Přijaté faktury

1. Přijatá faktura

V přijaté faktuře se uvádí zboží nakoupené od dodavatelů, resp. přijetí služby, za které může být placeno různými formami úhrady.

 • V poli Forma úhrady se zadává forma, kterou má být za fakturu zaplaceno. Na novém dokladu se jako výchozí forma úhrady nastaví forma uvedená v agendě Nastavení dokladů v poli Forma úhrady v ostatních agendách. Zvolením formy úhrady Hotově se změní datum splatnosti dle data vystavení.

 • Položku lze na doklad zadat přímým zápisem nebo výběrem položky z ceníku. Přímo z dokladu je také možné do ceníku přidat novou položku. Detailní informace k práci s položkou na dokladu jsou uvedeny na stránce Položky dokladu.

 • Bližší informace o tom, jak na doklad vložit dodavatele, resp. jak aktualizovat údaje o dodavateli na dokladu, se dočtete v kapitole Práce s adresou na dokladu, uvedené v popisu agendy Adresář.

 • Po zaplacení faktury dodavateli je nutné u přijaté faktury zaevidovat její úhradu.

 • Vytvoření faktury v cizí měně a popis práce s cizí měnou v aplikaci mPOHODA je uveden v kapitole Cizí měna.

 • Nastavení režimu přenesené daňové povinnosti na fakturu je uvedeno v kapitole Přenesená daňová povinnost.

 • Popis základních funkcí pro vytvoření nového záznamu, uložení záznamu, smazání, zaokrouhlení dokladu apod. jsou popsány v kapitole Obecné funkce.

Víte, že v aplikaci instalované na mobilním zařízení můžete přijatou fakturu rychle vytvořit načtením QR kódu z dodavatelské faktury? Stačí v agendě Přijaté faktury kliknout na povel Přidat načtením QR kódu.

2. Záložky

Úhrady

Úhrady faktury se zaznamenávají na záložce Úhrady.

Záložka Úhrady

Způsoby vytvoření úhrady přijaté faktury jsou popsány v kapitole Úhrada přijaté faktury.

Nad seznamem úhrad se zobrazuje zbývající částka k úhradě.

Poznámky

Poznámky slouží k uvedení doplňujících údajů souvisejících s vytvořenou přijatou fakturou. Poznámka se synchronizací přenáší spolu s fakturou do programu POHODA.

Poznámka zapsaná v první části se zobrazuje na tiskové sestavě Faktura (opis). Poznámka interní je určena k zaznamenání doplňujících údajů sloužících pro vnitřní potřeby firmy.

Záložka Poznámky

Doklady

Na záložce Doklady je uveden odkaz na svázaný doklad, kterým v případě přijaté faktury může být výdajový pokladní doklad (v případě úhrady faktury v hotovosti).

V záhlaví záložky se zobrazuje počet dokladů, na které má doklad vazbu.

Záložka Doklady

Historie

Na záložce Historie je zobrazen přehled událostí týkajících se zvoleného záznamu. Tedy kdy byl záznam vytvořen, kdo jej editoval, kdy byl synchronizován.

Záložka Historie

3. Úhrada přijaté faktury

Úhradu přijaté faktury lze provést několika způsoby. Každá úhrada má vliv na celkový stav úhrady faktury, který je barevně rozlišován. Tento stav je vidět v seznamu faktur a na záložce Úhrady.

Přehled stavů úhrady faktury
IkonaNázev stavuPopis
Po splatnostiFaktura po splatnostiNezaplacená faktura, u níž už vypršel termín splatnosti.
NeuhrazenoNeuhrazená fakturaFaktura, která není plně uhrazena a zároveň ještě nevypršel termín splatnosti.
UhrazenoUhrazená fakturaFaktura byla plně uhrazena.

Rozlišujeme tři typy úhrad:

 • úhradu výdajovým pokladním dokladem

 • úhradu bez vazby na hradící doklad

 • úhradu vytvořenou synchronizací s programem POHODA

Úhrada faktury provedená v agendě Pokladní doklady

Výdajový pokladní doklad s položkou likvidace přijaté faktury lze vytvořit přímo v agendě Pokladní doklady.

Přesný postup přenosu přijaté faktury na výdajový pokladní doklad je uveden v nápovědě pro pokladní doklady v kapitole Úhrada faktury pokladním dokladem.

Odkaz na hradící výdajový pokladní doklad je uveden na záložce Úhrady v poli Číslo dokladu.

