Informační plocha

Statistický přehled nejprodávanějších položek, nejlepších odběratelů, obratů firmy a neuhrazených faktur.

Informační plocha

Informační plocha v grafické podobě zachycuje důležité ekonomické údaje firmy, jako jsou roční a měsíční obraty firmy, obraty největších odběratelů, přehled denních tržeb, výše pokladních příjmů, neuhrazené faktury, nevyúčtované zálohy a seznam nejprodávanějších položek.

1. Vytvoření nového záznamu

Z informační plochy můžete kliknutím na příslušnou ikonu založit nový záznam v agendách:

Nová přijatá objednávka Objednávky
Nová zálohová faktura Zálohové faktury
Nová vydaná faktura Faktury
Nový pokladní doklad Pokladní doklady
Nová prodejka Prodejky
Nový záznam v adresáři Adresář
Nový záznam v ceníku Ceník

2. Synchronizace

Na kartě Synchronizace je uveden datum poslední provedené synchronizace dat s programem POHODA a dále pak počet nových a nesesynchronizovaných dokladů.

Karta Synchronizace

Po vytvoření nového dokladu se navýší údaj ve sloupci Nový. Provedením synchronizace s programem POHODA se tato hodnota vynuluje.

V případě, že nedošlo k importu dokladu do programu POHODA, zobrazí se počet chybně importovaných dokladů ve sloupci Chybné.

U pokladních dokladů a prodejek mohou nastat situace, které způsobí, že doklad nevstoupí ani do XML určeného pro import do programu POHODA. Počet těchto dokladů se po provedené synchronizaci zobrazí také ve sloupci Chybné a není u nich uvedena ikona Chybně přenesený doklad.

  Do XML nevstupují:

 • pokladní doklady, na kterých není uvedena pokladna přenesená z programu POHODA, nebo které mají stav EET Čeká na odeslání, Čeká na odeslání (zjednodušeně), Nepodařilo se sestavit požadavek nebo Nepodařilo se odeslat

 • prodejky, které mají stav EET Čeká na odeslání, Čeká na odeslání (zjednodušeně), Nepodařilo se sestavit požadavek nebo Nepodařilo se odeslat

3. EET

Karta EET poskytuje přehled o počtu tržeb, které je nutné elektronicky zaevidovat a dále pak výčet tržeb rozdělený dle jednotlivých stavů EET.

Do výpočtu vstupují údaje z pokladních dokladů a prodejek.

Do stavů EET Odesláno s varováním, Odesláno a Nebude se odesílat se započítávají pouze doklady z aktuálního kalendářního roku. Pro ostatní stavy EET není žádný časový limit stanoven a do počtu se tak zahrnují i nevyřízené tržby z minulých let.

Pokud se nějaký stav EET na dokladech nevyskytuje, pak není v přehledu zobrazen.

Karta EET
 • V běžném režimu jste povinni zaslat údaje o evidované tržbě správci daně a vystavit účtenku zákazníkovi nejpozději v okamžiku uskutečnění evidované tržby. Pokud se nepodaří včas navázat spojení se serverem EET, je nutné odeslat tržbu do 48 hodin od okamžiku uskutečnění evidované tržby.

  Počet těchto nezaevidovaných tržeb je na kartě EET uveden v části "Dnes musíte odeslat". V případě, že již uplynula lhůta 48 hodin, zobrazí se i informace o počtu tržeb, které již měly být zaevidovány.

 • Ve zjednodušeném režimu se tržba do EET neodesílá při jejím vzniku, ale je nutné ji správci daně zaslat nejpozději do 5 dnů od jejího uskutečnění.

  V úvodní části karty EET se pak zobrazuje počet tržeb vytvořených ve zjednodušeném režimu, které je nutné zaevidovat v termínu 1 - 5 dnů, přičemž se uvádí vždy lhůta pro odeslání nejstarší tržby. I v tomto případě se zobrazuje informace o počtu tržeb, které již měly být zaevidovány.

