Vydané faktury

Vydaná faktura je dokladem o prodeji zboží či poskytnutí služeb.

Vydané faktury

1. Vydaná faktura

Ve vydané faktuře se uvádí zboží prodané odběrateli, resp. poskytnuté služby, za které může být placeno různými formami úhrady.

 • V poli Forma úhrady se zadává forma, kterou má být za fakturu zaplaceno. Na novém dokladu se jako výchozí forma úhrady nastaví forma uvedená v agendě Nastavení dokladů v poli Forma úhrady v ostatních agendách.

  Dle formy úhrady se pak provádí zaokrouhlení celkové částky dokladu, kdy doklad s hotovostní formou úhrady se zaokrouhluje matematicky na celé koruny, s bezhotovostní formou úhrady nebo typu cizí měna zůstává nezaokrouhlen. Částka DPH se v obou případech nezaokrouhluje.

 • Datum zdanitelného plnění na dokladech plátců DPH je uvedeno v sekci Podrobnosti.

 • Položku lze na doklad zadat přímým zápisem nebo výběrem položky z ceníku. Přímo z dokladu je také možné do ceníku přidat novou položku. Detailní informace k práci s položkou na dokladu jsou uvedeny na stránce Položky dokladu.

  Další možností je přenos položek z přijaté objednávky.

  Množství, které je možné pro skladové zásoby na doklad zadat, je ovlivněno nastavením volby Vyskladňovat do minusu u skladu, ze kterého daná zásoba pochází.

 • Bližší informace o tom, jak na doklad vložit odběratele, resp. jak aktualizovat údaje o odběrateli na dokladu, se dočtete v kapitole Práce s odběratelem na dokladu, uvedené v popisu agendy Adresář. Kromě fakturační adresy je možné na vydané faktuře uvést také dodací adresu.

 • Po zaplacení faktury odběratelem je nutné u vydané faktury zaevidovat její úhradu. K neuhrazeným fakturám můžete vystavit odběrateli upomínku k zaplacení.

 • Ve vydané faktuře se také provádí vyúčtování přijaté zálohy. Přesný postup zúčtování je popsán v kapitole Vyúčtování zálohové faktury.

 • Vytvoření faktury v cizí měně a popis práce s cizí měnou v aplikaci mPOHODA je uveden v kapitole Cizí měna.

 • Nastavení režimu přenesené daňové povinnosti na fakturu je uvedeno v kapitole Přenesená daňová povinnost.

 • Popis základních funkcí pro vytvoření nového záznamu, uložení záznamu, smazání apod. jsou popsány v kapitole Obecné funkce.

 • Z programu POHODA lze do aplikace mPOHODA importovat vydané faktury typu Faktura. Na straně aplikace mPOHODA jsou tyto záznamy pouze pro čtení a slouží primárně k úhradě pokladním dokladem a odeslání tržby na EET.

Víte, že můžete vydané faktury vystavovat automaticky na základě nadefinované šablony?

2. Záložky

Úhrady

Úhrady faktury se zaznamenávají na záložce Úhrady.

Záložka Úhrady

Způsoby vytvoření úhrady vydané faktury jsou popsány v kapitole Úhrada vydané faktury.

Nad seznamem úhrad se zobrazuje zbývající částka k úhradě.

Poznámky

Poznámky slouží k uvedení doplňujících údajů souvisejících s vytvořenou vydanou fakturou. Poznámka se synchronizací přenáší spolu s fakturou do programu POHODA.

Poznámka zapsaná v první části se zobrazuje na tiskové sestavě Faktura. Poznámka interní je určena k zaznamenání doplňujících údajů sloužících pro vnitřní potřeby firmy.

Záložka Poznámky

Doklady

Na záložce Doklady je uveden odkaz na svázaný doklad, kterým v případě vydané faktury může být přijatá objednávka, zálohová faktura (po vyúčtování přijaté zálohy uplatněné ve zvolené vydané faktuře), pokladní doklad (v případě úhrady faktury v hotovosti), výdejka nebo šablona, ze které byla vydaná faktura vytvořena.

U faktury je vidět vazba na přijatou objednávku i v případě, kdy položky objednávky nebyly přímo přeneseny do faktury, ale faktura byla vytvořena z výdejky, která vznikla na základě objednávky.

