat data od poslední komunikace

  Spustí se přenos, během kterého dojde k přidání nových záznamů a přenesení změn stávajících záznamů, které vznikly od poslední komunikace s aplikací mPOHODA.

 • Synchronizovat všechna data

  Při tomto typu přenosu se provede odeslání všech dat určených k sehrávání mezi programem POHODA a aplikací mPOHODA.

  V praxi tak dojde ke kompletnímu přenesení všech záznamů mezi programem POHODA a aplikací mPOHODA. V případě dokladů se do programu POHODA naimportují pouze ty, které ještě nejsou v programu POHODA obsaženy.

  Pokud komunikaci pouštíte poprvé, nebo je účetní jednotka po datové uzávěrce, je přístupná pouze volba Synchronizovat všechna data.


V režimu pobočkového zpracování dat není možné na jednotce typu Pobočka a Klient provádět synchronizaci dat.

Při zadávání dat pomocí aplikace mPOHODA je nutné provést synchronizaci před vystavením daňových přiznání a datovou uzávěrkou.

Výměnu dat mezi programem POHODA a aplikací mPOHODA můžete provádět i automaticky. Tuto funkci využijete v případě, kdy chcete provádět přenos dat mezi aplikacemi pravidelně a v konkrétní dobu. Postačí pomocí parametrů načasovat spuštění programu POHODA, například pomocí naplánované úlohy, která je součástí operačního systému

Úpravou příkazu můžete ovlivnit způsob provedení synchronizace “/mPohoda“ pro rozdílovou synchronizaci, “/mPohoda:f“ pro úplnou synchronizaci.

Více informací k automatické synchronizaci mezi aplikacemi včetně samotných příkladů, jak nastavení provést, naleznete v nápovědě programu POHODA.

Dokončení synchronizace

Po dokončení přenosu se zobrazí přehled s výsledkem importu. Pomocí tlačítka Zobrazit podrobnosti je možné zobrazit přehled záznamů, které byly přeneseny nebo u kterých nedošlo ke správnému importu, s uvedením informace, proč záznam nebyl naimportován.

Výsledek synchronizace dat Přehled synchronizovaných záznamů Detail výsledku synchronizovaného záznamu

Podrobný záznam o importu naleznete v programu POHODA také v agendě mPOHODA log, kterou otevřete z nabídky Soubor/Datová komunikace.

V agendě se zobrazí datum a čas importu a jméno uživatele, který import provedl. Na záložce Položky je uveden typ komunikace a agenda, ve které se naimportovaný záznam vytvořil. V poli Poznámka naleznete např. i důvod, proč nebyl záznam naimportován. Naimportovaný záznam je možné otevřít prostřednictvím pravého tlačítka myši a povelem Otevřít.

Importované záznamy jsou v programu POHODA automaticky označené a můžete je jednoduše vybrat pomocí sloupce X. Informace je obsažena také ve sloupci Zdroj dokladu.

Označení naimportovaného záznamu v programu POHODA

Doklady přenesené z aplikace mPOHODA do programu POHODA jsou označeny symbolem Synchronizovaný záznam. Přenesený záznam nelze v aplikaci mPOHODA upravovat. Odstranit jej lze kliknutím na ikonu Synchronizovaný záznam a zvolením tlačítka Odstranit v zobrazeném dialogovém okně. Po odstranění synchronizovaného dokladu z aplikace mPOHODA doporučujeme záznam smazat i v programu POHODA.

Synchronizované nedokladové záznamy (např. adresy, položky ceníku apod.) nemají v aplikaci mPOHODA žádný příznak.

Záznam, který nemohl být kvůli nějaké chybě naimportován do programu POHODA, je označen symbolem Chybně synchronizovaný záznam. Kliknutím na ikonu se zobrazí dialog s uvedením důvodu, který zabránil importu daného dokladu do programu POHODA. Zvolením tlačítka Upravit se zobrazí detail záznamu. Doklad tak můžete editovat nebo vymazat prostřednictvím povelu Smazat umístěným na detailu dokladu.

Označení naimportovaného záznamu v aplikaci mPOHODA

Doporučené postupy pro synchronizaci dat

 • Nastavení jednotlivých funkcí (EET, výchozí sazby DPH a výpočet DPH, prodejní ceny apod.) mějte shodně zadané v programu POHODA i aplikaci mPOHODA. Na shodu nastavení dbejte i v případě, kdy vám účetnictví v programu POHODA zpracovává externí účetní firma.

 • Evidujete-li prostřednictvím aplikace mPOHODA tržby v EET, dbejte na to, aby funkce pro elektronickou evidenci tržeb byla aktivní také v programu POHODA. V opačném případě je totiž automatické odeslání tržby do EET v aplikaci mPOHODA ovlivněno formou úhrady importované z programu POHODA, u které není nastaven vstup do EET a je tak nutné na každém dokladu odeslání tržby do EET ručně aktivovat. Dalším důsledkem je uchování informací o EET pouze v aplikaci mPOHODA a zákonná evidence tak není součástí účetnictví vedeného v programu POHODA.

 • Pracujete-li v mobilní aplikaci mPOHODA se skladovými zásobami importovanými z programu POHODA, doporučujeme Vám při synchronizaci dat dodržovat postup uvedený v FAQ Doporučené postupy pro práci se skladovými zásobami synchronizovanými s mobilní aplikací mPOHODA.

 • Checklist pro přelom účetních období, který vám pomůže s kontrolou nastavení firmy, aby byla připravena pro zadávání dokladů v novém účetním roce.

Zpět na začátek