Přijaté objednávky

Přijatá objednávka slouží k evidenci zboží a služeb, které si u vás odběratel objednal.

Přijaté objednávky

1. Přijatá objednávka

Objednávka se vystavuje na zboží a služby, které má odběratel v úmyslu u vás v dohledné době zakoupit.

 • V poli Forma úhrady se zadává forma, kterou má být za objednávku zaplaceno. Na novém dokladu se jako výchozí forma úhrady nastaví forma uvedená v agendě Nastavení dokladů v poli Forma úhrady pro faktury a objednávky.

 • Položku lze na doklad zadat přímým zápisem nebo výběrem položky z ceníku. Přímo z dokladu je také možné do ceníku přidat novou položku. Detailní informace k práci s položkou na dokladu jsou uvedeny na stránce Položky dokladu.

  Objednávky nevytváří skladový pohyb, a proto je možné do dokladu vkládat skladové zásoby bez ohledu na evidenční stav a nastavení volby Vyskladňovat do minusu.

  V poli Dodáno na položce objednávky je uvedeno množství, které již bylo z celkově objednaného vyřízeno.

  Dodané množství na objednávce
 • Na každé objednávce je nutné uvádět odběratele. Bližší informace o tom, jak na doklad vložit odběratele, resp. jak aktualizovat údaje o odběrateli na dokladu, se dočtete v kapitole Práce s odběratelem na dokladu, uvedené v popisu agendy Adresář. Kromě fakturační adresy je možné na objednávce uvést také dodací adresu.

 • Vztahuje-li se na zboží nebo služby režim přenesené daňové povinnosti, nastavte u dané položky typ jednotkové ceny Přenesená. Pro takovou položku je možné zadat sazbu DPH, ale částka DPH zůstane nulová.

 • Popis základních funkcí pro vytvoření nového záznamu, uložení záznamu, smazání apod. jsou popsány v kapitole Obecné funkce.

 • Do aplikace mPOHODA lze importovat i přijaté objednávky vystavené v programu POHODA. Na straně aplikace mPOHODA jsou tyto záznamy pouze pro čtení.

2. Záložky

Poznámky

Poznámky slouží k uvedení doplňujících údajů souvisejících s vytvořeným dokladem. Poznámka se synchronizací přenáší spolu s objednávkou do programu POHODA.

Poznámka zapsaná v první části se zobrazuje na tiskové sestavě Potvrzení přijetí objednávky. Poznámka interní je určena k zaznamenání doplňujících údajů sloužících pro vnitřní potřeby firmy.

Záložka Poznámky

Doklady

Na záložce Doklady je uveden odkaz vydanou fakturu, do které byla objednávka přenesena.

V záhlaví záložky se zobrazuje počet dokladů, na které má zdrojový doklad vazbu.

Záložka Doklady

Historie

Na záložce Historie je zobrazen přehled událostí týkajících se zvoleného záznamu. Tedy kdy byl záznam vytvořen, kdo jej editoval, kdy byl synchronizován.

Záložka Historie

3. Vyřízení objednávky

Přijatá objednávka může nabývat čtyř stavů vyřízení, které se barevně rozlišují. Stav objednávky je vidět v hlavním seznamu objednávek. Na detailu záznamu je slovně uveden v poli Stav objednávky.

Přehled stavů objednávky
Ikona Název stavu Popis
Nevyřízená objednávka po datu vyřízení Nevyřízená objednávka po datu vyřízení Nová objednávka, která ještě nebyla přenesena do vydané faktury a zároveň už vypršela lhůta, do kdy bylo nutné objendávku vyřídit.
Nevyřízená objednávka Nevyřízená objednávka Nová objednávka, která ještě nebyla přenesena do vydané faktury a zároveň nevypršela lhůta, do kdy bylo nutné objendávku vyřídit.
Částečně vyřízená objednávka Částečně vyřízená objednávka Část položek z objednávky již bylo přeneseno do vydané faktury.
Vyřízená objednávka Vyřízená objednávka Všechny položky objednávky byly přeneseny do vydané faktury nebo byl stav Vyřízeno na nedodané objednávce nastaven uživatelem.
Trvalý doklad Trvalý doklad Objednávku je možné opakovaně přenášet do vydaných faktur. U objednávky se nezaznamenává dodané množství.

Najetím na ikonu indikující stav objednávky se zobrazí slovní označení stavu objednávky. Je-li na objednávce zadán datum Vyřídit do, pak se navíc zobrazí i tento údaj.