V záhlaví záložky se zobrazuje počet dokladů, na které má doklad vazbu.

Záložka Doklady

Upomínky Pro funkce

Na záložce Upomínky jsou uvedeny upomínky vystavené k dané vydané faktuře.

Záložka Upomínky

Způsob vytvoření jednotlivých upomínek je popsán v kapitole Upomínky k fakturám v prodlení.

Historie

Na záložce Historie je zobrazen přehled událostí týkajících se zvoleného záznamu. Tedy kdy byl záznam vytvořen, kdo jej editoval, kdy byl synchronizován.

Záložka Historie

3. Úhrada vydané faktury

Úhradu vydané faktury lze provést několika způsoby. Každá úhrada má vliv na celkový stav úhrady faktury, který je barevně rozlišován. Tento stav je vidět v seznamu faktur a na záložce Úhrady.

Přehled stavů úhrady faktury
Ikona Název stavu Popis
Po splatnosti Faktura po splatnosti Nezaplacená faktura, u níž už vypršel termín splatnosti.
Neuhrazeno Neuhrazená faktura Faktura, která není plně uhrazena a zároveň ještě nevypršel termín splatnosti.
Uhrazeno Uhrazená faktura Faktura byla plně uhrazena.

Najetím na ikonu indikující stav úhrady v hlavním seznamu faktur se u neuhrazené faktury zobrazí zbývající částka k úhradě.

Rozlišujeme tři typy úhrad:

 • úhradu pokladním dokladem

 • úhradu bez vazby na hradící doklad

 • dorovnávající úhradu vytvořenou synchronizací s programem POHODA

Úhrada faktury provedená v agendě Pokladní doklady

Pokladní doklad s položkou likvidace vydané faktury lze vytvořit přímo v agendě Pokladní doklady.

Přesný postup přenosu vydané faktury na pokladní doklad je uveden v nápovědě pro pokladní doklady v kapitole Úhrada faktury pokladním dokladem.

Odkaz na hradící pokladní doklad je uveden na záložce Úhrady v poli Číslo dokladu.

Úhrada faktury pokladním dokladem

Tuto úhradu nelze na záložce Úhrady editovat (lze pouze uvést poznámku) ani smazat. Odstranění úhrady je nutné provést smazáním pokladního dokladu, resp. příslušné položky pokladního dokladu.

V aplikaci mPOHODA nelze provádět úhrady vydaných faktur v cizí měně pokladním dokladem.

Úhrada vyvolaná z vydané faktury

Přímo z vydané faktury je možné vytvořit úhradu pokladním dokladem nebo úhradu bez vazby na hradící doklad.

Oba způsoby provedení likvidace vydané faktury lze vyvolat na záložce Úhrady nebo ze seznamu vydaných faktur.

Kliknutím na ikonu indikující stav úhrady v seznamu faktur se zobrazí dialogové okno Úhrada faktury, ve kterém zvolte požadovaný způsob provedení úhrady.

Dialogové okno Úhrada faktury
 • úhrada pokladním dokladem

  • Likvidaci vydané faktury pokladním dokladem vyvoláte ze záložky Úhrady povelem Uhradit pokladním dokladem Uhradit pokladním dokladem.

   Úhrada pokladním dokladem
  • Na dialogovém okně Úhrada faktury zvolte povel Uhradit pokladním dokladem.

  • V obou případech se v agendě Pokladní doklady založí nový pokladní doklad, s datem platby rovno aktuálnímu dni, na který je vložena zvolená vydaná faktura ve zbývající neuhrazené částce faktury. Pokladní doklad zkontrolujte a proveďte jeho uložení.

  Povel Uhradit pokladním dokladem není dostupný u vydané faktury v cizí měně.

 • úhrada bez vazby na hradící doklad

  • Úhradou bez vazby na hradící doklad se u likvidované vydané faktury vytvoří úhrada ve výši zbývající neuhrazené částky faktury. Datum úhrady je nastaveno na aktuální den, ale je možné jej upravit. Tato úhrada nemá vazbu na jiný doklad.

  • Povelem Přidat úhradu Přidat úhradu se na záložce Úhrady vytvoří nový záznam úhrady. Před jeho uložením můžete upravit datum provedení úhrady a částku úhrady.

