Prodejky

Agenda Prodejky slouží k rychlému vystavení prodejního dokladu.

Prodejky

1. Prodejka

Pokud nechcete na prodávané zboží nebo poskytované služby vystavovat pokladní doklad nebo vydanou fakturu, pak je ideálním řešením prodejka.

 • V poli Forma úhrady se zadává forma, jakou bylo za vystavenou prodejku zaplaceno. Na novém dokladu se jako výchozí forma úhrady nastaví forma uvedená v agendě Nastavení dokladů v poli Forma úhrady pro prodejky. Platí-li zákazník více různými formami úhrady, zapisují se další úhrady na záložku Úhrady.

  Dle formy úhrady se pak provádí zaokrouhlení celkové částky dokladu, kdy doklad s hotovostní formou úhrady se zaokrouhluje matematicky na celé koruny, s bezhotovostní formou úhrady zůstává nezaokrouhlen. Částka DPH se v obou případech nezaokrouhluje.

 • Položku lze na doklad zadat přímým zápisem nebo výběrem položky z ceníku. Přímo z dokladu je také možné do ceníku přidat novou položku. Detailní informace k práci s položkou na dokladu jsou uvedeny na stránce Položky dokladu.

  Množství, které je možné pro skladové zásoby na doklad zadat, je ovlivněno nastavením volby Vyskladňovat do minusu u skladu, ze kterého daná zásoba pochází.

 • Bližší informace o tom, jak na doklad vložit odběratele, resp. jak aktualizovat údaje o odběrateli na dokladu, se dočtete v kapitole Práce s odběratelem na dokladu, uvedené v popisu agendy Adresář.

 • Vztahuje-li se na zboží nebo služby režim přenesené daňové povinnosti, nastavte u dané položky typ DPH Bez DPH a sazbu DPH 0 %.

 • Popis základních funkcí pro vytvoření nového záznamu, uložení záznamu, smazání apod. jsou popsány v kapitole Obecné funkce.

2. Vklad a výběr

V agendě Prodejky je také možné zadat doklad na vklad hotovosti do pokladny a výběr pěněz z pokladny.

Prodejka typu Vklad
 • V poli Typ na detailu nového záznamu vyberte odpovídající druh dokladu - prodejka, vklad, výběr.

 • V hlavním seznamu dokladů jsou pak od sebe jednotlivé typy odlišeny ikonou:

  Prodejka prodejka

  Vklad vklad

  Výběr výběr

 • U záznamů typu Vklad a Výběr se neuvádějí položky.

 • Hodnota vkladu, resp. výběru se zadává na záložce Úhrady, kde vyberete odpovídající hotovostní formu úhrady a zapíšete požadovanou hodnotu vkladu, resp. výběru do pole Přijato.

 • Vklady a výběry se neodesílají na EET, proto je jim automaticky přiřazen stav Nevstupuje do EET.

3. Záložky

Úhrady

Způsoby úhrady prodejky, resp. částka vkladu nebo výběru se zapisují na záložku Úhrady.

Na nově vytvořené prodejce se ve formuláři a na záložce Úhrady v poli Forma úhrady nastaví forma uvedená v agendě Nastavení dokladů v poli Forma úhrady pro prodejky. Nevyhovuje-li tato forma, můžete ji jednoduše nahradit vybráním jiné formy. Forma úhrady zvolená ve formuláři prodejky se propíše i na záložku Úhrady a opačně.

Pro doklad typu Vklad a Výběr se v seznamu nabízejí pouze formy úhrady typu Hotovost.

U forem úhrad typu Platební karta a Stravenka lze kliknutím na ikonu Rozbalení detailů položky zobrazenou na konci hlavního řádku zobrazit doplňující informace k dané formě úhrady. Pro platební kartu jsou zde uvedeny informace o platbě na platební terminál. Pro stravenku je zde uvedena hodnota stravenky, na základě které se z přijaté hodnoty vypočítá částka Přijato Kč.

