Nastavení dokladů

Agenda Nastavení dokladů slouží k zadání výchozích hodnot, které se pak aplikují na nově vytvářený doklad, resp. tiskovou sestavu.

Nastavení dokladů

1. DPH

V sekci DPH zadávají plátci DPH výchozí typ DPH a sazbu DPH. Výchozí hodnoty se nastaví při vytváření nové položky ceníku nebo nové položky dokladu.

Typ DPH Přenesená vyjadřuje, že se na položku dokladu bude vztahovat režim přenesené daňové povinnosti. Detailní informace o použití tohoto režimu v aplikaci mPOHODA jsou uvedeny v kapitole Přenesená daňová povinnost.

Pro neplátce DPH není tato sekce dostupná.

2. Platby

 • Splatnost faktur se zadává v rozmezí 0 - 2000 dnů.

 • Výchozí konstantní symbol se vkládá na tiskové sestavy Faktura a Zálohová faktura.

 • Forma úhrady pro prodejky se aplikuje na prodejku. Na ostatní typy dokladů, kde je možné pracovat s formou úhrady, se vkládá forma úhrady nastavená v poli Forma úhrady v ostatních agendách.

 • V závislosti na zvolené formě úhrady se na doklad nastaví výchozí bankovní účet, resp. hotovostní pokladna.

3. Zálohy

Vyúčtování přijaté zálohy je třeba provést buď přímo v aplikaci mPOHODA nebo až v programu POHODA. Vámi nejčastěji používaný způsob vyúčtování si můžete nastavit jako výchozí. Tato informace se přenáší na vystavenou zálohovou fakturu a na jejím základě je pak povoleno nebo zakázáno provedení vyúčtování zálohy v aplikaci mPOHODA.

4. EET

Je-li v agendě Nastavení firmy zadáno ID zákazníka s platnou licencí k programu POHODA, zobrazí se v sekci EET pole pro aktivaci evidence tržeb a pro zadání data, od kterého firma tržby eviduje.

Více informací o elektronické evidenci tržeb v aplikaci mPOHODA je uvedeno v samostatné kapitole Elektronická evidence tržeb.

5. Zásoby

Sdružování položek

Je-li při vkládání položky z ceníku na doklad aktivní funkce Sdružovat položky, pak při opakovaném vkládání stejné položky na doklad dojde k navýšení množství dané položky na dokladu. Funkce se aplikuje pouze na skladové zásoby.

Položky se sloučí jen v případě, že se shodují v názvu, kódu, měrné jednotce, ceně, způsobu výpočtu DPH, sazbě DPH, slevě a databázovém identifikátoru zásoby (ten je pro zásoby z různých skladů odlišný).

Evidence evidenčních čísel

Pro funkce

Je-li volba Evidence evidenčních čísel aktivní, je možné na doklady ve verzi mPOHODA Pro vkládat výrobní čísla a šarže.

Nastavení se řídí nastavením voleb Evidence výrobních čísel a Evidence šarží v programu POHODA v agendě Globální nastavení v sekci Sklady.

6. Členění dokladů

Nastavení v sekci Členění dokladů se synchronizací dat přenáší z programu POHODA z agendy Nastavení/Globální nastavení sekce Doklady/Členění. Nemáte-li firmu napojenou na program POHODA, pak je používání středisek, činností a zakázek vždy aktivní.

Je-li ve firmě používání středisek, činností nebo zakázek vypnuto, nejsou příslušná pole zobrazena na nově vytvářených dokladech. U již uložených dokladů se pole zobrazují v případě, že údaj o středisku, činnosti nebo zakázky byl na dokladu uveden.

7. Archivace

Spuštěním kompletní synchronizace dat v programu POHODA po provedení datové uzávěrky se synchronizované záznamy, které spadají do uzavřeného účetního období, v aplikaci mPOHODA v závislosti na aktuálně nastaveném způsobu archivace buď nenávratně odstraní, nebo dojde pouze k jejich skrytí v seznamu všech dokladů.

 • Volbou skrýt v aplikaci mPOHODA synchronizované záznamy předchozích období dochází pouze ke skrytí záznamů uzamčených datovou uzávěrkou v hlavním seznamu dokladů. Pro jejich zobrazení zapněte v jednotlivých dokladových agendách funkci pro vyhledávání a aktivujte volbu Zobrazit záznamy předchozích období.

  Skryté záznamy jsou přístupné pouze přes webové rozhraní. Na mobilní zařízení se nestahují.

 • Volbou odstranit v aplikaci mPOHODA synchronizované záznamy předchozích období dochází synchronizací dat k nenávratnému smazání záznamů uzamčených datovou uzávěrkou.

