Položky dokladu

Položku lze na doklad zadat přímým zápisem nebo výběrem položky z ceníku.

Položky dokladu

1. Vložení položky na doklad

Položku lze na doklad vložit následujícími způsoby:

 • přímým zápisem položky

  Přímý zápis využijete pro zadání položky neevidované v agendě Ceník.

  Pro přidání nového řádku položky zvolte povel Přidat položku Přidat položku. Na nově vzniklý řádek se přednastaví výchozí typ jednotkové ceny a sazba DPH uvedené v agendě Nastavení dokladů.

  Přímý zápis položky dokladu
 • výběrem z našeptávače

  V seznamu polí Kód a Položka se nabízí pět nejprodávanějších položek evidovaných v agendě Ceník. Zapsáním kódu, názvu položky, EAN nebo PLU kódu dochází k vyhledání položky v ceníku.

  Nabídka v našeptávači odpovídá seznamu TOP položek uvedených na informační ploše. Pokud ještě není vytvořen žádný doklad, nabízí se v našeptávači prvních 5 položek z ceníku. Seznam je dále ovlivněn nastavením volby Zobrazovat jen zásoby skladem.

  Vyhledávání položky z ceníku přes našeptávač

  Vyhledání položky v ceníku dle výše uvedených kritérií probíhá v obou polích Kód i Položka stejně. Pro vyhledání položky například dle kódu tak není nutné umisťovat kurzor přímo do pole Kód.

  Do dokladu lze vložit pouze položky, které mají aktivní odbyt.

 • výběrem ze seznamu položek ceníku

  Zvolením povelu Přidat položku z ceníku Přidat položku z ceníku se zobrazí seznam položek evidovaných v agendě Ceník.

  Přidat položku z ceníku

  V seznamu jsou uvedeny pouze ty položky, které mají aktivní odbyt. Nabídka je dále závislá na nastavení volby Zobrazovat jen zásoby skladem.

  Označením položky je možné rovnou v přenosové agendě v poli Vložit zadat množství, ve kterém si přejete přenést položku na doklad. V poli se automaticky nastaví hodnota uvedená na detailu položky ceníku v poli Množství.

  Zvolením povelu Přenést Přenést dojde k vložení vybraných položek z ceníku na doklad v množství zadaném v poli Vložit.

  Přenos položek z ceníku do dokladu

  V seznamu lze položky přes sloupec Kód vyhledávat i zadáním kódu EAN nebo PLU.

  Kliknutím na ikonu Přidat položku z ceníku zobrazenou za názvem položky ceníku se na nové záložce prohlížeče zobrazí detailní informace o položce.

  Pro přenos je možné vybrat i více položek najednou.

  V mobilní aplikaci je možné v přenosové agendě Ceník vyhledat zásoby i pomocí klávesnicové čtečky.

 • vytvořením nové položky ceníku

  Přímo z dokladu je možné do ceníku přidat novou položku, a to prostřednictvím povelu Vytvořit novou položku ceníku, který se nachází v seznamu pole Kód, resp. Položka.

  Vytvoření nové položky ceníku z dokladu

  Po vyplnění evidenční karty se informace uloží do ceníku a zároveň se položka vloží na právě editovaný doklad.

2. Typ jednotkové ceny

Plátci DPH musí u každé položky určit, zda jednotková cena zahrnuje DPH či nikoliv, případně, zda se na položku vztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Výchozí hodnota se u položky nastaví v závislosti na nastavení uvedením v agendě Nastavení dokladů.

Typ jednotkové ceny
 • Bez DPH - k jednotkové ceně bez DPH se částka DPH dopočítává přes sazbu DPH zdola.

 • S DPH - k jednotkové ceně s DPH se částka DPH dopočítává přes koeficient, odvozený od zadané sazby DPH, shora.

 • Přenesená - režim přenesené daňové povinnosti je možné nastavit pouze u vydané faktury a pokladního dokladu. Vztahuje-li se na položku takového dokladu přenesená daňová povinnost, vyberte typ jednotkové ceny Přenesená a zadejte sazbu DPH. Částka DPH zůstává nulová.

  Nastavení režimu přenesené daňové povinnosti u položky dokladu

  U položek zálohové faktury nebo prodejky nelze nastavit typ jednotkové ceny Přenesená. Pokud se na položky takového dokladu vztahuje režim přenesené daňové povinnosti, je třeba u takové položky nastavit typ jednotkové ceny Bez DPH a sazbu DPH nastavit na 0 %.

  Je-li typ jednotkové ceny Přenesená nastaven u položky ceníku, pak se u této položky vložené na zálohovou fakturu nebo prodejku automaticky nastaví typ jednotkové ceny Bez DPH a sazba DPH 0 %.

  Pokud je typ jednotkové ceny Přenesená nastaven jako výchozí v agendě Nastavení dokladů, pak se na položky vydané faktury nebo pokladního dokladu aplikuje režim přenesené daňové povinnosti a k položce se nastaví výchozí sazba DPH. V případě položek zálohové faktury a prodejky se výchozí nastavení neaplikuje a na položky dokladu je přednastaven typ jednotkové ceny Bez DPH a sazba DPH 0 %.

Zpět na začátek