Vydané faktury

Vydaná faktura je dokladem o prodeji zboží či poskytnutí služeb.

Vydané faktury

1. Vydaná faktura

Ve vydané faktuře se uvádí zboží prodané odběrateli, resp. poskytnuté služby, za které může být placeno různými formami úhrady.

 • V poli Forma úhrady se zadává forma, kterou má být za fakturu zaplaceno. Na novém dokladu se jako výchozí forma úhrady nastaví forma uvedená v agendě Nastavení dokladů v poli Forma úhrady pro faktury a objednávky.

 • Položku lze na doklad zadat přímým zápisem nebo výběrem položky z ceníku. Přímo z dokladu je také možné do ceníku přidat novou položku. Detailní informace k práci s položkou na dokladu jsou uvedeny na stránce Položky dokladu.

  Další možností je přenos položek z přijaté objednávky.

  Množství, které je možné na doklad zadat u zásob typu Karta a Výrobek je ovlivněno nastavením volby Vyskladňovat do minusu.

 • Bližší informace o tom, jak na doklad vložit odběratele, resp. jak aktualizovat údaje o odběrateli na dokladu, se dočtete v kapitole Práce s odběratelem na dokladu, uvedené v popisu agendy Adresář. Kromě fakturační adresy je možné na vydané faktuře uvést také dodací adresu.

 • Vztahuje-li se na zboží nebo služby režim přenesené daňové povinnosti, nastavte u dané položky typ jednotkové ceny Přenesená. Pro takovou položku je možné zadat sazbu DPH, ale částka DPH zůstane nulová. Na tiskové sestavě Faktura se pak zobrazí informace o tom, že daň odvede zákazník.

 • Po zaplacení faktury odběratelem je nutné u vydané faktury zaevidovat její úhradu. Provedení úhrady faktury je popsáno v kapitole Úhrada vydané faktury.

 • Ve vydané faktuře se také provádí vyúčtování přijaté zálohy. Přesný postup zúčtování je popsán v kapitole Vyúčtování zálohové faktury.

 • Popis základních funkcí pro vytvoření nového záznamu, uložení záznamu, smazání apod. jsou popsány v kapitole Obecné funkce.

 • Z programu POHODA lze do aplikace mPOHODA importovat vydané faktury typu Faktura. Na straně aplikace mPOHODA jsou tyto záznamy pouze pro čtení a slouží primárně k úhradě pokladním dokladem a odeslání tržby na EET.

2. Záložky

Úhrady

Úhrady faktury se zaznamenávají na záložce Úhrady.

Záložka Úhrady

Způsoby vytvoření úhrady vydané faktury jsou popsány v kapitole Úhrada vydané faktury.

Nad seznamem úhrad se zobrazuje zbývající částka k úhradě.

Poznámky

Poznámky slouží k uvedení doplňujících údajů souvisejících s vytvořenou vydanou fakturou. Poznámka se synchronizací přenáší spolu s fakturou do programu POHODA.

Poznámka zapsaná v první části se zobrazuje na tiskové sestavě Faktura. Poznámka interní je určena k zaznamenání doplňujících údajů sloužících pro vnitřní potřeby firmy.

Záložka Poznámky

Doklady

Na záložce Doklady je uveden odkaz svázaný doklad, kterým v případě vydané faktury může být přijatá objednávka, zálohová faktura (po vyúčtování přijaté zálohy uplatněné ve zvolené vydané faktuře) nebo pokladní doklad (v případě úhrady faktury v hotovosti).

V záhlaví záložky se zobrazuje počet dokladů, na které má zdrojový doklad vazbu.

Záložka Doklady

Historie

Na záložce Historie je zobrazen přehled událostí týkajících se zvoleného záznamu. Tedy kdy byl záznam vytvořen, kdo jej editoval, kdy byl synchronizován.

Záložka Historie

3. Úhrada vydané faktury

Úhradu vydané faktury lze provést několika způsoby. Každá úhrada má vliv na celkový stav úhrady faktury, který je barevně rozlišován. Tento stav je vidět v seznamu faktur a na záložce Úhrady.

Přehled stavů úhrady faktury
Ikona Název stavu Popis
Po splatnosti Faktura po splatnosti Nezaplacená faktura, u níž už vypršel termín splatnosti.
Neuhrazeno Neuhrazená faktura Faktura, která není plně uhrazena a zároveň ještě nevypršel termín splatnosti.
Uhrazeno Uhrazená faktura Faktura byla plně uhrazena.

Najetím na ikonu indikující stav úhrady se u neuhrazené faktury zobrazí zbývající částka k úhradě.

Rozlišujeme tři typy úhrad:

 • úhradu pokladním dokladem

 • úhradu bez vazby na hradící doklad

 • dorovnávající úhradu vytvořenou synchronizací s programem POHODA

Úhrada faktury provedená v agendě Pokladní doklady

Pokladní doklad s položkou likvidace vydané faktury lze vytvořit přímo v agendě Pokladní doklady.

