Přenesená daňová povinnost

Režim přenesené daňové povinnosti je založen na principu, kdy DPH ze zdanitelného plnění přiznává příjemce daného plnění, tedy odběratel.

Režim přenesené daňové povinnosti

Režimu přenesené daňové povinnosti (PDP) podléhají obchodní případy mezi dvěma plátci DPH stanovené zákonem o DPH.

PDP je možné v aplikaci mPOHODA nastavit u vydané faktury, přijaté objednávky, příjmového pokladního dokladu a šablony, a to buď na celý doklad nebo pouze u vybraných položek.

U položek zálohové faktury, výdajového pokladního dokladu nebo prodejky nelze nastavit typ DPH Přenesená. Pokud se na položky takového dokladu vztahuje režim PDP, je třeba u takové položky nastavit typ jednotkové ceny Bez DPH a sazbu DPH nastavit na 0 %.

V případě, že synchronizujete data s programem POHODA, pak po synchronizaci výdajového pokladního dokladu proveďte vyměření DPH v programu POHODA.

1. Přenesená daňová povinnost na celý doklad

Vztahuje-li se na veškeré prodávané zboží nebo služby režim přenesené daňové povinnosti, aktivujte v sekci Podrobnosti volbu Přenesená daňová povinnost.

Každá nově zapsaná položka na doklad, resp. nová položka přenesená z ceníku bude mít nastaven typ DPH Přenesená.

Režim přenesené daňové povinnosti na vydané faktuře

Položky přenesené z jiného dokladu si drží typ DPH uvedený na zdrojovém dokladu.

Režim přenesené daňové povinnosti je možné aktivovat i dodatečně na dokladu s již zapsanými položkami. V zobrazeném dialogu pak zvolte možnost nahrazení zadaného typu DPH Bez DPH, resp. S DPH u položek za typ Přenesená.

2. Přenesená daňová povinnost u vybraných položek

Vytváříte-li kombinovaný doklad, kde se režim přenesené daňové povinnosti má vztahovat pouze na určité položky, pak volbu v sekci Podrobnosti doporučujeme neaktivovat a typ DPH Přenesená nastavit přímo na detailu položky, na kterou se režim vztahuje.

Není-li režim přenesené daňové povinnosti aktivní, pak se nově zapsané položce na doklad přiřazuje typ DPH nastavený jako výchozí v agendě Nastavení dokladů. Položka přenesená z ceníku má uveden typ DPH zadaný na kartě položky v agendě Ceník.

Režim přenesené daňové povinnosti u vybraných položek faktury

Položky přenesené z jiného dokladu si drží typ DPH uvedený na zdrojovém dokladu.

3. Vlastnosti režimu přenesené daňové povinnosti

  • U položek dokladu s typem DPH Přenesená je možné uvádět sazbu DPH, ale částka DPH zůstane vždy nulová.

  • Je-li u nějaké položky dokladu použit typ DPH Přenesená, pak se na tiskové sestavě zobrazuje informace o tom, že daň odvede zákazník.

  • Je-li typ DPH Přenesená nastaven přímo u položky v agendě Ceník, pak vložením položky z ceníku na doklad je typ DPH Přenesená nastaven na detailu této položky bez ohledu na to, zda je režim PDP aktivován na celý doklad či nikoliv.

    Při přenosu takové položky na zálohovou fakturu nebo prodejku se automaticky nastaví typ DPH Bez DPH a sazba DPH 0 %.

  • Pokud je typ DPH Přenesená nastaven jako výchozí v agendě Nastavení dokladů, pak je na nově založeném dokladu automaticky aktivován režim PDP.

    V případě zálohové faktury a prodejky se výchozí nastavení neaplikuje a na položky dokladu je přednastaven typ jednotkové ceny Bez DPH a sazba DPH 0 %.

Zpět na začátek

TeamViewer Stáhněte si program TeamViewer a spojte se s námi přímo.