Nastavení dokladů

Agenda Nastavení dokladů slouží k zadání výchozích hodnot, které se pak aplikují na nově vytvářený doklad, resp. tiskovou sestavu.

Nastavení dokladů

1. DPH

V sekci DPH zadávají plátci DPH výchozí typ DPH a sazbu DPH. Výchozí hodnoty se nastaví při vytváření nové položky ceníku nebo nové položky dokladu.

Na položky zálohové faktury a prodejky se nepřednastaví typ jednotkové ceny Přenesená, pokud je tento typ nastaven jako výchozí. Protože zálohovou fakturu ani prodejku nelze vytvářet v režimu přenesené daňové povinnosti, použije se typ Bez DPH a sazba DPH 0 %.

Pro neplátce DPH není tato sekce dostupná.

2. Platby

 • Splatnost faktur se zadává v rozmezí 0 - 2000 dnů.

 • Výchozí konstantní symbol se vkládá na tiskové sestavy Faktura a Zálohová faktura.

 • Forma úhrady pro faktury a objednávky se aplikuje na vydanou fakturu, zálohovou fakturu a přijatou objednávku. Na prodejku se vkládá forma úhrady nastavená v poli Forma úhrady pro prodejky.

 • V závislosti na zvolené formě úhrady se na doklad nastaví výchozí bankovní účet, resp. hotovostní pokladna.

3. Zálohy

Vyúčtování přijaté zálohy je třeba provést buď přímo v aplikaci mPOHODA nebo až v programu POHODA. Vámi nejčastěji používaný způsob vyúčtování si můžete nastavit jako výchozí. Tato informace se přenáší na vystavenou zálohovou fakturu a na jejím základě je pak povoleno nebo zakázáno provedení vyúčtování zálohy v aplikaci mPOHODA.

V případě, že je k zálohové faktuře vystavován daňový doklad za přijatou platbu, proveďte jeho vystavení a následně i vyúčtování zálohy v programu POHODA.

4. EET

Je-li v agendě Nastavení firmy zadáno ID zákazníka s platnou licencí k programu POHODA, zobrazí se v sekci EET pole pro aktivaci evidence tržeb a pro zadání data, od kterého firma tržby eviduje.

Více informací o elektronické evidenci tržeb v aplikaci mPOHODA je uvedeno v samostatné kapitole Elektronická evidence tržeb.

5. Zásoby

Vyskladňování do minusu

Volbou Vyskladňovat do minusu ovlivníte, zda je možné prodávat i zásoby, u kterých není k dispozici požadované množství. Zásobu typu Služba lze vyskladňovat pod evidenční stav i v případě, že je vyskladňování do minusu zakázáno.

Toto nastavení se nepřenáší z programu POHODA.

Pokud synchronizací dat vznikne u nějaké položky ceníku záporný stav K dispozici, systém mPOHODA automaticky povolí vyskladňování do minusu. Toto nastavení nelze změnit do té doby, než bude hodnota množství opět kladná. Jakmile dojde v programu POHODA k úpravě stavu, systém při další synchronizaci dat automaticky vrátí zpět původní nastavení, vyskladňování do minusu bude tedy opět zakázané.

Aby se doklady způsobující záporný stav zásob synchronizovaly s vaším účetním systémem, musíte mít v programu POHODA dostatek dané zásoby na skladě nebo zatržený povel Povolit stav zásob do minusu v agendě Globální nastavení/Sklady.

Pracujete-li v programu POHODA s rezervacemi zásob, nepůjde v aplikaci mPOHODA vydat danou zásobu pod rezervované množství, a to ani v případě povoleného vyskladňování do minusu.

Zobrazování zásob skladem

Seznam zásob, který se Vám nabízí při prodeji, můžete omezit pouze na ty s kladným stavem, aktivací volby Zobrazovat jen zásoby skladem.

Zásobu typu Služba lze prodávat bez ohledu na evidenční stav, a proto se tato položka ceníku nabízí vždy k prodeji, tedy i v případě záporného stavu položky a nastaveného zobrazování zásob pouze skladem.

Sdružování položek

Je-li při vkládání položky z ceníku na doklad aktivní funkce Sdružovat položky, pak při opakovaném vkládání stejné položky na doklad dojde k navýšení množství dané položky na dokladu. Funkce se aplikuje pouze na skladové zásoby.

Položky se sloučí jen v případě, že se shodují v názvu, kódu, měrné jednotce, ceně, způsobu výpočtu DPH, sazbě DPH, slevě a databázovém identifikátoru zásoby (ten je pro zásoby z různých skladů odlišný).

