Prodejky

Agenda Prodejky slouží k rychlému vystavení prodejního dokladu.

Prodejky

1. Prodejka

Pokud nechcete na prodávané zboží nebo poskytované služby vystavovat pokladní doklad nebo vydanou fakturu, pak je ideálním řešením prodejka.

 • V poli Forma úhrady se zadává forma, jakou bylo za vystavenou prodejku zaplaceno. Na novém dokladu se jako výchozí forma úhrady nastaví forma uvedená v agendě Nastavení dokladů v poli Forma úhrady pro prodejky. Platí-li zákazník více různými formami úhrady, zapisují se další úhrady na záložku Úhrady.

 • Položku lze na doklad zadat přímým zápisem nebo výběrem položky z ceníku. Přímo z dokladu je také možné do ceníku přidat novou položku. Detailní informace k práci s položkou na dokladu jsou uvedeny na stránce Položky dokladu.

  Další možností je přenos položek z přijaté objednávky.

  Množství, které je možné pro skladové zásoby na doklad zadat, je ovlivněno nastavením volby Vyskladňovat do minusu u skladu, ze kterého daná zásoba pochází.

 • Bližší informace o tom, jak na doklad vložit odběratele, resp. jak aktualizovat údaje o odběrateli na dokladu, se dočtete v odběratele, resp. jak aktualizovat údaje o odběrateli na dokladu, se dočtete v kapitole Práce s adresou na dokladu, uvedené v popisu agendy Adresář.

 • Vztahuje-li se na zboží nebo služby režim přenesené daňové povinnosti, nastavte u dané položky typ DPH Bez DPH a sazbu DPH 0 %.

 • Popis základních funkcí pro vytvoření nového záznamu, uložení záznamu, smazání, zaokrouhlení dokladu apod. jsou popsány v kapitole Obecné funkce.

2. Vklad a výběr

V agendě Prodejky je také možné zadat doklad na vklad hotovosti do pokladny a výběr peněz z pokladny.

Prodejka typu Vklad
 • V poli Typ na detailu nového záznamu vyberte odpovídající druh dokladu - prodejka, vklad, výběr.

 • V hlavním seznamu dokladů jsou pak od sebe jednotlivé typy odlišeny ikonou:

  Prodejka prodejka

  Vklad vklad

  Výběr výběr

 • U záznamů typu Vklad a Výběr se neuvádějí položky.

 • Hodnota vkladu, resp. výběru se zadává na záložce Úhrady, kde vyberete odpovídající hotovostní formu úhrady a zapíšete požadovanou hodnotu vkladu, resp. výběru do pole Přijato.

3. Záložky

Úhrady

Způsoby úhrady prodejky, resp. částka vkladu nebo výběru se zapisují na záložku Úhrady.

Na nově vytvořené prodejce se ve formuláři a na záložce Úhrady v poli Forma úhrady nastaví forma uvedená v agendě Nastavení dokladů v poli Forma úhrady pro prodejky. Nevyhovuje-li tato forma, můžete ji jednoduše nahradit vybráním jiné formy. Forma úhrady zvolená ve formuláři prodejky se propíše i na záložku Úhrady a opačně.

Pro doklad typu Vklad a Výběr se v seznamu nabízejí pouze formy úhrady typu Hotovost.

U forem úhrad typu Platební karta a Stravenka lze kliknutím na ikonu Rozbalení detailů položky zobrazenou na konci hlavního řádku zobrazit doplňující informace k dané formě úhrady. Pro platební kartu jsou zde uvedeny informace o platbě na platební terminál. Pro stravenku je zde uvedena hodnota stravenky, na základě které se z přijaté hodnoty vypočítá částka Přijato Kč.

Další formu úhrady přidáte kliknutím na tlačítko Přidat úhradu na prodejku Přidat úhradu ve formuláři prodejky nebo na záložce Úhrady. V poli Forma úhrady vyberte požadovanou formu a v poli Přijato zadejte přijatou částku.

Přidáním nové úhrady se v poli Forma úhrady nabízí dosud nepoužité formy úhrady.

Pro doklad typu Prodejka se nad seznamem úhrad zobrazuje částka k úhradě, kterou ještě zbývá zákazníkem doplatit. Zaplatí-li vám zákazník větší sumu, než je celková tržba, zobrazí se nad seznamem úhrad hodnota k vrácení.

