Pokladní doklady

Pokladní doklad slouží jako doklad potvrzující uskutečnění účetní operace s hotovostní formou úhrady.

Pokladní doklady

1. Příjmový pokladní doklad

Příjmový pokladní doklad je dokladem o prodeji zboží či poskytnutí služeb za hotové nebo se vystavuje jako potvrzení o úhradě faktury v hotovosti.

 • Příjmový pokladní doklad se vytváří v agendě Pokladní doklady pomocí povelu Přidat příjmový doklad Přidat příjmový doklad

 • V gridu pokladních dokladů je označen ikonou Pokladní doklad - příjem Pokladní doklad - příjem

 • Položku lze na doklad zadat přímým zápisem nebo výběrem položky z ceníku. Přímo z dokladu je také možné do ceníku přidat novou položku. Detailní informace k práci s položkou na dokladu jsou uvedeny na stránce Položky dokladu.

  Množství, které je možné pro skladové zásoby na doklad zadat, je ovlivněno nastavením volby Vyskladňovat do minusu u skladu, ze kterého daná zásoba pochází.

 • Celková částka pokladního dokladu se zaokrouhluje vždy matematicky na celé koruny. Částka DPH se nezaokrouhluje.

 • Bližší informace o tom, jak na doklad vložit odběratele, resp. jak aktualizovat údaje o odběrateli na dokladu, se dočtete v kapitole Práce s adresou na dokladu, uvedené v popisu agendy Adresář.

 • Pokladním dokladem lze také provést úhradu vydané nebo zálohové faktury. V takovém případě jsou položky pokladního dokladu vytvořeny automaticky a nelze je upravovat. Provedení úhrady faktury je popsáno v kapitole Úhrada faktury.

 • Pole Doklad slouží k zapsání čísla, které je uvedené na příjmovém pokladním dokladu (číslo paragonu).

 • Pokladní doklad v cizí měně se založí zvolením synchronizované valutové pokladny. Popis práce s cizí měnou v aplikaci mPOHODA je uveden v kapitole Cizí měna.

 • Nastavení režimu přenesené daňové povinnosti na pokladní doklad je uvedeno v kapitole Přenesená daňová povinnost.

 • Popis základních funkcí pro vytvoření nového záznamu, uložení záznamu, smazání apod. jsou popsány v kapitole Obecné funkce.

2. Výdajový pokladní doklad

Výdajový pokladní doklad je dokladem o nákupu zboží či služeb za hotové.

 • Výdajový pokladní doklad se vytváří v agendě Pokladní doklady pomocí povelu Přidat výdajový doklad Přidat výdajový doklad

 • V gridu pokladních dokladů je označen ikonou Pokladní doklad - výdej Pokladní doklad - výdej

 • Položku lze na doklad zadat přímým zápisem nebo výběrem položky z ceníku. Přímo z dokladu je také možné do ceníku přidat novou položku. Detailní informace k práci s položkou na dokladu jsou uvedeny na stránce Položky dokladu.

  Přes výdajové pokladní doklady nelze naskladňovat nové zásoby ani nová evidenční čísla.

 • Položky z ceníku se na výdajový pokladní doklad vkládají v nákupní ceně. V případě, že se jedná o zásobu synchronizovanou z programu POHODA, použije se nákupní cena přenesená z programu POHODA. U textových položek vytvořených v aplikaci mPOHODA je třeba zadat nákupní cenu přímo na dokladu.

  Pro stažení nákupních cen, které se budou vkládat na výdajové pokladní doklady, proveďte kompletní synchronizaci s programem POHODA.

 • Celková částka pokladního dokladu se zaokrouhluje vždy matematicky na celé koruny. Částka DPH se nezaokrouhluje.

 • Bližší informace o tom, jak na doklad vložit dodavatele, resp. jak aktualizovat údaje o dodavateli na dokladu, se dočtete v kapitole Práce s adresou na dokladu, uvedené v popisu agendy Adresář.

 • Pole Doklad slouží k zapsání čísla, které je uvedené na výdajovém pokladním dokladu.

 • Pokladní doklad v cizí měně se založí zvolením synchronizované valutové pokladny. Popis práce s cizí měnou v aplikaci mPOHODA je uveden v kapitole Cizí měna.

 • Vztahuje-li se na zboží nebo služby režim přenesené daňové povinnosti, nastavte u dané položky typ DPH Bez DPH a sazbu DPH 0 %.