Funkčnost se aplikuje na synchronizované pokladní doklady, prodejky, vydané faktury, vydané zálohové faktury a přijaté objednávky.

Minimalizováním dat pouze na záznamy spadající do aktuálního účetního období se zpřehlední práce se záznamy, jejich vyhledávání bude snazší a zrychlí se tak i celková synchronizace dat, jak mezi aplikací mPOHODA a programem POHODA, tak synchronizace spouštěná na mobilním zařízení.

8. Tisk

Tisknout QR kód na faktuře

Volbu Tisknout QR kód na faktuře zatrhněte, pokud chcete aby se na vydané a zálohové faktuře zobrazoval QR kód splňující normy pro QR fakturu a platbu.

Rozlišují se dva typy QR kódů:

 • QR Faktura obsahuje údaje o samotném dokladu. Pomocí QR čtečky je lze načíst do jakéhokoliv ekonomického systému, který toto načítání podporuje, a jednoduše v něm tak vytvořit přijatou fakturu.

 • QR Platba+F obsahuje jednak údaje o samotném dokladu, a lze tak načtením kódu vytvořit přijatou fakturu, ale také údaje pro vytvoření platebního příkazu. Načtením takového QR kódu v aplikaci pro internetové bankovnictví nainstalované na mobilním zařízení se příkaz k úhradě vyplní údaji z vydané faktury, příkaz pak jen stačí zkontrolovat, potvrdit a odeslat do banky.

  Kód QR Platba+F se vygeneruje pouze pokud je na faktuře uveden bankovní účet ve formátu IBAN, forma úhrady je typu Převodem a faktura není ještě plně uhrazena.

  Pokud bude na doklad vybrán bankovní účet, který nemá vyplněn formát IBAN, u pole Bankovní účet bude po celou dobu editace dokladu zobrazeno upozornění, že platební QR kód nebude vygenerován. Na chybějící formát IBAN u bankovního účtu budete upozorněni i při samotném uložení dokladu.

  Kód QR Platba+F se vkládá také do e-mailu při odesílání vydané nebo zálohové faktury.

  Při odeslání dokumentu z webového rozhraní nebo mobilní aplikace se systémem iOS je součástí těla e-mailu. Při odeslání z mobilní aplikace se systémem Android je QR kód vložen jako příloha e-mailu.

Tisknout položky zásob

Volba Tisknout položky složených zásob ovlivňuje, zda budou na tiskových sestavách pro zásoby typu Komplet a Souprava vidět i položky, ze kterých se daná složená zásoba skládá.

Je-li volba aktivní, tisknou se na sestavách složené zásoby včetně svých položek. Není-li aktivní, pak se na sestavách tiskne složená zásoba bez uvedení svých položek. Podmínkou však je, že u všech položek je uvedena stejná sazba DPH a způsob výpočtu DPH. Není-li tato podmínka splněna, pak se na sestavě tisknou položky zásob i v případě zakázaného tisku položek.

Tisknout kód a poznámku položek

Jsou-li aktivní volby Tisknout kód položky a Tisknout poznámku položky, pak se na tiskových sestavách tiskne před názvem položky její kód a za názvem položky poznámka uvedená na detailu položky dokladu.

Tisknout popis zásob

Je-li aktivní volba Tisknout popis zásob, pak se na tiskové sestavě Nabídka (Nabídka anglicky) tiskne stručný a podrobný popis zapsaný u zásoby na záložce Popis.

Tisknout e-mail na dokladu

Chcete-li, aby se na tiskových sestavách v části Vystavil pod jménem uživatele tiskl i jeho kontaktní e-mail, uvedený v agendě Uživatelé, pak zatrhněte volbu Tisknout e-mail na dokladu.

9. Synchronizace

 • Nastavením přepínače Synchronizaci nově vytvořených dokladů do programu POHODA a přepínače Synchronizace nově vytvořených nabídek do programu POHODA na Povolit či Pozastavit ovlivníte, zda budou nově vytvořené doklady s další synchronizací dat spuštěnou v programu POHODA přeneseny do programu POHODA či nikoliv.

  Funkci využijete například v případě, kdy budete mít rozpracovanou větší zakázku a průběžně chcete do faktury uvádět provedené práce, ale samotnou fakturu budete konečnému odběrateli fakturovat až po dokončení zakázky. Nastavením příznaku Pozastavit si tak zajistíte, že vaše účetní rozpracovanou fakturu neuzamkne vůči úpravám spuštěním synchronizace dat v programu POHODA dříve, než požadujete.