   Úhrada faktury bez vazby
  • Zvolením povelu Uhradit na dialogovém okně Úhrada faktury se vytvořená úhrada vydané faktury automaticky uloží. Datum úhrady a případně částku změníte na záložce Úhrady.

  • Úhradu bez vazby na hradící doklad lze smazat na záložce Úhrady prostřednictvím povelu Odstranit.

  • Přidání úhrady, její odstranění, změna data úhrady i další úpravy prováděné na záložce Úhrady je třeba potvrdit kliknutím na tlačítko Uložit.

  • Úhrada bez vazby na hradící doklad se zadává v případě, kdy je vydaná faktura uhrazena jiným způsobem, než pokladním dokladem (například převodem na bankovní účet).

  Úhrady bez vazby se nesynchronizují do programu POHODA. Máte-li aplikaci mPOHODA propojenou s programem POHODA, provádějte bezhotovostní úhrady faktur v programu POHODA v agendě Banka. Synchronizací dat se neuhrazená částka faktury zaktualizuje i na straně aplikace mPOHODA.

Přenos zbývající částky k úhradě z programu POHODA

Pokud byla synchronizovaná vydaná faktura v programu POHODA uhrazena (plně nebo částečně), pak se tato informace přenese další synchronizací zpět do aplikace mPOHODA.

Je-li neuhrazená částka evidovaná v aplikaci mPOHODA větší než v programu POHODA, vytvoří se v aplikaci mPOHODA u faktury úhrada dorovnávající stav na zbývající částku k úhradě evidovanou v programu POHODA.

Budou-li v programu POHODA prováděny částečné úhrady vydané faktury, vytvoří se v aplikaci mPOHODA pro každou provedenou likvidaci dorovnávající úhrada. V případě, že je faktura v programu POHODA několikrát částečně zlikvidována, ale nebyly prováděny průběžné synchronizace, pak se v aplikaci mPOHODA vytvoří pouze jedna dorovnávající úhrada na aktuální neuhrazenou částku evidovanou v programu POHODA.

V aplikaci mPOHODA byla vystavena faktura znějící na částku 5 000,-. Uživatel provedl synchronizaci a následně v programu POHODA zaevidoval úhradu ve výši 3 000,- převodem na účet. Při příští synchronizaci systém do aplikace mPOHODA odešle informaci, že u faktury je evidována zbývající částka k likvidaci ve výši 2 000,-. Jelikož v aplikaci mPOHODA je hodnota k úhradě rovna 5 000,-, vytvoří systém dorovnávající úhradu ve výši 3 000,-. V obou systémech se pak hodnoty k likvidaci budou rovnat.

Synchronizace likvidace vydané faktury

4. Vyúčtování zálohové faktury

Po zaevidování úhrady zálohové faktury se provádí vyúčtování zálohy vydanou fakturou. To, zda bude vyúčtování provedeno v aplikaci mPOHODA nebo v programu POHODA je závislé na nastavení Vyúčtování přijaté zálohy.

Vyúčtování zálohové faktury provedené v agendě Vydané faktury

 • Zvolením povelu Přidat odpočet zálohy Přidat odpočet zálohy na vydané faktuře se otevře agenda Zálohové faktury, ve které jsou uvedeny všechny uhrazené, neuplatněné zálohové faktury.

  Přidat odpočet zálohy

  Povel pro odpočet zálohy není dostupný na vydané faktuře v cizí měně.

  Pokud na vydané faktuře uvedete odběratele a následně vyvoláte povel Přidat odpočet zálohy, vyfiltrují se v agendě Zálohové faktury pouze neuplatněné zálohové faktury vystavené na zvoleného odběratele.

 • V agendě Zálohové faktury označte ty faktury, jejichž odpočet ve vydané faktuře chcete provést.

  Zálohové faktury k odpočtu

  K odpočtu je možné vybrat i více faktur najednou.

 • Zvolením povelu Odpočet Odpočet dojde k provedení zúčtování vybraných zálohových faktur ve vydané faktuře.

 • Do vydané faktury se vloží položky uvedené na zálohové faktuře a zároveň se vytvoří položka Uhrazená záloha v částce odpovídající přijaté záloze.

