Obecné funkce

Přehled všeobecných funkcí.

1. Vytvoření nového záznamu

Videonávod: Založení dokladu ve webové aplikaci mPOHODA

Videonávod: Založení dokladu v mobilní aplikaci mPOHODA

V hlavním seznamu dokladových agend, agend Adresář a Ceník a v některých agendách pro nastavení se nachází povel Nový záznam Nový záznam .

Kliknutím na ikonu založíte v příslušné agendě úplně nový záznam, který je předvyplněn výchozími daty. Záznam dle potřeby upravte a následně jej uložte.

2. Uložení záznamu

Uložení záznamu provedete kliknutím na ikonu Uložit záznam .

V dokladových agendách a v agendách Adresář a Ceník dochází kliknutím na ikonu k zobrazení nabídky akcí, které se mají provést po uložení záznamu. Vyberte požadovanou akci, čímž dojde k uložení záznamu a k provedení zvolené operace.

Pokud chcete záznam pouze uložit a dále na něm setrvat pro provedení dalších úprav, klikněte na ikonu Uložit záznam ještě jednou.

V některých prohlížečích (např. Firefox) se nabídka dalších akcí zobrazí najetím kurzoru myši na ikonu pro uložení záznamu. Přímým kliknutím na ikonu dochází rovnou k uložení záznamu.

Volby pro uložení záznamu
NázevPopis
Uložit záznam a zavřít Uložit a zavřítZáznam se uloží a otevře se hlavní seznam agendy.
Uložit záznam a nový Uložit a novýZáznam se uloží a založí se nový záznam.
Uložit záznam a vystavit pokladní doklad Uložit a vystavit pokladní doklad Pro funkceZáznam se uloží a vytvoří se pokladní doklad hradící fakturu. Povel se nabízí na vydané a zálohové faktuře.
Uložit záznam a vystavit daňový doklad Uložit a vystavit daňový dokladZáznam se uloží a k úhradám zálohových faktur uvedených na pokladním dokladu se vytvoří daňové doklady do agendy Daňové doklady. Povel se nabízí na pokladním dokladu.
Uložit záznam a zkopírovat Uložit a zkopírovatZáznam se uloží a vytvoří se jeho kopie.
Uložit záznam a vytisknout Uložit a vytisknoutZáznam se uloží a provede se jeho tisk.
Uložit záznam a odeslat e-mailem Uložit a odeslat e-mailemZáznam se uloží a provede se jeho odeslání e-mailem.

3. Kopírování záznamu

Povel Kopírovat Kopírovat nalezte na detailu záznamu v nástrojovém panelu v dokladových agendách a v agendě Ceník.

Povelem vytvoříte nový záznam, na který se přenesou údaje ze zdrojového záznamu. Při kopírování dokladů se na nově vytvořený záznam vkládá aktuální datum vystavení a od něj se pak odvíjí data splatnosti, zdanitelného plnění či platby.

4. Smazání záznamu

Povel pro odstranění záznamu naleznete na detailu záznamu a také v seznamu všech záznamů příslušné agendy.

Smazání záznamu z hlavního seznamu agendy se provádí kliknutím na ikonu v posledním sloupci, který indikuje, zda byl daný záznam již importován do programu POHODA či nikoliv.

Vymazat ze seznamu lze i záznamy již synchronizované do programu POHODA.

Smazání záznamu z hlavního seznamu

  • Pokud záznam ještě nebyl synchronizován, pak jej odstraníte kliknutím na ikonu Odstranit.

  • Záznam přenesený do programu POHODA je označen symbolem Synchronizovaný záznam. Kliknutím na ikonu se zobrazí dialog, ve kterém pro provedení smazání záznamu zvolte tlačítko Odstranit.

    Po odstranění synchronizovaného dokladu z aplikace mPOHODA doporučujeme záznam smazat i v programu POHODA.

  • Záznam, který nemohl být kvůli nějaké chybě naimportován do programu POHODA, je označen symbolem Chybně synchronizovaný záznam. Kliknutím na ikonu se zobrazí dialog s uvedením důvodu, který zabránil importu daného dokladu do programu POHODA. Zvolením tlačítka Upravit se zobrazí detail záznamu. Doklad tak můžete editovat nebo vymazat prostřednictvím povelu Smazat umístěným na detailu dokladu.

Smazání z detailu záznamu

Povel pro odstranění Smazat se na detailu záznamu ukrývá pod menu pro uložení záznamu Uložit záznam .

5. Zaokrouhlení dokladu

Výchozí zaokrouhlení dokladu

Doklady, na kterých nelze zadávat formu úhrady nebo jsou vystaveny v cizí měně mají nastaveno výchozí zaokrouhlení částky DPH i celkové částky dokladu na typ Nezaokrouhlovat.