Úhrada faktury pokladním dokladem

Tuto úhradu nelze na záložce Úhrady editovat (lze pouze uvést poznámku) ani smazat. Odstranění úhrady je nutné provést smazáním výdajového pokladního dokladu, resp. příslušné položky výdajového pokladního dokladu.

V aplikaci mPOHODA nelze pokladním dokladem hradit přijaté faktury v cizí měně.

Úhrada vyvolaná z přijaté faktury

Přímo z přijaté faktury je možné vytvořit úhradu výdajovým pokladním dokladem nebo úhradu bez vazby na hradící doklad.

Oba způsoby provedení likvidace přijaté faktury lze vyvolat na záložce Úhrady nebo ze seznamu přijatých faktur.

Kliknutím na ikonu indikující stav úhrady v seznamu faktur se zobrazí dialogové okno Úhrada faktury, ve kterém zvolte požadovaný způsob provedení úhrady.

Dialogové okno Úhrada faktury
 • úhrada pokladním dokladem

  • Likvidaci přijaté faktury výdajovým pokladním dokladem vyvoláte ze záložky Úhrady povelem Uhradit pokladním dokladem Uhradit pokladním dokladem.

   Úhrada pokladním dokladem
  • Na dialogovém okně Úhrada faktury zvolte povel Uhradit pokladním dokladem.

  • V obou případech se v agendě Pokladní doklady založí nový výdajový pokladní doklad, s datem platby rovno aktuálnímu dni, na který je vložena zvolená přijatá faktura ve zbývající neuhrazené částce faktury. Výdajový pokladní doklad zkontrolujte a proveďte jeho uložení.

  Povel Uhradit pokladním dokladem není dostupný u přijaté faktury v cizí měně.

 • úhrada bez vazby na hradící doklad

  • Úhradou bez vazby na hradící doklad se u likvidované přijaté faktury vytvoří úhrada ve výši zbývající neuhrazené částky faktury. Datum úhrady je nastaveno na aktuální den, ale je možné jej upravit. Tato úhrada nemá vazbu na jiný doklad.

  • Povelem Přidat úhradu Přidat úhradu se na záložce Úhrady vytvoří nový záznam úhrady. Před jeho uložením můžete upravit datum provedení úhrady a částku úhrady.

   Úhrada faktury bez vazby
  • Zvolením povelu Uhradit na dialogovém okně Úhrada faktury se vytvořená úhrada přijaté faktury automaticky uloží. Datum úhrady a případně částku změníte na záložce Úhrady.

  • Úhradu bez vazby na hradící doklad lze smazat na záložce Úhrady prostřednictvím povelu Odstranit.

  • Přidání úhrady, její odstranění, změna data úhrady i další úpravy prováděné na záložce Úhrady je třeba potvrdit kliknutím na tlačítko Uložit.

  • Úhrada bez vazby na hradící doklad se zadává v případě, kdy je přijatá faktura uhrazena jiným způsobem, než výdajovým pokladním dokladem (například převodem na bankovní účet).

Přenos úhrad z programu POHODA

Pokud byla synchronizovaná přijatá faktura v programu POHODA uhrazena (plně či částečně), seznam likvidací uvedených na záložce Likvidace se pak přenáší další synchronizací zpět do aplikace mPOHODA, kde se tyto údaje zobrazují na záložce Úhrady.

Synchronizace likvidace faktury

Úhrady, které se posílají z programu POHODA, se vždy porovnají s existujícími úhradami v aplikaci mPOHODA a v případě shody se provede jejich aktualizace podle stavu v programu POHODA.

V případě aktualizace úhrad pokladním dokladem, který byl vytvořen v aplikaci mPOHODA se ponechá stav, který vznikl v aplikaci mPOHODA.

Na konci aktualizace úhrad se vždy porovnají částky zbývající k úhradě v aplikaci mPOHODA a ty, které se poslaly z programu POHODA. Pokud v aplikaci mPOHODA vznikne k úhradě více jak v programu POHODA, vytvoří se na rozdíl částek dorovnávající úhrada. Pokud bude v aplikaci mPOHODA zbývat k úhradě méně jako v programu POHODA, uvede se informace o tom, kolik zbývá k úhradě v programu POHODA.

Funkčnost přenosu úhrad z programu POHODA se vztahuje na případ, kdy se synchronizace spouští z programu POHODA, rel. 13400, resp. jeho nejnovějších aktualizací.