 • Na nově vytvářený doklad se automaticky nastaví příznak synchronizace uvedený v agendě Nastavení dokladů. Na detailu dokladu v sekci Podrobnosti je možné nastavení příznaku změnit oproti výchozímu nastavení. Toto lze provést kdykoliv i na již uloženém záznamu.

 • Záznam, u kterého je nastaven příznak Pozastavit, je v hlavním seznamu dokladů označen ikonou Nesynchronizovat do programu POHODA.

 • Aby se doklad s pozastavenou synchronizací dostal do programu POHODA, je nutné u něj změnit příznak synchronizace, a to buď přímo na detailu dokladu přepnutím do stavu Synchronizovat nebo to můžete provést hromadnou změnou příznaku kliknutím na tlačítko Povolit v agendě Nastavení dokladů v sekci Synchronizace v části Povolit synchronizaci u pozastavených dokladů.

  Po aktivaci synchronizace u nesynchronizovaných dokladů je nutné v programu POHODA spustit novou synchronizaci dat.

 • Výchozí nastavení přepínače pro synchronizaci nabídek je Pozastavit. V případě, že je pro nabídky nastaven přepínač jako nesynchronizovat, pak po přenosu nabídky do objednávky upravte stav synchronizace na nabídce ručně.

10. Zaúčtování

 • Chcete-li aby doklady přenesené do programu POHODA byly rovnou zaúčtovány, nastavte v sekci Zaúčtování volbu Použít výchozí nastavení z programu POHODA.

  Pro správné zaúčtování je nutné, aby uživatel provádějící v programu POHODA synchronizaci dat, měl v agendě Uživatelské nastavení zadány potřebné předkontace a členění DPH.

  Při importu dat se vydaným fakturám, pokladním dokladům a prodejkám nastaví ve formuláři dokladu výchozí předkontace a členění DPH dle uživatele provádějící synchronizaci dat. Pokud doklad obsahuje skladové položky, u kterých je v případě podvojného účetnictví zadán výnosový účet, doplní se příslušná předkontace také přímo k položkám dokladu.

 • Prodejkám je nastavena předkontace pro zaúčtování, ale k automatickému zaúčtování prodejek synchronizovaných z aplikace mPOHODA v programu POHODA nedochází.

 • Pokud nemá importem dokladů docházet k jejich zaúčtování, pak pro nastavení dokladů v programu POHODA ponechejte vybranou volbu Nastavit předkontaci Nevím a členění DPH UNevím/PNevím.

  Pokud doklad obsahuje skladové položky, u kterých je v rámci podvojného účetnictví zadán výnosový účet, tak i v tomto případě se doplní příslušná předkontace také přímo k položkám dokladu. Předkontace uvedená u první položky dokladu se pak nastaví i ve formuláři dokladu v poli Předkontace.

 • Plátci DPH mohou v poli Členění DPH pro přenesenou daňovou povinnost zvolit členění DPH, které se při importu vydané faktury a pokladního dokladu doplní v programu POHODA k položce, u níž byl v aplikaci mPOHODA nastaven typ DPH Přenesená.

  Při vybrané možnosti UNevím se položkám s přenesenou daňovou povinností na přeneseném dokladu nedoplní žádné členění DPH a je nutné jej v programu POHODA zadat ručně. Členění DPH UNevím je nastaveno ve formuláři importovaného dokladu.

  Nastavení členění DPH pro přenesenou daňovou povinnost je dostupné plátcům DPH při zvoleném typu zaúčtování dokladů v programu POHODA Použít výchozí nastavení z programu POHODA.

11. Texty

 • Na novou vydanou fakturu, zálohovou fakturu, pokladní doklad a prodejku se vkládá text uvedený v nastavení dokladů.

 • V poli Upozornění se uvádí text informující vašeho odběratele o možnosti penalizace v případě, že faktura nebude uhrazena v termínu splatnosti. Tento text se zobrazuje na tiskové sestavě Faktura v českém jazyce. Pro faktury v angličtině lze využít pole Upozornění anglicky.

 • Údaj o zápisu do obchodního rejstříku nebo jiné evidence se zadává v poli Registr. Tento text se tiskne na všech tiskových sestavách v českém jazyce. Pro text na tiskových sestavách v angličtině lze využít pole Registr anglicky.

 • V poli Patička paragonu lze zadat text, který se bude tisknout v závěru tiskových sestav typu paragon pokladních dokladů a prodejek na mobilních zařízeních.

12. Přenos nastavení z programu POHODA

Některá nastavení se synchronizací dat přenáší z programu POHODA. Kompletní seznam synchronizovaného nastavení je uveden v kapitole Synchronizace.

Zpět na začátek

TeamViewer Stáhněte si program TeamViewer a spojte se s námi přímo.