6. Archivace

Spuštěním kompletní synchronizace dat v programu POHODA po provedení datové uzávěrky se synchronizované záznamy, které spadají do uzavřeného účetního období, v aplikaci mPOHODA v závislosti na aktuálně nastaveném způsobu archivace buď nenávratně odstraní, nebo dojde pouze k jejich skrytí v seznamu všech dokladů.

 • Volbou skrýt v aplikaci mPOHODA synchronizované záznamy předchozích období dochází pouze ke skrytí záznamů uzamčených datovou uzávěrkou v hlavním seznamu dokladů. Pro jejich zobrazení zapněte v jednotlivých dokladových agendách funkci pro vyhledávání a aktivujte volbu Zobrazit záznamy předchozích období.

  Skryté záznamy jsou přístupné pouze přes webové rozhraní. Na mobilní zařízení se nestahují.

 • Volbou odstranit v aplikaci mPOHODA synchronizované záznamy předchozích období dochází synchronizací dat k nenávratnému smazání záznamů uzamčených datovou uzávěrkou.

Funkčnost se aplikuje na synchronizované pokladní doklady, prodejky, vydané faktury, vydané zálohové faktury a přijaté objednávky.

Minimalizováním dat pouze na záznamy spadající do aktuálního účetního období se zpřehlední práce se záznamy, jejich vyhledávání bude snazší a zrychlí se tak i celková synchronizace dat, jak mezi aplikací mPOHODA a programem POHODA, tak synchronizace spouštěná na mobilním zařízení.

7. Tisk

Tisk QR kódu na faktuře

Volbu Tisknout QR kód na faktuře zatrhněte, pokud chcete aby se na vydané a zálohové faktuře zobrazoval QR kód splňující normy pro QR fakturu a platbu.

Rozlišují se dva typy QR kódů:

 • QR Faktura obsahuje údaje o samotném dokladu. Pomocí QR čtečky je lze načíst do jakéhokoliv ekonomického systému, který toto načítání podporuje, a jednoduše v něm tak vytvořit přijatou fakturu.

 • QR Platba+F obsahuje jednak údaje o samotném dokladu, a lze tak načtením kódu vytvořit přijatou fakturu, ale také údaje pro vytvoření platebního příkazu. Načtením takového QR kódu v aplikaci pro internetové bankovnictví nainstalované na mobilním zařízení se příkaz k úhradě vyplní údaji z vydané faktury, příkaz pak jen stačí zkontrolovat, potvrdit a odeslat do banky.

  Kód QR Platba+F se vygeneruje pouze pokud je na faktuře uveden účet ve formátu IBAN, forma úhrady je typu Převodem a faktura není ještě plně uhrazena.

Tisk položek zásob

Volba Tisknout položky složených zásob ovlivňuje, zda budou na tiskových sestavách pro zásoby typu Komplet a Souprava vidět i položky, ze kterých se daná složená zásoba skládá.

Je-li volba aktivní, tisknou se na sestavách složené zásoby včetně svých položek. Není-li aktivní, pak se na sestavách tiskne složená zásoba bez uvedení svých položek. Podmínkou však je, že u všech položek je uvedena stejná sazba DPH a způsob výpočtu DPH. Není-li tato podmínka splněna, pak se na sestavě tisknou položky zásob i v případě zakázaného tisku položek.

Tisk kódu a poznámek položek

Jsou-li aktivní volby Tisknout kód položky a Tisknout poznámku položky, pak se na tiskových sestavách tiskne před názvem položky její kód a za názvem položky poznámka uvedená na detailu položky dokladu.

Tisk e-mailu uživatele

Chcete-li, aby se na tiskových sestavách v části Vystavil pod jménem uživatele tiskl i jeho kontaktní e-mail, uvedený v agendě Uživatelé, pak zatrhněte volbu Tisknout e-mail na dokladu.

8. Texty

 • Na novou vydanou fakturu, zálohovou fakturu, pokladní doklad a prodejku se vkládá text uvedený v nastavení dokladů.

 • V poli Upozornění se uvádí text informující vašeho odběratele o možnosti penalizace v případě, že faktura nebude uhrazena v termínu splatnosti. Tento text se zobrazuje na tiskové sestavě Faktura.

 • Údaj o zápisu do obchodního rejstříku nebo jiné evidence se zadává v poli Registr. Tento text se tiskne na všech tiskových sestavách.

Zpět na začátek