 • Výdajové pokladní doklady se neodesílají na EET.

 • Popis základních funkcí pro vytvoření nového záznamu, uložení záznamu, smazání apod. jsou popsány v kapitole Obecné funkce.

3. Záložky

Poznámky

Poznámky slouží k uvedení doplňujících údajů souvisejících s vytvořeným pokladním dokladem. Poznámka se synchronizací přenáší spolu s pokladním dokladem do programu POHODA.

Poznámka zapsaná v první části se zobrazuje na tiskové sestavě Pokladní doklad. Poznámka interní je určena k zaznamenání doplňujících údajů sloužících pro vnitřní potřeby firmy.

Záložka je dostupná na příjmovém i výdajovém pokladním dokladu.

Záložka Poznámky

Doklady

V případě úhrady faktury pokladním dokladem je na záložce Doklady uveden odkaz na uhrazenou fakturu.

V záhlaví záložky se zobrazuje počet dokladů, na které má doklad vazbu.

Záložka je dostupná pouze na příjmovém pokladním dokladu.

Záložka Doklady

Historie

Na záložce Historie je zobrazen přehled událostí týkajících se zvoleného záznamu. Tedy kdy byl záznam vytvořen, kdo jej editoval, kdy byl synchronizován.

Záložka je dostupná na příjmovém i výdajovém pokladním dokladu.

Záložka Historie

EET

Na záložce EET je zobrazen stav odeslání tržby do EET. V případě, že bylo odeslání úspěšné, zobrazují se zde detailní informace spojené s odeslanou tržbou. V případě, že bylo odeslání neúspěšné je na záložce uveden popis chyby, která při odeslání do EET nastala.

Záložka je dostupná pouze na příjmovém pokladním dokladu.

Záložka EET

Více informací o nastavení aplikace mPOHODA pro evidování tržeb a o samotném odesílání tržeb do EET se dočtete v kapitole Elektronická evidence tržeb.

4. Úhrada faktury příjmovým pokladním dokladem

Příjmovým pokladním dokladem lze hradit vydané a zálohové faktury. Úhradu je možné provést buď v agendě Pokladní doklady nebo lze hradící pokladní doklad vytvořit přímo z faktury.

Na příjmovém pokladním dokladu nelze kombinovat položky likvidace s textovými položkami nebo položkami z ceníku.

V aplikaci mPOHODA nelze na příjmový pokladní doklad likvidovat faktury v cizí měně a dále faktury typu Opravný doklad.

Úhrada faktury provedená v agendě Pokladní doklady

 • Zvolením povelu Přidat úhradu faktury Přidat úhradu faktury na příjmovém pokladním dokladu se otevře agenda Faktury k úhradě, ve které jsou uvedeny všechny neuhrazené vydané a zálohové faktury.

  Přidat úhradu faktury

  Pokud na příjmovém pokladním dokladu uvedete odběratele a následně vyvoláte povel Přidat úhradu faktury, vyfiltrují se v agendě Faktury k úhradě pouze neuhrazené faktury vystavené na zvoleného odběratele.

 • V agendě Faktury k úhradě označte ty faktury, které chcete na pokladní doklad zlikvidovat. U vydané faktury v poli K úhradě zadejte částku úhrady.

  Faktury k úhradě

  K likvidaci je možné vybrat i více faktur najednou.

  Pokud jste u vybrané vydané faktury zadali chybnou částku K úhradě, povelem Aktualizovat Aktualizovat vrátíte hodnotu na původní částku zbývající k úhradě.

 • Zvolením povelu Uhradit Uhradit dojde k přenosu vybraných faktur v zadané částce k úhradě na pokladní doklad.

  Pokladní doklad s úhradou faktury

  Pokud vedete daňovou evidenci, rozepíše se hrazená částka faktury na pokladním dokladu na základ daně a daň dle sazeb DPH uvedených na hrazené faktuře. Při likvidaci se nejprve z hrazeného dokladu odepisuje částka DPH.

 • Příjmový pokladní doklad zkontrolujte a uložte.

 • Příjmový pokladní doklad je s uhrazenou fakturou provázán přes záložku Doklady.

 • Úhrada příjmovým pokladním dokladem je na hrazené faktuře uvedena na záložce Úhrady.

 • Uložením příjmového pokladního dokladu dojde k aktualizaci částky k úhradě u uhrazené faktury.

 • Synchronizací příjmového pokladního dokladu s programem POHODA dojde k provedení likvidace faktury také na straně programu POHODA.

