Položky dokladu

Položku lze na doklad zadat přímým zápisem nebo výběrem položky z ceníku.

Položky dokladu

1. Vložení položky na doklad

Položku lze na doklad vložit následujícími způsoby:

 • přímým zápisem položky

  Přímý zápis využijete pro zadání položky neevidované v agendě Ceník.

  Pro přidání nového řádku položky zvolte povel Přidat položku Přidat položku. Na nově vzniklý řádek se přednastaví výchozí typ jednotkové ceny a sazba DPH uvedené v agendě Nastavení dokladů.

  Přímý zápis položky dokladu
 • výběrem z našeptávače

  V seznamu polí Kód a Položka se nabízí pět nejprodávanějších položek evidovaných v agendě Ceník. Zapsáním kódu, názvu položky, EAN nebo PLU kódu dochází k vyhledání položky v ceníku.

  Nabídka v našeptávači odpovídá seznamu TOP položek uvedených na informační ploše. Pokud ještě není vytvořen žádný doklad, nabízí se v našeptávači prvních 5 položek z ceníku. Seznam je dále ovlivněn nastavením volby Zobrazovat jen zásoby skladem.

  Vyhledávání položky z ceníku přes našeptávač

  Vyhledání položky v ceníku dle výše uvedených kritérií probíhá v obou polích Kód i Položka stejně. Pro vyhledání položky například dle kódu tak není nutné umisťovat kurzor přímo do pole Kód.

  Do dokladu lze vložit pouze položky, které mají aktivní odbyt.

 • výběrem ze seznamu položek ceníku

  Zvolením povelu Přidat položku z ceníku Přidat položku z ceníku se zobrazí seznam položek evidovaných v agendě Ceník.

  Přidat položku z ceníku

  V seznamu jsou uvedeny pouze ty položky, které mají aktivní odbyt. Nabídka je dále závislá na nastavení volby Zobrazovat jen zásoby skladem.

  Označením položky je možné rovnou v přenosové agendě v poli Vložit zadat množství, ve kterém si přejete přenést položku na doklad. V poli se automaticky nastaví hodnota uvedená na detailu položky ceníku v poli Množství.

  Zvolením povelu Přenést Přenést dojde k vložení vybraných položek z ceníku na doklad v množství zadaném v poli Vložit.

  Přenos položek z ceníku do dokladu

  V seznamu lze položky přes sloupec Kód vyhledávat i zadáním kódu EAN nebo PLU.

  Kliknutím na ikonu Přidat položku z ceníku zobrazenou za názvem položky ceníku se na nové záložce prohlížeče zobrazí detailní informace o položce.

  Pro přenos je možné vybrat i více položek najednou.

  V mobilní aplikaci je možné v přenosové agendě Ceník vyhledat zásoby i pomocí klávesnicové čtečky.

 • vytvořením nové položky ceníku

  Přímo z dokladu je možné do ceníku přidat novou položku, a to prostřednictvím povelu Vytvořit novou položku ceníku, který se nachází v seznamu pole Kód, resp. Položka.

  Vytvoření nové položky ceníku z dokladu

  Po vyplnění evidenční karty se informace uloží do ceníku a zároveň se položka vloží na právě editovaný doklad.

2. Detail položky

Na hlavním řádku položky se zadává název položky, případně její kód, prodávané množství, jednotková cena a sazba DPH.

Tisk kódu položky na tiskových sestavách je možné ovlivnit nastavením volby Tisknout kód položky.

Kliknutím na ikonu Rozbalení detailů položky zobrazenou na konci hlavního řádku se zobrazí doplňující informace k položce.

Detail položky dokladu

Pole Poznámka slouží k uvedení doplňujícího textu vztahujícího se k dané položce. Vložením položky z ceníku na doklad se do pole přenáší údaj z ceníku z pole Text. Na dokladu je pak možné jej individuálně upravit.

Tisk poznámky položky na tiskových sestavách je možné ovlivnit nastavením volby Tisknout poznámku položky.

V polích Středisko a Činnost se zadávají nákladové středisko a druh činnosti, pokud jsou pro danou položku odlišná od hlavního střediska, resp. činnosti uvedených ve formuláři dokladu.

Pole pro výběr střediska a činnosti jsou viditelná pouze, pokud byly střediska, resp. činnosti do firmy importovány z programu POHODA.

V poli Sleva se udává procentuální sleva z ceny položky.

Pole Typ DPH slouží plátcům DPH ke zvolení způsobu výpočtu daně z přidané hodnoty z ceny položky. Jednotlivé typy DPH jsou vysvětleny v kapitole Typ DPH.

3. Typ DPH

Plátci DPH musí u každé položky určit, zda jednotková cena zahrnuje DPH či nikoliv, případně, zda se na položku vztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Výchozí hodnota se u položky nastaví v závislosti na nastavení uvedeném v agendě Nastavení dokladů.

Typ DPH
 • Bez DPH - jednotková cena je uvedena bez DPH a částka DPH se počítá z jednotkové ceny přes sazbu DPH (tzv. výpočet zdola).

 • S DPH - jednotková cena zahrnuje DPH a samotná částka DPH se počítá přes koeficient DPH z uvedené jednotkové ceny (tzv. výpočet shora).

 • Přenesená - režim přenesené daňové povinnosti (PDP) znamená, že DPH bude odváděno odběratelem. PDP je možné nastavit pouze u vydané faktury a pokladního dokladu. Vztahuje-li se na položku takového dokladu přenesená daňová povinnost, vyberte typ jednotkové ceny Přenesená a případně zadejte i sazbu DPH. Částka DPH zůstává vždy nulová.

  Nastavení režimu přenesené daňové povinnosti u položky dokladu

  U položek zálohové faktury nebo prodejky nelze nastavit typ jednotkové ceny Přenesená. Pokud se na položky takového dokladu vztahuje režim PDP, je třeba u takové položky nastavit typ jednotkové ceny Bez DPH a sazbu DPH nastavit na 0 %.

  Je-li typ jednotkové ceny Přenesená nastaven u položky ceníku, pak se u této položky vložené na zálohovou fakturu nebo prodejku automaticky nastaví typ jednotkové ceny Bez DPH a sazba DPH 0 %.

  Pokud je typ jednotkové ceny Přenesená nastaven jako výchozí v agendě Nastavení dokladů, pak se na položky vydané faktury nebo pokladního dokladu aplikuje režim přenesené daňové povinnosti a k položce se nastaví výchozí sazba DPH. V případě položek zálohové faktury a prodejky se výchozí nastavení neaplikuje a na položky dokladu je přednastaven typ jednotkové ceny Bez DPH a sazba DPH 0 %.

Zpět na začátek