Záložka Úhrady

Je-li na dokladu typu Prodejka uvedena pouze jedna forma úhrady a od zákazníka jste přijali částku v hodnotě prodejky, stačí doklad uložit bez uvedení částky v poli Přijato - aplikace sama doplní částku dle celkové částky prodejky.

Poznámky

Poznámky slouží k uvedení doplňujících údajů souvisejících s vystavenou prodejkou. Poznámka se synchronizací přenáší spolu s prodejkou do programu POHODA.

Poznámka zapsaná v první části se zobrazuje na tiskové sestavě Prodejka. Poznámka interní je určena k zaznamenání doplňujících údajů sloužících pro vnitřní potřeby firmy.

Záložka Poznámky

Doklady

Na záložce Doklady je uveden odkaz na svázaný doklad, kterým v případě prodejky může být přijatá objednávka.

V záhlaví záložky se zobrazuje počet dokladů, na které má doklad vazbu.

Záložka Doklady

Historie

Na záložce Historie je zobrazen přehled událostí týkajících se zvoleného záznamu. Tedy kdy byl záznam vytvořen, kdo jej editoval, kdy byl synchronizován.

Záložka Historie

EET

Záložka EET je zobrazena pouze na těch prodejkách, u kterých byla v minulosti zaevidovaná tržba do režimu EET.

Záložka EET

4. Přenos přijaté objednávky do prodejky

Videonávod: Jak v aplikaci mPOHODA přenášet doklady?

Do prodejky lze přenášet položky z nevyřízených přijatých objednávek.

Vyřízení objednávky vyvolané z prodejky

 • Zvolením povelu Přidat z objednávky Přidat z objednávky na prodejce se otevře agenda Nevyřízené objednávky, ve které jsou uvedeny všechny objednávky, které nemají stav Vyřízeno.

  Přidat z objednávky

  Pokud na prodejce uvedete odběratele a následně vyvoláte povel Přidat z objednávky, vyfiltrují se v agendě Nevyřízené objednávky pouze objednávky vystavené na zvoleného odběratele.

 • V agendě Nevyřízené objednávky označte ty objednávky, které chcete přenést do prodejky.

  Agenda Nevyřízené objednávky

  K přenosu je možné vybrat i více objednávek najednou.

  V přenosové agendě se nabízí pouze nevyřízené objednávky vystavené v korunách. Objednávky v cizí měně nelze přenášet.

 • Zvolením povelu Odpočet Přenést se do prodejky vloží položky z vybrané přijaté objednávky v nedodaném množství, které je aktuálně k dispozici na skladě.

  Chcete-li vyřídit pouze část objednávky, upravte v prodejce přenesené množství položky nebo celou položku odstraňte.

 • Při přenosu objednávky do prodejky se na prodejce doplní pole Číslo objednávky a Datum objednávky, které jsou v sekci Podrobnosti na prodejce.

 • Prodejku zkontrolujte a uložte. Pokud se nejednalo o objednávku typu Trvalý doklad, stává se tím objednávka vyřízenou a nelze ji dále upravovat. Jestliže nebyly do prodejky přeneseny položky v celém objednaném množství, zůstává objednávka ve stavu částečného vyřízení.

 • Na prodejku se automaticky vkládá forma úhrady nastavená jako výchozí pro agendu Prodejky.

 • Prodejka je s vyřízenou objednávkou provázána přes záložku Doklady.

 • Kompletním vyřízením rezervované objednávky importované z programu POHODA se ruší také samotná rezervace zásob.

 • Synchronizací prodejky s programem POHODA dojde k provázání prodejky a objednávky také na straně programu POHODA.

Vyřízení objednávky provedené v agendě Objednávky

Přenos objednávky do prodejky lze vyvolat také přímo z přijaté objednávky.

5. Storno prodejky

Videonávod: Jak v aplikaci mPOHODA vystavit storno prodejky?

Vystavení stornovacího dokladu

Vystavení stornovacího dokladu je možné pomocí povelu Stornovat Stornovat , který se nachází v nástrojové liště na detailu prodejky. Po jeho zvolení se vystaví stornovací doklad k aktuálnímu dokladu.