Úhrada příjmovým pokladním dokladem vyvolaná z faktury

Úhradu příjmovým pokladním dokladem lze provést také přímo z vydané či zálohové faktury.

5. Synchronizace s programem POHODA

Základní popis synchronizace

 • Pokladní doklady se synchronizují pouze směrem z aplikace mPOHODA do programu POHODA.

 • Do importu do programu POHODA vstupují všechny pokladní doklady, které mají na detailu dokladu v sekci Podrobnosti nastaven příznak Synchronizovat doklad a jejichž synchronizace dosud neproběhla. Doklady není třeba v aplikaci mPOHODA speciálně označovat pro synchronizaci.

 • V případě, že odesíláte tržby do elektronické evidence tržeb, pak se u příjmových pokladních dokladů synchronizují do programu POHODA pouze doklady, které byly úspěšně odeslány do EET nebo se odesílat nemají, tzn. doklad má stav EET Odesláno, Odesláno s varováním, Nebude se odesílat nebo Nevstupuje. Doklady s jiným stavem EET nejsou do programu POHODA přenášeny.

Vlastnosti synchronizace pokladních dokladů importovaných do programu POHODA

 • Pokladní doklad je do programu POHODA importován pouze v případě, že v aplikaci mPOHODA je na dokladu uvedena hotovostní pokladna používaná v programu POHODA, kdy zároveň platí, že uvedená pokladna nebyla použita po datu ukončení platnosti.

 • Číslo zakázky bude přeneseno a navázáno pouze v případě, že je zakázka v programu POHODA již zavedena.

 • V programu POHODA se naimportovanému pokladnímu dokladu přiřadí předkontace a Členění DPH v závislosti na nastavení zaúčtování v aplikaci mPOHODA. Pokud se jedná o příjmový pokladní doklad, který obsahuje položku likvidace bude členění DPH nastaveno na hodnotu UN - Nezahrnovat do přiznání.

 • Zrušíte-li na straně programu POHODA u vydané nebo zálohové faktury příznak Synchronizace s mPOHODA nebo fakturu odstraníte, dojde při následné synchronizaci dat k jejímu odstranění i v aplikaci mPOHODA, a to včetně navázaného příjmového pokladního dokladu, který již byl importován do programu POHODA.

 • Další podrobnosti o náležitostech naimportovaného pokladního dokladu se dozvíte v nápovědě programu POHODA.

Položky importovaného dokladu v programu POHODA

 • Položky pokladního dokladu, které byly do ceníku aplikace mPOHODA importovány z programu POHODA se importují s vazbou na sklad. V případě příjmových pokladních dokladů dochází k vyskladnění položek z příslušného skladu a u výdajových pokladních dokladů naopak k naskladnění. Ostatní položky se importují jako textové.

 • Pokud skladové položky není dostatečné množství a není v programu POHODA povoleno vyskladňování do minusu, nebo nemá-li aktuálně přihlášený uživatel právo na danou položku právo, nedojde k naimportování takového příjmového pokladního dokladu.

 • Obsahuje-li příjmový pokladní doklad položku likvidace vydané faktury, resp. vydané zálohové faktury, dochází v programu POHODA importem takového pokladního dokladu k úhradě faktury.

  Účetní jednotky vedoucí daňovou evidenci musí před první likvidací faktury v aplikaci mPOHODA v agendě Nastavení firmy nastavit typ účetnictví na Daňová evidence, aby se při provádění úhrad faktur hrazená částka správně rozepsala pro daň z příjmů na základ daně a DPH.

  Příjmový pokladní doklad se naimportuje pouze v případě, že během importu projde likvidace faktury kontrolou správnosti úhrady. K nevalidní úhradě dochází, pokud byl hrazený doklad v programu POHODA před importem upraven. V takovém případě nedojde k naimportování pokladního dokladu do programu POHODA a uživatel je o této skutečnosti informován v logu při synchronizaci.

  Příklady vzniku nevalidní úhrady: Došlo k rozepsání položek faktury na činnosti, střediska a zakázky a zároveň je aktivována funkce Likvidovat dle členění na střediska, činnosti a zakázky nebo celková částka faktury byla změněna nebo faktura byla uhrazena a importovaná částka úhrady je větší než neuhrazený zůstatek dokladu.

Zpět na začátek

TeamViewer Stáhněte si program TeamViewer a spojte se s námi přímo.