Přesný postup přenosu vydané faktury na pokladní doklad je uveden v kapitole Úhrada faktury pokladním dokladem, uvedené v nápovědě pro pokladní doklady.

Odkaz na hradící pokladní doklad je uveden na záložce Úhrady v poli Číslo dokladu.

Úhrada faktury pokladním dokladem

Tuto úhradu nelze na záložce Úhrady editovat (lze pouze uvést poznámku) ani smazat. Odstranění úhrady je nutné provést smazáním pokladního dokladu, resp. příslušné položky pokladního dokladu.

Úhrada vyvolaná z vydané faktury

Přímo z vydané faktury lze vytvořit úhradu pokladním dokladem nebo úhradu bez vazby na hradící doklad.

Oba způsoby provedení likvidace vydané faktury lze vyvolat na záložce Úhrady nebo ze seznamu vydaných faktur.

Kliknutím na ikonu indikující stav úhrady v seznamu faktur se zobrazí dialogové okno Úhrada faktury, ve kterém zvolte požadovaný způsob provedení úhrady.

Dialogové okno Úhrada faktury
 • úhrada pokladním dokladem

  • Likvidaci vydané faktury pokladním dokladem vyvoláte ze záložky Úhrady povelem Uhradit pokladním dokladem Uhradit pokladním dokladem.

   Úhrada pokladním dokladem
  • Na dialogovém okně Úhrada faktury zvolte povel Uhradit pokladním dokladem.

  • V obou případech se v agendě Pokladní doklady založí nový pokladní doklad, s datem platby rovno aktuálnímu dni, na který je vložena zvolená vydaná faktura ve zbývající neuhrazené částce faktury. Pokladní doklad zkontrolujte a proveďte jeho uložení.

 • úhrada bez vazby na hradící doklad

  • Úhradou bez vazby na hradící doklad se u likvidované vydané faktury vytvoří úhrada ve výši zbývající neuhrazené částky faktury. Datum úhrady je nastaveno na aktuální den, ale je možné jej upravit. Tato úhrada nemá vazbu na jiný doklad.

  • Povelem Přidat úhradu Přidat úhradu se na záložce Úhrady vytvoří nový záznam úhrady. Před jeho uložením můžete upravit datum provedení úhrady a částku úhrady.

   Úhrada faktury bez vazby
  • Zvolením povelu Uhradit na dialogovém okně Úhrada faktury se vytvořená úhrada vydané faktury automaticky uloží. Datum úhrady a případně částku změníte na záložce Úhrady.

  • Úhradu bez vazby na hradící doklad lze smazat na záložce Úhrady prostřednictvím povelu Odstranit.

  • Přidání úhrady, její odstranění, změna data úhrady i další úpravy prováděné na záložce Úhrady je třeba potvrdit kliknutím na tlačítko Uložit.

  • Úhrada bez vazby na hradící doklad se zadává v případě, kdy je vydaná faktura uhrazena jiným způsobem, než pokladním dokladem (například převodem na bankovní účet).

Přenos zbývající částky k úhradě z programu POHODA

Pokud byla synchronizovaná vydaná faktura v programu POHODA uhrazena (plně nebo částečně), pak se tato informace přenese další synchronizací zpět do aplikace mPOHODA.

Je-li neuhrazená částka evidovaná v aplikaci mPOHODA větší než v programu POHODA, vytvoří se v aplikaci mPOHODA u faktury úhrada dorovnávající stav na zbývající částku k úhradě evidovanou v programu POHODA.

Budou-li v programu POHODA prováděny částečné úhrady vydané faktury, vytvoří se v aplikaci mPOHODA pro každou provedenou likvidaci dorovnávající úhrada. V případě, že je faktura v programu POHODA několikrát částečně zlikvidována, ale nebyly prováděny průběžné synchronizace, pak se v aplikaci mPOHODA vytvoří pouze jedna dorovnávající úhrada na aktuální neuhrazenou částku evidovanou v programu POHODA.

V aplikaci mPOHODA byla vystavena faktura znějící na částku 5 000,-. Uživatel provedl synchronizaci a následně v programu POHODA zaevidoval úhradu ve výši 3 000,- převodem na účet. Při příští synchronizaci systém do aplikace mPOHODA odešle informaci, že u faktury je evidována zbývající částka k likvidaci ve výši 2 000,-. Jelikož v aplikaci mPOHODA je hodnota k úhradě rovna 5 000,-, vytvoří systém dorovnávající úhradu ve výši 3 000,-. V obou systémech se pak hodnoty k likvidaci budou rovnat.