  Vydaná faktura s odpočtem zálohové faktury

  Položku Uhrazená záloha nelze editovat a mazat. Pro její odstranění je nutné smazat celou vydanou fakturu. Aplikace mPOHODA neumožňuje provádět částečná vyúčtování zálohových faktur.

 • Zúčtovací vydanou fakturu zkontrolujte a uložte.

 • Provedením odpočtu se na vydanou fakturu automaticky vloží forma úhrady Zálohová faktura.

 • Vydaná faktura je s uplatněnou zálohovou fakturou provázána přes záložku Doklady.

 • Po provedení vyúčtování zálohy nelze upravovat ani mazat úhrady zálohové faktury.

 • Synchronizací vydané faktury s programem POHODA dojde k provedení odpočtu zálohové faktury také na straně programu POHODA.

Vyúčtování zálohové faktury vyvolané ze zálohové faktury

Vyúčtování přijaté zálohy lze také vyvolat přímo ze zálohové faktury.

5. Přenos přijaté objednávky do faktury

Do vydané faktury lze přenášet položky z nevyřízených přijatých objednávek.

Vyřízení objednávky vyvolané z faktury

 • Zvolením povelu Přidat z objednávky Přidat z objednávky na vydané faktuře se otevře agenda Nevyřízené objednávky, ve které jsou uvedeny všechny objednávky, které nemají stav Vyřízeno.

  Přidat z objednávky

  Pokud na vydané faktuře uvedete odběratele a následně vyvoláte povel Přidat z objednávky, vyfiltrují se v agendě Nevyřízené objednávky pouze objednávky vystavené na zvoleného odběratele.

 • V agendě Nevyřízené objednávky označte ty objednávky, které chcete přenést do vydané faktury.

  Agenda Nevyřízené objednávky

  K přenosu je možné vybrat i více objednávek najednou.

  V přenosové agendě se nabízí pouze nevyřízené objednávky vystavené v měně vydané faktury.

 • Zvolením povelu Přenést do faktury Přenést se do vydané faktury vloží položky z vybrané přijaté objednávky v nedodaném množství, které je aktuálně k dispozici na skladě.

  Chcete-li vyfakturovat pouze část objednávky, upravte ve vydané faktuře přenesené množství položky nebo celou položku odstraňte.

 • Vydanou fakturu zkontrolujte a uložte. Jestliže je po přenosu dodané množství na objednávce menší než objednané, pak zůstává objednávka ve stavu částečného vyřízení. V případě, že je dodáno vše, změní se stav objednávky na Vyřízená a nelze ji dále upravovat. U objednávky typu Trvalý doklad se stav nemění.

 • Na vydanou fakturu se automaticky vkládá forma úhrady použitá na přenesené objednávce.

 • Vydaná faktura je s vyřízenou objednávkou provázána přes záložku Doklady.

 • Kompletním vyřízením rezervované objednávky importované z programu POHODA se ruší také samotná rezervace zásob.

 • Synchronizací vydané faktury s programem POHODA dojde k provázání faktury a objednávky také na straně programu POHODA.

Vyřízení objednávky provedené v agendě Objednávky

Vyřízení objednávky lze také provést přímo z přijaté objednávky.

6. Přenos výdejky do faktury

Do vydané faktury lze přenášet také položky z nevyřízených výdejek. Tento přenos lze vyvolat buď přímo ve vydané faktuře, na dané nevyřízené výdejce, nebo prostřednictvím přijaté objednávky, ze které výdejka vznikla.

Vyřízení výdejky vyvolané z faktury

 • Zvolením povelu Přidat z výdejky Přidat z výdejky na vydané faktuře se otevře agenda Nevyřízené výdejky, ve které jsou uvedeny všechny výdejky, které nemají stav Vyřízeno.

  Přidat z výdejky

  Pokud na vydané faktuře uvedete odběratele a následně vyvoláte povel Přidat z výdejky, vyfiltrují se v agendě Nevyřízené výdejky pouze výdejky vystavené na zvoleného odběratele.

 • V agendě Nevyřízené výdejky označte ty výdejky, které chcete přenést do vydané faktury.

  Agenda Nevyřízené výdejky

  K přenosu je možné vybrat i více výdejek najednou.

  V přenosové agendě se nabízí pouze nevyřízené výdejky vystavené v měně vydané faktury.