Přenos zbývající částky k úhradě z programu POHODA

Je-li neuhrazená částka evidovaná v aplikaci mPOHODA větší než v programu POHODA, vytvoří se v aplikaci mPOHODA u faktury úhrada dorovnávající stav na zbývající částku k úhradě evidovanou v programu POHODA.

Budou-li v programu POHODA prováděny částečné úhrady přijaté faktury, vytvoří se v aplikaci mPOHODA pro každou provedenou likvidaci dorovnávající úhrada. V případě, že je faktura v programu POHODA několikrát částečně zlikvidována, ale nebyly prováděny průběžné synchronizace, pak se v aplikaci mPOHODA vytvoří pouze jedna dorovnávající úhrada na aktuální neuhrazenou částku evidovanou v programu POHODA.

V aplikaci mPOHODA byla zapsána faktura znějící na částku 5 000,-. Uživatel provedl synchronizaci a následně v programu POHODA zaevidoval úhradu ve výši 3 000,- převodem na účet. Při příští synchronizaci systém do aplikace mPOHODA odešle informaci, že u faktury je evidována zbývající částka k likvidaci ve výši 2 000,-. Jelikož v aplikaci mPOHODA je hodnota k úhradě rovna 5 000,-, vytvoří systém dorovnávající úhradu ve výši 3 000,-. V obou systémech se pak hodnoty k likvidaci budou rovnat.

Dorovnání úhrady

Funkčnost přenosu zbývající částky k úhradě se vztahuje na případ, kdy se synchronizace dat spouští ve verzi programu POHODA starší než rel. 13400.

4. Synchronizace s programem POHODA

Základní popis synchronizace

 • Synchronizace přijatých faktur je obousměrná pouze u faktur, které jsou vytvořené v aplikaci mPOHODA. Přijaté faktury vytvořené v aplikaci mPOHODA se synchronizují do programu POHODA. Provedené změny na těchto fakturách v programu POHODA se přenesou do aplikace mPOHODA.

 • Do importu do programu POHODA vstupují všechny přijaté faktury, které mají na detailu dokladu v sekci Podrobnosti nastaven příznak Synchronizovat doklad a jejichž synchronizace dosud neproběhla. Doklady není třeba v aplikaci mPOHODA speciálně označovat pro synchronizaci.

Vlastnosti synchronizace faktur importovaných do programu POHODA

 • Číslo zakázky bude přeneseno a navázáno pouze v případě, že je zakázka v programu POHODA již zavedena.

 • Z programu POHODA se do aplikace mPOHODA posílá pro již přenesené záznamy přijatých faktur informace o zbývající částce k likvidaci. Dojde-li k úhradě přijaté faktury v programu POHODA, pak se tato informace přenese další synchronizací zpět do aplikace mPOHODA. Je-li neuhrazená částka evidovaná v aplikaci mPOHODA menší než v programu POHODA, vytvoří se v aplikaci mPOHODA u faktury úhrada dorovnávající stav na zbývající částku k úhradě evidovanou v programu POHODA.

 • V programu POHODA se naimportované přijaté faktuře přiřadí předkontace a Členění DPH v závislosti na nastavení zaúčtování v aplikaci mPOHODA.

 • Další podrobnosti o náležitostech naimportované přijaté faktury se dozvíte v nápovědě programu POHODA.

Položky importovaného dokladu v programu POHODA

 • Položky přijaté faktury, které byly do ceníku aplikace mPOHODA importovány z programu POHODA se importují s vazbou na sklad a dochází k jejich naskladnění do příslušného skladu. Ostatní položky se importují jako textové.

 • Nemá-li aktuálně přihlášený uživatel na danou položku právo, nedojde k naimportování takové přijaté faktury.

 • Byla-li na položce dokladu upravena částka DPH, je nutné mít pro správnou synchronizaci dokladu nastavenou v programu POHODA kontrolu tolerance DPH v agendě Globální nastavení, v sekci Daně.

Vlastnosti synchronizace faktur

 • Změny na synchronizovaných fakturách je třeba provádět v programu POHODA. Provedením synchronizace dat pak dojde k aktualizaci údajů i na straně aplikace mPOHODA.

 • Zrušíte-li na straně programu POHODA příznak Synchronizace s mPOHODA nebo fakturu odstraníte, dojde při následné synchronizaci dat k jejímu odstranění i v aplikaci mPOHODA, a to včetně navázaného výdajového pokladního dokladu, který již byl importován do programu POHODA.

Zpět na začátek

TeamViewer Stáhněte si program TeamViewer a spojte se s námi přímo.