Povel Stornovat

Povel Stornovat je dostupný pouze na dokladu typu Prodejka. U dokladů typu Vklad a Výběr je tento povel nedostupný.

Položky se na stornovací doklad přebírají ze zdrojového dokladu. U jednotlivých položek je možné upravit množství nebo položku odmazat. V případě, že je storno zdrojového dokladu prováděno opakovaně, pak je na cílový doklad vloženo pouze nestornované množství.

Stornovací doklad má v poli Množství uvedeny záporné hodnoty. Ve formuláři má doklad uveden text Stornovací doklad. Text dokladu se vyplní jako „Storno dokladu č…“. Stornovací doklad

Na stornovací doklad se vždy vkládá forma úhrady Hotově. V případě formy úhrady Platební kartou nebude možné odeslání na platební terminál.

V hlavním seznamu dokladů je stornovací doklad označen ikonou Prodejka - stornovací doklad.

Stornování dokladu lze zrušit smazáním stornovacího dokladu.

Stornovaný doklad

Stornovaný doklad (tj. původní prodejka) zůstává v evidenci a ve formuláři má uveden text Stornovaný doklad.

Stornovaný doklad

V hlavním seznamu dokladů je stornovaný doklad označen ikonou Prodejka - stornovaný doklad a částečně stornovaný doklad ikonou Prodejka - částečně stornovaný doklad.

Vazbu mezi stornovaným a stornovacím dokladem lze ověřit přes záložku Doklady.

Do filtru v sekci Typ dokladu byly přidány možnosti pro vyhledání stornovacích, stornovaných a částečně stornovaných dokladů.

6. Synchronizace s programem POHODA

Základní popis synchronizace

 • Prodejky, vklady a výběry se synchronizují pouze směrem z aplikace mPOHODA do programu POHODA.

 • Do importu do programu POHODA vstupují všechny záznamy, které mají na detailu dokladu v sekci Podrobnosti nastaven příznak Synchronizovat doklad a jejichž synchronizace dosud neproběhla. Doklady není třeba v aplikaci mPOHODA speciálně označovat pro synchronizaci.

Vlastnosti synchronizace prodejek importovaných do programu POHODA

 • Forma úhrady uvedená na prodejce musí být v programu POHODA povolena k použití v agendě Prodejky. Použití formy úhrady na prodejce se v programu POHODA nastavuje v agendě Seznamy/Formy úhrady.

 • Číslo zakázky bude přeneseno a navázáno pouze v případě, že je zakázka v programu POHODA již zavedena.

 • V programu POHODA se naimportované prodejce přiřadí předkontace v závislosti na nastavení zaúčtování v aplikaci mPOHODA

 • Prodejka obsahující položky z objednávky se importuje s vazbou na danou přijatou objednávku. U přijaté objednávky je tak zaznamenané vyskladněné množství a v případě kompletní dodávky je objednávka označena jako vyřízená.

 • V případě storna prodejky se vazba mezi stornovaným a stornovacím dokladem importuje do programu POHODA. Výjimkou je pouze opakované storno nebo storno archivovaného dokladu - v těchto případech se do programu POHODA naimportují jako záporná prodejka.

 • Další podrobnosti o náležitostech naimportovaného pokladního dokladu se dozvíte v nápovědě programu POHODA.

Pro vytvoření vazby mezi stornovanou a stornovací prodejkou i na straně programu POHODA je nutné synchronizaci dat provádět ve verzi programu POHODA, rel. 13203. Do starších verzí programu POHODA se prodejky importují bez vazeb.

Položky importovaného dokladu v programu POHODA

 • Položky prodejky, které byly do ceníku aplikace mPOHODA importovány z programu POHODA se importují s vazbou na sklad a dochází k jejich vyskladnění z příslušného skladu. Ostatní položky se importují jako textové.

 • Pokud skladové položky není dostatečné množství a není v programu POHODA povoleno vyskladňování do minusu, nebo nemá-li aktuálně přihlášený uživatel právo na danou položku právo, nedojde k naimportování takové prodejky.

Zpět na začátek

TeamViewer Stáhněte si program TeamViewer a spojte se s námi přímo.