Na dokladech s formou úhrady se pak zaokrouhlení provádí v závislosti na typu formy úhrady - doklad s hotovostní formou úhrady se zaokrouhluje matematicky na celé koruny, s bezhotovostní formou úhrady zůstává nezaokrouhlen. Částka DPH se v obou případech nezaokrouhluje.

Změna zaokrouhlení dokladu

Potřebujete-li doklad zaokrouhlit odlišně od výchozího stavu, vyberte v polích Zaokrouhlení částky DPH a Zaokrouhlení celkové částky požadovaný způsob zaokrouhlení.

U dokladu v cizí měně a prodejky typu Vklad, resp. Výběr nelze zaokrouhlení měnit.

Nastavené zaokrouhlení se při tvorbě navázaných dokladů přenáší na cílový doklad - například z objednávky na fakturu, z faktury na opravný doklad, z prodejky na stornovací doklad, ze zálohové faktury na daňový doklad k přijaté platbě zálohy.

Nastavení zaokrouhlení dokladu

Vlastní způsob zaokrouhlení dokladu je možné nastavit pouze ve variantách Basic a Pro. Ve verzi Start lze zaokrouhlení dokladu upravit pouze na přijaté faktuře a výdajovém pokladním dokladu.

Úprava vypočtené částky DPH na přijatém dokladu

Na přijaté faktuře a výdajovém pokladním dokladu je možné částku DPH na položce dokladu, kterou vypočetl systém mPOHODA, upravit a nastavit tak hodnotu uvedenou na dokladu vystaveném vaším dodavatelem. Kliknutím na ikonu Upravit částku DPH se pole DPH zpřístupní k editaci. Ikona Upravená částka DPH pak signalizuje, že částka DPH u dané položky byla upravena.

Úprava částky DPH na přijatém dokladu

Režim úpravy částky DPH se deaktivuje úpravou množství, jednotkové ceny, sazby DPH, slevy či typu výpočtu DPH.

Aby se se doklad naimportoval do programu POHODA včetně upravené částky DPH, je nutné mít v programu POHODA v agendě Globální nastavení, v sekci Daně nastavenou kontrolu tolerance DPH.

6. Vytisknout PDF sestavu

Povel Vytisknout Vytisknout nalezte na detailu záznamu v nástrojovém panelu dokladových agend.

Povel slouží k zobrazení tiskové sestavy ve formátu PDF obsahující údaje o právě zobrazeném dokladu a následném vytištění.

Nastavení tisku na mobilním zařízení provede v agendě Hardware na záložce Tisk.

7. Odeslat PDF e-mailem

Povel Odeslat e-mail Odeslat e-mail nalezte na detailu záznamu v nástrojovém panelu dokladových agend.

Povel slouží k odeslání tiskové sestavy ve formátu PDF. Odesílaný e-mail obsahuje náležitosti uvedené v kapitole Odesílání.

V případě, že je na dokladu uvedena dodací adresa včetně e-mailového kontaktu, můžete si při odeslání dokumentu vybrat, na jaké e-mailové kontakty má být doklad odeslán.

Odeslání dokladu e-mailem

Povel pro odeslání e-mailem je dostupný pouze u dokladů, na kterých je uvedena e-mailová adresa odběratele. Pokud adresa uvedena není a přesto chcete e-mail odeslat, zadejte e-mailový kontakt k odběrateli v agendě Adresář a následně odběratele zaktualizujete na již uloženém dokladu kliknutím na ikonu Aktualizace odběratele uvedenou za polem Odběratel.

Při odeslání vydané nebo zálohové faktury e-mailem je v závislosti na nastavení volby Tisk QR kódu na faktuře součástí e-mailu také QR kód faktury QR Platba+F. Při odeslání z mobilního klienta se jako příloha k PDF vkládá i faktura ve formátu ISDOC.

8. Vyhledávání záznamů

Povel Vyhledávání Vyhledat nalezte v hlavním seznamu agendy Šablony, Výdejky a Adresář.

V ostatních agendách není funkce pro vyhledávání dostupná a je nahrazena funkcí rozšířeného filtrování.

Zvolením povelu se nad jednotlivými sloupci zobrazí vyhledávací políčka. Zadáním hledaného výrazu dochází k třídění zobrazených záznamů. Pokud je vyplněno více vyhledávacích políček, vyfiltrují se pouze ty záznamy, které splňují všechna zadaná kritéria.

Aktivací volby Zobrazit záznamy předchozích období zobrazíte v seznamu dokladů i synchronizované záznamy, které jsou v programu POHODA uzamčeny datovou uzávěrkou. Tyto záznamy jsou označeny symbolem Archivovaný záznam.

Záznamy předchozích období

Tato možnost se nabízí pouze v případě, že je aktuálně v agendě Nastavení dokladů zadáno, aby se po provedení datové uzávěrky v programu POHODA skrývaly v aplikaci mPOHODA synchronizované záznamy předchozích období.