Synchronizace likvidace vydané faktury

4. Vyúčtování zálohové faktury

Po zaevidování úhrady zálohové faktury se provádí vyúčtování zálohy vydanou fakturou. To, zda bude vyúčtování provedeno v aplikaci mPOHODA nebo v programu POHODA je závislé na nastavení Vyúčtování přijaté zálohy.

Nelze provádět částečné odpočty zálohové faktury.

Vyúčtování zálohové faktury provedené v agendě Vydané faktury

 • Zvolením povelu Přidat odpočet zálohy Přidat odpočet zálohy na vydané faktuře se otevře agenda Zálohové faktury, ve které jsou uvedeny všechny uhrazené, neuplatněné zálohové faktury.

  Přidat odpočet zálohy

  Pokud na vydané faktuře uvedete odběratele a následně vyvoláte povel Přidat odpočet zálohy, vyfiltrují se v agendě Zálohové faktury pouze neuplatněné zálohové faktury vystavené na zvoleného odběratele.

 • V agendě Zálohové faktury označte ty faktury, jejichž odpočet ve vydané faktuře chcete provést.

  Zálohové faktury k odpočtu

  K odpočtu je možné vybrat i více faktur najednou.

 • Zvolením povelu Odpočet Odpočet dojde k provedení zúčtování vybraných zálohových faktur ve vydané faktuře.

 • Do vydané faktury se vloží položky uvedené na zálohové faktuře a zároveň se vytvoří položka Uhrazená záloha v částce odpovídající přijaté záloze.

  Vydaná faktura s odpočtem zálohové faktury

  Položku Uhrazená záloha nelze editovat a mazat. Pro její odstranění je nutné smazat celou vydanou fakturu.

 • Zúčtovací vydanou fakturu zkontrolujte a uložte.

 • Provedením odpočtu se na vydanou fakturu automaticky vloží forma úhrady Zálohová faktura.

 • Vydaná faktura je s uplatněnou zálohovou fakturou provázána přes záložku Doklady.

 • Po provedení vyúčtování zálohy nelze upravovat ani mazat úhrady zálohové faktury.

 • Synchronizací vydané faktury s programem POHODA dojde k provedení odpočtu zálohové faktury také na straně programu POHODA.

Vyúčtování zálohové faktury vyvolané ze zálohové faktury

Vyúčtování přijaté zálohy lze také vyvolat přímo ze zálohové faktury.

5. Přenos přijaté objednávky do faktury

Do vydané faktury lze přenášet položky z nevyřízených přijatých objednávek.

Vyřízení objednávky vyvolané z faktury

 • Zvolením povelu Přidat z objednávky Přidat z objednávky na vydané faktuře se otevře agenda Nevyřízené objednávky, ve které jsou uvedeny všechny objednávky, které nemají stav Vyřízeno.

  Přidat z objednávky

  Pokud na vydané faktuře uvedete odběratele a následně vyvoláte povel Přidat z objednávky, vyfiltrují se v agendě Nevyřízené objednávky pouze objednávky vystavené na zvoleného odběratele.

 • V agendě Nevyřízené objednávky označte ty objednávky, které chcete přenést do vydané faktury.

  Agenda Nevyřízené objednávky

  K přenosu je možné vybrat i více objednávek najednou.

 • Zvolením povelu Odpočet Přenést se do vydané faktury vloží položky z vybrané přijaté objednávky v nedodaném množství, které je aktuálně k dispozici na skladě.

  Chcete-li vyfakturovat pouze část objednávky, upravte ve vydané faktuře přenesené množství položky nebo celou položku odstraňte.

 • Vydanou fakturu zkontrolujte a uložte. Objednávka se tím stává vyřízenou. Pokud nebyly do faktury přeneseny položky v celém objednaném množství, zůstává objednávka ve stavu částečného vyřízení.

 • Na vydanou fakturu se automaticky vkládá forma úhrady použitá na přenesené objednávce.

 • Vydaná faktura je s vyřízenou objednávkou provázána přes záložku Doklady.

 • Objednávku ve stavu Vyřízená nelze následně upravovat.

 • Kompletním vyřízením rezervované objednávky importované z programu POHODA se ruší také samotná rezervace zásob.

 • Synchronizací vydané faktury s programem POHODA dojde k provázání faktury a objednávky také na straně programu POHODA.

Vyřízení objednávky provedené v agendě Objednávky

Vyřízení objednávky lze také provést přímo z přijaté objednávky.

6. Synchronizace s programem POHODA

Základní popis synchronizace

 • Synchornizace vydaných faktur je obousměrná. Vydané faktury vytvořené v aplikaci mPOHODA se synchronizují do programu POHODA. Faktura označená v programu POHODA příznakem Synchronizace s mPOHODA se přenese do aplikace mPOHODA.

 • Pro import do programu POHODA jsou vždy zahrnuty všechny dosud nesynchronizované vydané faktury. Není třeba je v aplikaci mPOHODA speciálně označovat pro synchronizaci.