Přenos objednávky do vydané faktury vyvolaný z přijaté objednávky

 • Zvolením povelu Vytvořit vydanou fakturu z objednávky vyvoláte pokyn k přenosu položek z přijaté objednávky do vydané faktury.

 • Povel je dostupný na detailu objednávky (ikona Vytvořit vydanou fakturu s odpočtem zálohy ) nebo v seznamu přijatých objednávek (ikona Vytvořit vydanou fakturu s odpočtem zálohy).

 • Do nové vydané faktury se vloží položky uvedené na objednávce v nedodaném množství, které je aktuálně k dispozici na skladě. Chcete-li vyfakturovat pouze část objednávky, upravte ve vydané faktuře přenesené množství položky nebo celou položku odstraňte.

 • Vydanou fakturu zkontrolujte a uložte. Pokud se nejednalo o objednávku typu Trvalý doklad, stává se tím objednávka vyřízenou. Jestliže nebyly do faktury přeneseny položky v celém objednaném množství, zůstává objednávka ve stavu částečného vyřízení.

 • Na vydanou fakturu se automaticky vkládá forma úhrady použitá na přenesené objednávce.

 • Vydaná faktura je s přijatou objednávkou provázána přes záložku Doklady.

 • Objednávku ve stavu Vyřízená nelze následně upravovat.

 • Vyřízením rezervované objednávky importované z programu POHODA se ponižuje o dodané množství rezervace zásoby.

 • Synchronizací vydané faktury s programem POHODA dojde k provázání faktury a objednávky také na straně programu POHODA.

Přenos objednávky do vydané faktury vyvolaný z vydané faktury

Přenos objednávky do faktury lze vyvolat také přímo ve vydané faktuře. Celý postup je uveden na stránce Vydané faktury.

Ruční nastavení stavu Vyřízeno

V případě zrušení objednávky odběratelem, neodebrání všech objednaných položek nebo v jiných obdobných případech je možné objednávce nastavit stav Vyřízeno ručně. Tento stav vyberte ze seznamu pole Stav objednávky na detailu objednávky.

Vyřízenou objednávku není možné následně upravovat a nebude se nabízet ani pro přenos do vydané faktury. Zároveň dojde ke zrušení rezervací nedodaných zásob.

4. Synchronizace s programem POHODA

Základní popis synchronizace

 • Synchornizace přijatých objednávek je obousměrná. Objednávky vytvořené v aplikaci mPOHODA se synchronizují do programu POHODA. Přijatá objednávka označená v programu POHODA příznakem Synchronizace s mPOHODA se přenese do aplikace mPOHODA.

 • Pro import do programu POHODA jsou vždy zahrnuty všechny dosud nesynchronizované objednávky. Není třeba je v aplikaci mPOHODA speciálně označovat pro synchronizaci.

 • Postup, jak v programu POHODA označit přijatou objednávku k synchronizaci a jak synchronizaci spustit je uveden v kapitole Provedení synchronizace.

Vlastnosti synchronizace objednávek importovaných do programu POHODA

 • Číslo zakázky bude přeneseno a navázáno pouze v případě, že je zakázka v programu POHODA již zavedena.

 • Další podrobnosti o náležitostech naimportované objednávky se dozvíte v nápovědě programu POHODA.

Položky importovaného dokladu v programu POHODA

 • Položky přijaté objednávky, které byly do ceníku aplikace mPOHODA importovány z programu POHODA se importují s vazbou na sklad. Skladový pohyb nevytváří. Ostatní položky se importují jako textové.

Vlastnosti synchronizace objednávek exportovaných z programu POHODA do aplikace mPOHODA

 • K synchronizaci lze v programu POHODA označit pouze objednávky vystavené v tuzemské měně, které nemají příznak Vyřízeno.

 • Přijaté objednávky exportované z programu POHODA do aplikace mPOHODA nelze v aplikaci upravovat - jsou pouze pro čtení.

Objednávky určené k synchronizaci doporučujeme vytvářet položkově.

Vlastnosti synchronizace importovaných i exportovaných objednávek

 • Změny na synchronizovaných, importovaných i exportovaných, objednávkách je třeba provádět v programu POHODA. Provedením synchronizace dat pak dojde k aktualizaci údajů i na straně aplikace mPOHODA.

 • Zrušíte-li na straně programu POHODA příznak Synchronizace s mPOHODA nebo objednávku odstraníte, dojde při následné synchronizaci dat k jejímu odstranění i v aplikaci mPOHODA,

Zpět na začátek