9. Rozšířené vyhledávání záznamů

Rozšířené vyhledávání v dokladech

Povel Filtrování filtr naleznete v hlavním seznamu agendy Faktury, Zálohové faktury, Nabídky, Přijaté objednávky, Pokladní doklady a Prodejky. Jeho zvolením se zobrazí postranní pruh pro nastavení parametrů pro rozšířené vyhledávání v dokladech.

Rozšířené vyhledávání v dokladech

Tlačítkem Použít dojde k vyfiltrování záznamů odpovídajícím nastaveným parametrům. Pokud je nastaveno více parametrů pro vyhledání, vyfiltrují se pouze ty záznamy, které splňují všechna zadaná kritéria.

Vámi zadaný filtr je automaticky uložen a bude opakovaně aplikován při každém zobrazení hlavního seznamu dokladů, dokud jeho nastavení nezměníte nebo nenastavíte filtr do výchozího stavu. Uživatelsky nastavený filtr je označen ikonou Uživatelský filtr .

Tlačítkem Výchozí uvedete filtr do výchozího stavu. Takový filtr je označen ikonou Výchozí filtr .

Ve výchozím stavu jsou některé parametry filtru již nastaveny. Například u objednávek je vypnuté vyhledávání vyřízených objednávek nebo obecně u dokladů je nastavena výchozího hodnota data vystavení/zápisu a pracuje se tak pouze s doklady aktuálního kalendářního roku. Chcete-li zobrazit všechny vystavené doklady bez ohledu na datum, pak vymažte datum v poli Od v sekci Datum vystavení, resp. Datum zápisu a filtr aplikujte. Takový filtr je pak označen ikonou >Výchozí filtr bez omezení .

Vyhledávání probíhá v rámci všech záznamů, tedy i archivovaných. Do vyhledávání však nevstupují doklady, na které nemá uživatel právo.

Chcete-li ve vyhledaných záznamech starších účetních obdobích skrýt archivované záznamy, pak vypněte ve filtru volbu Zobrazit i archivované doklady.

V části Souhrn se po vyhledání záznamů zobrazí součtové údaje vyfiltrovaných dokladů. Pokud je ve filtru v poli Měna nastavena cizí měna, je souhrn navíc rozšířen o součtové údaje ve vybrané měně.

Rozšířené vyhledávání v ceníku

Povel Filtrování filtr naleznete i v hlavním seznamu agendy Ceník a přenosové agendě Ceník. Jeho zvolením se zobrazí postranní pruh pro nastavení parametrů rozšířeného vyhledávání v ceníku.

Panel má dvě záložky Členění a Filtr. Záložka Členění slouží k vybrání zásob z konkrétního členění a v rámci zvoleného členění můžete hledání položek ceníku ještě více zpřesnit zadáním hledaných parametrů na záložce Filtr.

Rozšířené vyhledávání v ceníku - záložka Členění Rozšířené vyhledávání v ceníku - záložka Filtr

Členění skladů se synchronizuje spolu se zásobami importovanými z programu POHODA. Na záložce Členění se zobrazují pouze sklady, na které má uživatel práva.

Ve výchozím stavu jsou některé parametry filtru již nastaveny. V přenosové agendě Ceník je to volba Zobrazovat pouze zásoby skladem, resp. v přenosové agendě Evidenční čísla volba Pouze evidenční čísla skladem. Výjimkou je přenosová agenda Ceník vyvolaná z výdajového pokladního dokladu, kde tata volba není.

Pro používání rozšířeného filtru v ceníku platí pro uvedení hledání do výchozího stavu či uložení filtru stejná pravidla jako pro rozšířené vyhledání v dokladech.

V aplikaci mPOHODA na mobilním zařízení jsou filtr a členění zásob oddělené - členění zásob se zobrazí kliknutím na ikonu Členění zásob na mobilním zařízení.

10. Stažení XML

Povel Stáhnout XML Stáhnout XML nalezte v nástrojovém panelu na detailu záznamu a také v hlavním seznamu dokladových agend a agend Adresář a Ceník.

XML soubor slouží pouze pro archivaci dat - není určen k importování dat do programu POHODA. Pro přenos záznamů do programu POHODA spusťte v programu POHODA synchronizaci dat (povel Soubor/Datová komunikace/mPOHODA...).

Povel pro stažení xml souboru je v agendách Adresář a Ceník dostupný pouze uživateli s rolí Admin.

Pokud povel použijete na detailu záznamu, vytvořený XML soubor obsahuje údaje pouze o aktuálně otevřeném záznamu. Jestliže je povel vyvolán v hlavním seznamu agendy, pak jsou v souboru XML obsaženy údaje o aktuálně vyfiltrovaných záznamech dané agendy.

Zvolením povelu se zobrazí dialog s volbou umístění vygenerovaného souboru XML.

Zpět na začátek

TeamViewer Stáhněte si program TeamViewer a spojte se s námi přímo.