 • Postup, jak v programu POHODA označit vydanou fakturu k synchronizaci a jak synchronizaci spustit je uveden v kapitole Provedení synchronizace.

Vlastnosti synchronizace faktur importovaných do programu POHODA

 • Číslo účtu se přenese pouze v případě, že bude shodné s jedním ze zavedených čísel účtu v programu POHODA. Pokud je na faktuře použitý účet, který není zaveden v programu POHODA a zároveň není nastaven výchozí účet, nedojde k přenosu faktury.

 • Číslo zakázky bude přeneseno a navázáno pouze v případě, že je zakázka v programu POHODA již zavedena.

 • Vydaná faktura obsahující odpočet zálohy se importuje s vazbou na danou zálohovou fakturu. Vydaná faktura tak kromě skladových či textových položek obsahuje i položku Uhrazená záloha a dochází tím k plnému uplatnění zálohové faktury.

 • Vydaná faktura obsahující položky z objednávky se importuje s vazbou na danou přijatou objednávku. U přijaté objednávky je tak zaznamenané vyfakturované množství a v případě kompletní dodávky je objednávka označena jako vyřízená.

 • Z programu POHODA se do aplikace mPOHODA posílá pro již přenesené záznamy vydaných faktur informace o zbývající částce k likvidaci. Dojde-li k úhradě vydané faktury v programu POHODA, pak se tato informace přenese další synchronizací zpět do aplikace mPOHODA. Je-li neuhrazená částka evidovaná v aplikaci mPOHODA menší než v programu POHODA, vytvoří se v aplikaci mPOHODA u faktury úhrada dorovnávající stav na zbývající částku k úhradě evidovanou v programu POHODA.

 • V programu POHODA se naimportované vydané faktuře přiřadí předkontace Nevím a členění DPH UNevím - Bez členění DPH. Fakturu je třeba zaúčtovat a přiřadit jí správné členění DPH.

 • Další podrobnosti o náležitostech naimportované vydané faktury se dozvíte v nápovědě programu POHODA.

Položky importovaného dokladu v programu POHODA

 • Položky vydané faktury, které byly do ceníku aplikace mPOHODA importovány z programu POHODA se importují s vazbou na sklad a dochází k jejich vyskladnění z příslušného skladu. Ostatní položky se importují jako textové.

 • Pokud skladové položky není dostatečné množství a není v programu POHODA povoleno vyskladňování do mínusu, nebo nemá-li aktuálně přihlášený uživatel právo na danou položku právo, nedojde k naimportování takové vydané faktury.

Vlastnosti synchronizace faktur exportovaných z programu POHODA do aplikace mPOHODA

 • K synchronizaci lze v programu POHODA označit pouze záznam typu Faktura vystavený v tuzemské měně.

 • Vydané faktury exportované z programu POHODA do aplikace mPOHODA nelze v aplikaci upravovat - jsou pouze pro čtení.

Faktury určené k synchronizaci doporučujeme vytvářet položkově, zejména pokud je na dokladu aplikován výpočet DPH přes koeficient.

V případě, že je na faktuře v programu POHODA nastavena přenesená daňová povinnost, vytiskněte zákazníkovi fakturu z programu POHODA. Do aplikace mPOHODA se údaje o členění DPH nepřenáší, a proto není možné na tiskové sestavě zajistit zákonné náležitosti týkající se přenesené daňové povinnosti.

Pro faktury určené k synchronizaci doporučujeme dodržovat jednotná pravidla - úhradu synchornizovaných faktur a následné zaevidování tržby na EET provádějte buď pouze v programu POHODA nebo pouze v aplikaci mPOHODA. V případě, že fakturu budete synchronizovat do aplikace mPOHODA za účelem její úhrady a odeslání tržby na EET, změňte před exportem dat na fakturách stav EET z K odeslání na Neodesílat. Tržba vzniklá na základě úhrady této faktury pokladním dokladem bude odeslána na EET z aplikace mPOHODA. Úpravou stavu EET v programu POHODA předejde nechtěnému odeslání tržby na EET přímo z agendy faktur, a tedy duplicitnímu zaevidování tržby.

Vlastnosti synchronizace importovaných i exportovaných faktur

 • Změny na synchronizovaných, importovaných i exportovaných, fakturách je třeba provádět v programu POHODA. Provedením synchronizace dat pak dojde k aktualizaci údajů i na straně aplikace mPOHODA.

 • Zrušíte-li na straně programu POHODA příznak Synchronizace s mPOHODA nebo fakturu odstraníte, dojde při následné synchronizaci dat k jejímu odstranění i v aplikaci mPOHODA, a to včetně navázaného pokladního dokladu, který již byl importován do programu POHODA.

Zpět na začátek