Položky dokladu

Položku lze na doklad zadat přímým zápisem nebo výběrem položky z ceníku.

Položky dokladu

1. Vložení položky na doklad

Položku lze na doklad vložit následujícími způsoby:

 • přímým zápisem položky

  Přímý zápis využijete pro zadání položky neevidované v agendě Ceník.

  Pro přidání nového řádku položky zvolte povel Přidat položku Přidat položku. Na nově vzniklý řádek se přednastaví výchozí typ jednotkové ceny a sazba DPH uvedené v agendě Nastavení dokladů.

  Přímý zápis položky dokladu
 • výběrem z našeptávače

  V seznamu polí Kód a Položka se nabízí pět nejprodávanějších položek evidovaných v agendě Ceník. Zapsáním kódu, názvu položky, EAN nebo PLU kódu dochází k vyhledání položky v ceníku.

  Nabídka v našeptávači odpovídá seznamu TOP položek uvedených v agendě Rychlý přehled. V případě dokladů způsobujících skladových pohyb ze z TOP 5 položek nabízejí pouze ty skladem. Pokud ještě není vytvořen žádný doklad, nabízí se v našeptávači prvních 5 položek z ceníku.

  Vyhledávání položky z ceníku přes našeptávač

  Vyhledání položky v ceníku dle výše uvedených kritérií probíhá v obou polích Kód i Položka stejně. Pro vyhledání položky například dle kódu tak není nutné umisťovat kurzor přímo do pole Kód.

  Do dokladu lze vložit pouze položky, které mají aktivní odbyt.

 • výběrem ze seznamu položek ceníku

  Zvolením povelu Přidat položku z ceníku Přidat položku z ceníku se zobrazí seznam položek evidovaných v agendě Ceník.

  Přidat položku z ceníku

  V seznamu jsou uvedeny pouze ty položky, které mají aktivní odbyt.

  Označením položky, u které se nesledují evidenční čísla, je možné rovnou v přenosové agendě v poli Vložit zadat množství, ve kterém si přejete přenést položku na doklad. V poli se automaticky nastaví hodnota uvedená na detailu položky ceníku v poli Množství.

  Vybráním zásoby, u které se sledují evidenční čísla aplikace mPOHODA otevře přenosovou agendu Evidenční čísla, kde je nutné označit ta evidenční čísla, která chcete přenést do dokladu a v případě evidenčního čísla typu Šarže zapsat v poli Vložit požadované množství.

  Zvolením povelu Přenést Přenést dojde k vložení vybraných položek z ceníku na doklad v množství zadaném v poli Vložit.

  Přenos položek z ceníku do dokladu

  Najetím na kurzorem myši na ikonu Poznámka položky ceníku se zobrazí doplňující texty a poznámky týkající se dané položky ceníku.

  Kliknutím na povel Otevřít detail zásoby Otevřít detail zásoby umístěný v menu tři tečky na konci řádku se na nové záložce prohlížeče zobrazí detailní informace o položce.

  Pro přenos je možné vybrat i více položek najednou.

  V mobilní aplikaci je možné v přenosové agendě Ceník vyhledat zásoby i pomocí klávesnicové čtečky nebo načtením EAN kódu fotoaparátem mobilního zařízení. Nastavení čtečky přes fotoaparát se aktivuje v mobilní aplikaci v agendě Hardware na záložce Čtečka.

 • vytvořením nové položky ceníku

  Přímo z dokladu je možné do ceníku přidat novou položku, a to prostřednictvím povelu Vytvořit novou položku ceníku, který se nachází v seznamu pole Kód, resp. Položka.

  Vytvoření nové položky ceníku z dokladu

  Po vyplnění evidenční karty se informace uloží do ceníku a zároveň se položka vloží na právě editovaný doklad.

2. Evidenční čísla Pro funkce

Videonávod: Jak v aplikaci mPOHODA pracovat s evidenčními čísly?

Synchronizací s programem POHODA se do aplikace mPOHODA přenášejí spolu se skladovými zásobami také jejich evidenční čísla (rozlišuje se typ Šarže a typ Výrobní číslo). Při vkládání takové zásoby do dokladu nabídne aplikace mPOHODA vybrání konkrétního evidenčního čísla, a to se následně zobrazí na položkách dokladu v poli Evidenční č.

Pole Evidenční číslo na dokladu

Vložení evidenčního čísla na doklad

Evidenční čísla je možné uvádět na všech dokladech s výjimkou zálohové faktury. Na objednávku, výdajový pokladní doklad a šablonu lze vkládat pouze typ Šarže.

Konkrétní evidenční číslo lze na doklad vložit dvěma způsoby:

 • výběrem evidenčního čísla při přenosu zásoby ze seznamu položek ceníku

  Zvolením povelu Přidat položku z ceníku Přidat položku z ceníku na detailu dokladu se otevře přenosová agenda Ceník, ve které jsou zásoby, u kterých se sledují evidenční čísla označeny ikonou Označení zásoby s evidenčními čísly.

  Vybráním zásoby s evidenčními čísly se otevře přenosová agenda Evidenční čísla, kde je nutné označit ta evidenční čísla, která chcete přenést do dokladu. U evidenčního čísla typu Šarže je možné v poli Vložit zapsat požadované množství, které má být přeneseno na doklad. U evidenčního čísla typu Výrobní číslo nelze u dokladů způsobujících skladový pohyb (například vydaná faktura) množství editovat - zásoba se vkládá vždy v množství 1.