 • Zvolením povelu Přenést do faktury Přenést se do vydané faktury vloží dosud nevyfakturované položky výdejky, tedy rozdíl mezi hodnotami uvedenými na výdejce v polích Množství a Přeneseno.

  Chcete-li vyfakturovat pouze část výdejky, upravte ve vydané faktuře přenesené množství položky nebo celou položku odstraňte.

  U položek vložených do vydané faktury z výdejky nedochází ke skladovému pohybu, protože ten byl již proveden výdejkou.

 • Pokud budou po uložení faktury všechny položky výdejky plně vyfakturovány, změní se stav výdejky na Vyřízená a nelze ji dále upravovat. Pokud bylo přeneseno jen určité množství, zůstává výdejka ve stavu Částečně vyřízená.

 • Na vydanou fakturu se automaticky vkládá forma úhrady použitá na výdejce.

 • Vydaná faktura je s výdejkou provázána přes záložku Doklady.

 • Synchronizací vydané faktury s programem POHODA dojde k provázání faktury a výdejky také na straně programu POHODA.

Vyřízení výdejky provedené v agendě Výdejky

Vyřízení výdejky fakturou lze také provést přímo ze samotné výdejky.

Přenos výdejky do faktury prostřednictvím přijaté objednávky

Kliknutím na ikonu Vytvořit vydanou fakturu na detailu objednávky nebo ikonu Vytvořit vydanou fakturu, resp. Vytvořit vydanou fakturu v seznamu přijatých objednávek vám systém nabídne k výběru možnost vložit na vydanou fakturu jednak nedodané položky objednávky a dále pak i položky, které již byly přeneseny z objednávky do výdejky, ale dosud nebyly vyfakturovány.

Tím dojde k nepřímému přenosu výdejky do faktury a pokud budou po uložení faktury všechny položky výdejky plně vyfakturovány, změní se stav výdejky na Vyřízená.

Přenos objednávky do vydané faktury

Bližší vysvětlení obou možností je uvedeno v kapitole Vyřízení objednávky na stránce Přijaté objednávky.

7. Upomínky k fakturám v prodlení Pro funkce

Dostane-li se váš odběratel do prodlení s platbou za vystavenou fakturu, můžete mu zaslat upomínku úhrady faktury. V aplikaci mPOHODA lze vystavit k neuhrazené faktuře až 3 upomínky, přičemž nastavením upomínek v agendě Nastavení upomínek si firma sama může určit, zda chce pro faktury využívat druhého a třetího upomenutí nebo po vystavení upomínky prvního stupně již rovnou přistupuje k jiným krokům zajištění úhrady splatné pohledávky odběratele.

Přehled upomínek vystavených k dané faktuře je uveden na záložce Upomínky.

Vystavené upomínky se nesynchronizují do programu POHODA.

Upomenutí jedné faktury

Novou upomínku k neuhrazené faktuře vytvoříte povelem Přidat upomínku Přidat upomínku. Systém zkontroluje dle nastavení upomínek v agendě Nastavení upomínek, zda je možné vystavit novou upomínku a pokud ano, vytvoří k faktuře příslušnou upomínku.

Povel není dostupný, pokud faktura není po splatnosti, je plně uhrazena nebo nedosahuje minimální částky upomínky.

V případě, že dle nastavení ještě neuplynula lhůta pro vystavení nové upomínky, systém nabídne vytvoření upomínky k aktuálnímu datu.

Upomínku odešlete odběrateli e-mailem prostřednictvím povelu Odeslat upomínku e-mailem Odeslat upomínku e-mailem přímo ze záložky Upomínky. Další možností pro odeslání upomínky e-mailem je použití povelu Odeslat e-mail v nástrojové liště. E-mail s upomínkou se odesílá na kontakt uvedený v hlavní adrese na faktuře. V případě, že je k faktuře vystaveno více upomínek, odesílá se vždy upomínka nejvyššího stupně.

Tisková sestava Upomínka k faktuře v prodlení je na neuhrazené faktuře kdykoliv k dispozici v seznamu tiskových sestav v menu Vytisknout v nástrojové liště. V případě, že je k faktuře vystaveno více upomínek, zobrazuje se na sestavě vždy upomínka nejvyššího stupně. Upomínka obsahuje QR kód pro úhradu faktury s aktuální dlužnou částkou k datu zobrazení tiskové sestavy.