Další formu úhrady přidáte kliknutím na tlačítko Přidat úhradu na prodejku Přidat úhradu ve formuláři prodejky nebo na záložce Úhrady. V poli Forma úhrady vyberte požadovanou formu a v poli Přijato zadejte přijatou částku.

Přidáním nové úhrady se v poli Forma úhrady nabízí dosud nepoužité formy úhrady.

Pro doklad typu Prodejka se nad seznamem úhrad zobrazuje částka k úhradě, kterou ještě zbývá zákazníkem doplatit. Zaplatí-li vám zákazník větší sumu, než je celková tržba, zobrazí se nad seznamem úhrad hodnota k vrácení.

Záložka Úhrady

Je-li na dokladu typu Prodejka uvedena pouze jedna forma úhrady a od zákazníka jste přijali částku v hodnotě prodejky, stačí doklad uložit bez uvedení částky v poli Přijato - aplikace sama doplní částku dle celkové částky prodejky.

Poznámky

Poznámky slouží k uvedení doplňujících údajů souvisejících s vystavenou prodejkou. Poznámka se synchronizací přenáší spolu s prodejkou do programu POHODA.

Poznámka zapsaná v první části se zobrazuje na tiskové sestavě Prodejka. Poznámka interní je určena k zaznamenání doplňujících údajů sloužících pro vnitřní potřeby firmy.

Záložka Poznámky

Historie

Na záložce Historie je zobrazen přehled událostí týkajících se zvoleného záznamu. Tedy kdy byl záznam vytvořen, kdo jej editoval, kdy byl synchronizován.

Záložka Historie

EET

Na záložce EET je zobrazen stav odeslání tržby do EET. V případě, že bylo odeslání úspěšné, zobrazují se zde detailní informace spojené s odeslanou tržbou. V případě, že bylo odeslání neúspěšné je na záložce uveden popis chyby, která při odeslání do EET nastala.

Záložka EET

Více informací o nastavení aplikace mPOHODA pro evidování tržeb a o samotném odesílání tržeb do EET se dočtete na stránce Elektronická evidence tržeb.

4. Synchronizace s programem POHODA

Základní popis synchronizace

 • Prodejky, vklady a výběry se synchronizují pouze směrem z aplikace mPOHODA do programu POHODA.

 • Do importu do programu POHODA vstupují všechny záznamy, které mají na detailu dokladu v sekci Podrobnosti nastaven příznak Synchronizovat doklad a jejichž synchronizace dosud neproběhla. Doklady není třeba v aplikaci mPOHODA speciálně označovat pro synchronizaci.

 • V případě, že odesíláte tržby do elektronické evidence tržeb, synchronizují se do programu POHODA pouze ty doklady, které byly úspěšně odeslány do EET nebo se odesílat nemají, tzn. doklad má stav EET Odesláno, Odesláno s varováním, Nebude se odesílat nebo Nevstupuje. Doklady s jiným stavem EET nejsou do programu POHODA přenášeny.

Vlastnosti synchronizace prodejek importovaných do programu POHODA

 • Forma úhrady uvedená na prodejce musí být v programu POHODA povolena k použití v agendě Prodejky. Použití formy úhrady na prodejce se v programu POHODA nastavuje v agendě Seznamy/Formy úhrady.

 • Číslo zakázky bude přeneseno a navázáno pouze v případě, že je zakázka v programu POHODA již zavedena.

 • V programu POHODA se naimportované prodejce přiřadí předkontace v závislosti na nastavení zaúčtování v aplikaci mPOHODA

 • Další podrobnosti o náležitostech naimportovaného pokladního dokladu se dozvíte v nápovědě programu POHODA.

Položky importovaného dokladu v programu POHODA

 • Položky prodejky, které byly do ceníku aplikace mPOHODA importovány z programu POHODA se importují s vazbou na sklad a dochází k jejich vyskladnění z příslušného skladu. Ostatní položky se importují jako textové.

 • Pokud skladové položky není dostatečné množství a není v programu POHODA povoleno vyskladňování do minusu, nebo nemá-li aktuálně přihlášený uživatel právo na danou položku právo, nedojde k naimportování takové prodejky.

Zpět na začátek