  Přenosová agenda Evidenční čísla

  Zvolením povelu Přenést Přenést se vybraná evidenční čísla zobrazí u hlavní skladové zásoby v přenosové agendě Ceník.

  Přenosová agenda Ceník s vybranými evidenčními čísly

  Zde můžete dodatečně ještě upravit zadané množství evidenčního čísla, případně evidenční číslo odznačit. Pro vložení dalšího evidenčního čísla ke stejné zásobě klikněte na ikonu Označení zásoby s evidenčními čísly pro otevření přenosové agendy Evidenční čísla a proveďte výběr dalšího evidenčního čísla.

  Dokončením přenosu povelem Přenést Přenést se na doklad vloží i vybraná evidenční čísla.

 • otevřením přenosové agendy Evidenční čísla nad položkou dokladu

  Potřebujete-li na položce dokladu vyměnit evidenční číslo za jiné nebo ho nově doplnit, klikněte v poli Evidenční č. na ikonu Označení zásoby s evidenčními čísly pro otevření přenosové agendy Evidenční čísla.

  Dodatečné vložení evidenčního čísla k položce dokladu

  Aplikace mPOHODA v přenosové agendě zobrazí evidenční čísla skladové zásoby uvedené na dokladu. Označte požadované evidenční číslo a povelem Přenést Přenést jej přeneste na doklad.

  Přenosová agenda Evidenční čísla otevřená nad položkou dokladu

Vložení zásoby na doklad bez uvedení evidenčního čísla

V situacích, kdy na dokladu potřebujete uvést skladovou zásobu, u které se sledují evidenční čísla, ale v daném případě evidenční číslo uvádět nechcete, je nutné v přenosové agendě Ceník v menu tři tečky na konci řádku použít povel Vložit bez ev. čísla Vložit bez ev. čísla.

V přenosové agendě Ceník se pod skladovou zásobou zobrazí položka Bez ev. čísla, u které zadejte množství, které chcete vložit na doklad.

Vložení položky bez uvedení evidenčního čísla

Po dokončení přenosu se na doklad vloží hlavní skladová zásoba, ale pole Evidenční č. zůstává nevyplněné. Konkrétní evidenční číslo můžete doplnit dodatečně způsobem popsaným výše v části otevření přenosové agendy Evidenční čísla nad položkou dokladu.

3. Detail položky

Na hlavním řádku položky se zadává název položky, případně její kód, prodávané množství, jednotková cena a sazba DPH.

Tisk kódu položky na tiskových sestavách je možné ovlivnit nastavením volby Tisknout kód položky.

Kliknutím na ikonu Rozbalení detailů položky zobrazenou na konci hlavního řádku se zobrazí doplňující informace k položce.

Detail položky dokladu

Pole Poznámka slouží k uvedení doplňujícího textu vztahujícího se k dané položce. Vložením položky z ceníku na doklad se do pole přenáší údaj z ceníku z pole Text. Na dokladu je pak možné jej individuálně upravit.

Tisk poznámky položky na tiskových sestavách je možné ovlivnit nastavením volby Tisknout poznámku položky.

V polích Středisko a Činnost se zadávají nákladové středisko a druh činnosti, pokud jsou pro danou položku odlišná od hlavního střediska, resp. činnosti uvedených ve formuláři dokladu.

Pole pro výběr střediska a činnosti jsou viditelná pouze, pokud byly střediska, resp. činnosti do firmy importovány z programu POHODA.

V polích Záruka j. a Zár. délka se uvádí platnost záruky.

V poli Sleva se udává procentuální sleva z ceny položky.

Pole Typ DPH slouží plátcům DPH ke zvolení způsobu výpočtu daně z přidané hodnoty z ceny položky. Jednotlivé typy DPH jsou vysvětleny v kapitole Typ DPH.

Kliknutím na ikonu Rozbalení všech detailů položek uvedenou pod seznamem položek hromadně rozbalíte detail všech položek nebo naopak sbalíte rozbalené položky.

4. Typ DPH

Plátci DPH musí u každé položky určit, zda jednotková cena zahrnuje DPH či nikoliv, případně, zda se na položku vztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Výchozí hodnota se u položky nastaví v závislosti na nastavení uvedeném v agendě Nastavení dokladů.

Typ DPH
 • Bez DPH

  Jednotková cena je uvedena bez DPH a částka DPH se počítá z jednotkové ceny přes sazbu DPH (tzv. výpočet zdola).

 • S DPH

  Jednotková cena zahrnuje DPH a samotná částka DPH se počítá přes koeficient DPH z uvedené jednotkové ceny (tzv. výpočet shora).

 • Přenesená

  Typ DPH Přenesená vyjadřuje, že se na položku dokladu vztahuje režim přenesené daňové povinnosti.

  Detailní informace o použití tohoto režimu v aplikaci mPOHODA jsou uvedeny v kapitole Přenesená daňová povinnost.

Zpět na začátek

TeamViewer Stáhněte si program TeamViewer a spojte se s námi přímo.