Vytvořenou upomínku smažete povelem Odstranit. Je-li vytvořeno více upomínek, je nutné mazání provádět od upomínky nejvyššího stupně.

Upomenutí více faktur

Aplikace mPOHODA umožňuje upomenout i více faktur najednou.

V hlavním seznamu faktur vyhledejte neuhrazené faktury, ke kterým chcete vystavit upomínky a následně v nástrojové liště zvolte povel Vystavit upomínky Vystavit upomínky.

Systém prověří, pro které z vybraných faktur nastal čas pro vystavení upomínky, na základě nastavení zadaného v agendě Nastavení upomínek, a k takové faktuře upomínku vystaví.

Po vystavení upomínek se zobrazí dialogové okno informující o počtu vystavených upomínek, jehož prostřednictvím si můžete vystavené upomínky prohlédnout nebo provést jejich odeslání odběratelům e-mailem. Upomínka se odešle na e-mailovou adresu uvedenou u odběratele v agendě Adresář.

Na tiskovou sestavu Upomínka faktur v prodlení vyvolanou z dialogového okna vstupují pouze právě vytvořené upomínky. V případě, že sestavu zobrazíte z menu Tisk v nástrojové liště, zobrazí se na ní všechny upomínky vystavené k vybraným fakturám, tedy i ty dříve vytvořené - na sestavě se zobrazuje pro jednotlivé faktury vždy upomínka nejvyššího stupně. Tato situace nastane v případě, kdy mezi vyfiltrovanými fakturami jsou i již dříve upomenuté faktury, ke kterým se však funkcí pro hromadné vystavení upomínek aktuálně další nová upomínka nevytvořila. Analogicky funkčnost platí pro odeslání upomínek e-mailem.

Systém automaticky vyfiltruje ty faktury, jejichž upomínku nebylo možné odeslat odběrateli při hromadném odesílání upomínek e-mailem. V takovém případě doporučujeme ponechat na zobrazeném panelu vašeho prohlížeče otevřenou agendu Fakturace a na novém panelu otevřít agendu Adresář, kde upravte e-mailové adresy u příslušných odběratelů a následně se vraťte na panel s fakturami. Zde v menu Odeslat e-mail vyberte tiskovou sestavu pro upomínky a proveďte tak dodatečné odeslání upomínek k vyfiltrovaným fakturám. Tento postup je vhodný použít zejména v agendě Zálohové faktury, kde na rozdíl od vydaných faktur, si systém automaticky vyfiltrované záznamy neukládá.

8. Synchronizace s programem POHODA

Základní popis synchronizace

 • Synchornizace vydaných faktur je obousměrná. Vydané faktury vytvořené v aplikaci mPOHODA se synchronizují do programu POHODA. Faktura označená v programu POHODA příznakem Synchronizace s mPOHODA se přenese do aplikace mPOHODA.

 • Do importu do programu POHODA vstupují všechny vydané faktury, které mají na detailu dokladu v sekci Podrobnosti nastaven příznak Synchronizovat doklad a jejichž synchronizace dosud neproběhla. Doklady není třeba v aplikaci mPOHODA speciálně označovat pro synchronizaci.

 • Do programu POHODA se nesynchronizují upomínky vystavené k neuhrazené faktuře.

 • Postup, jak v programu POHODA označit vydanou fakturu k synchronizaci a jak synchronizaci spustit je uveden v kapitole Provedení synchronizace.

Vlastnosti synchronizace faktur importovaných do programu POHODA

 • Číslo účtu se přenese pouze v případě, že bude shodné s jedním ze zavedených čísel účtu v programu POHODA. Pokud je na faktuře použitý účet, který není zaveden v programu POHODA a zároveň není nastaven výchozí účet, nedojde k přenosu faktury.

 • Číslo zakázky bude přeneseno a navázáno pouze v případě, že je zakázka v programu POHODA již zavedena.

 • Z programu POHODA se do aplikace mPOHODA posílá pro již přenesené záznamy vydaných faktur informace o zbývající částce k likvidaci. Dojde-li k úhradě vydané faktury v programu POHODA, pak se tato informace přenese další synchronizací zpět do aplikace mPOHODA. Je-li neuhrazená částka evidovaná v aplikaci mPOHODA menší než v programu POHODA, vytvoří se v aplikaci mPOHODA u faktury úhrada dorovnávající stav na zbývající částku k úhradě evidovanou v programu POHODA.

 • V programu POHODA se naimportované vydané faktuře přiřadí předkontace a Členění DPH v závislosti na nastavení zaúčtování v aplikaci mPOHODA.

 • Další podrobnosti o náležitostech naimportované vydané faktury se dozvíte v nápovědě programu POHODA.

Položky importovaného dokladu v programu POHODA

 • Položky vydané faktury, které byly do ceníku aplikace mPOHODA importovány z programu POHODA se importují s vazbou na sklad a dochází k jejich vyskladnění z příslušného skladu. Ostatní položky se importují jako textové.

 • Pokud skladové položky není dostatečné množství a není v programu POHODA povoleno vyskladňování do minusu, nebo nemá-li aktuálně přihlášený uživatel právo na danou položku právo, nedojde k naimportování takové vydané faktury.

 • Vydaná faktura obsahující odpočet zálohy se importuje s vazbou na danou zálohovou fakturu. Vydaná faktura tak kromě skladových či textových položek obsahuje i položku Uhrazená záloha a dochází tím k plnému uplatnění zálohové faktury.

 • Vydaná faktura obsahující položky z objednávky nebo výdejky se importuje s vazbou na daný doklad. U objednávky, resp. výdejky je tak zaznamenané vyfakturované množství a v případě kompletní dodávky je doklad označen jako vyřízený.

  Evidenční čísla uvedená na výdejce se v aplikaci mPOHODA přenáší i na vydanou fakturu. Pro zachování evidenčních čísel na faktuře i v programu POHODA je nutné mít v programu POHODA v agendě Globální nastavení v sekci Sklady/Doklady se zásobami aktivní volbu Uvádět vždy evidenční čísla na dokladech. Tato volba je dostupná v programu POHODA ve verzi 12900.

Vlastnosti synchronizace faktur exportovaných z programu POHODA do aplikace mPOHODA

 • K synchronizaci lze v programu POHODA označit pouze záznam typu Faktura.

 • Vydané faktury exportované z programu POHODA do aplikace mPOHODA nelze v aplikaci upravovat - jsou pouze pro čtení.

Faktury určené k synchronizaci doporučujeme vytvářet položkově, zejména pokud je na dokladu aplikován výpočet DPH přes koeficient (tzv. výpočet shora).

V případě, že je na faktuře v programu POHODA nastavena přenesená daňová povinnost, vytiskněte zákazníkovi fakturu z programu POHODA. Do aplikace mPOHODA se údaje o členění DPH nepřenáší, a proto není možné na tiskové sestavě zajistit zákonné náležitosti týkající se přenesené daňové povinnosti.

Pro faktury určené k synchronizaci doporučujeme dodržovat jednotná pravidla - úhradu synchornizovaných faktur a následné zaevidování tržby v EET provádějte buď pouze v programu POHODA nebo pouze v aplikaci mPOHODA. V případě, že fakturu budete synchronizovat do aplikace mPOHODA za účelem její úhrady a odeslání tržby na EET, změňte před exportem dat na fakturách stav EET z K odeslání na Neodesílat. Tržba vzniklá na základě úhrady této faktury pokladním dokladem bude odeslána na EET z aplikace mPOHODA. Úpravou stavu EET v programu POHODA předejde nechtěnému odeslání tržby na EET přímo z agendy faktur, a tedy duplicitnímu zaevidování tržby.

Vlastnosti synchronizace importovaných i exportovaných faktur

 • Změny na synchronizovaných, importovaných i exportovaných, fakturách je třeba provádět v programu POHODA. Provedením synchronizace dat pak dojde k aktualizaci údajů i na straně aplikace mPOHODA.

 • Zrušíte-li na straně programu POHODA příznak Synchronizace s mPOHODA nebo fakturu odstraníte, dojde při následné synchronizaci dat k jejímu odstranění i v aplikaci mPOHODA, a to včetně navázaného pokladního dokladu, který již byl importován do programu POHODA.

Zpět na začátek