Bližší informace o elektronické evidenci tržeb a jak dodatečně či hromadně provést odeslání tržby na EET se dočtete v kapitole Odeslání tržeb do EET.

4. Obrat za poslední 3 měsíce

Karta Obrat za poslední 3 měsíce

Na kartě Obrat za poslední tři měsíce se sleduje jednak celkový obrat za aktuální kalendářní rok a jednak obrat za poslední tři měsíce.

Do výpočtu obratu vstupují údaje z vydaných faktur, pokladních dokladů a prodejek. Položky odpočtů záloh uvedené na vydaných fakturách a položky likvidace faktur uvedené na pokladních dokladech jsou z výpočtu obratu vyjmuty.

Grafická část zobrazuje obrat za poslední tři měsíce, resp. za měsíce předcházející (pokud existuje doklad starší jak 6 měsíců).

Karta se na informační ploše zobrazuje pouze, pokud je vystavena vydaná faktura, pokladní doklad nebo prodejka vstupující do výpočtu obratu.

Částky jsou uvedeny včetně DPH.

5. Nevyřízené objednávky

Karta Nevyřízené objednávky

Na kartu Nevyřízené objednávky vstupují všechny objednávky se stavem Nevyřízená a Částečně vyřízená.

V seznamu dokladů se uvádějí tři záznamy v pořadí: nejprve objednávky se stavem Nevyřízená, které jsou po datu vyřízení, následně objednávky se stavem Částečně vyřízená a dále pak objednávky se stavem Nevyřízená, jejichž datum vyřízení ještě neuplynul nebo není uveden.

Kliknutím na ikonu indikující stav objednávky (Nevyřízená objednávka po termínu, Nevyřízená objednávka nebo Částečně vyřízená objednávka) můžete nevyřízenou objednávku vložit do vydané faktury přímo z informační plochy. Do faktury se vloží nedodané položky z objednávky v množství, které je aktuálně k dispozici na skladě.

Grafická část zobrazuje výši nevyřízených objednávek po termínu vyřízení a celkovou částku nevyřízených objednávek u nichž lhůta pro vyřízení ještě neuplynula nebo není stanovena.

Karta se na informační ploše zobrazuje pouze, pokud existuje nevyřízená přijatá objednávka.

Částky jsou uvedeny včetně DPH.

6. Nevyúčtované zálohové faktury

Karta Nevyúčtované zálohové faktury

Mezi nevyúčtované zálohové faktury se řadí neuhrazené zálohové faktury a dále zálohy, u kterých nebyl proveden jejich odpočet ve vydané faktuře.

V seznamu dokladů se uvádějí tři záznamy v pořadí: nejprve uhrazené, ale nevyúčtované zálohové faktury (seřazeno dle data úhrady od nejstarší likvidace) a dále pak nehrazené zálohové faktury (seřazeno dle data splatnosti od nejstarší).

V grafické části se všechny nevyúčtované zálohové faktury rozdělují do dvou skupin.

 • První skupinu tvoří počet neuhrazených zálohových faktur a záloh, které nebyly vyúčtované a od jejichž data úhrady uplynulo 15 dní a méně.

 • Druhou skupinu tvoří počet uhrazených záloh, kdy od data úhrady uplynulo více jak 15 dní.

Karta se na informační ploše zobrazuje pouze, pokud existuje neuhrazená nebo nevyúčtovaná zálohová faktura.

Částky jsou uvedeny včetně DPH.

7. Neuhrazené faktury

Karta Neuhrazené faktury

Na kartu Neuhrazené faktury vstupují všechny vydané faktury, které nebyly dosud plně uhrazeny. V seznamu se zobrazují první tři neuhrazené faktury s nejstarším datem splatnosti.

Kliknutím na ikonu Neuhrazeno, resp. ikonu Po splatnosti, můžete provést úhradu faktury pokladním dokladem nebo bez vazby přímo z informační plochy. Částka úhrady odpovídá zbývající neuhrazené částce faktury.

Grafická část zobrazuje kolik bylo na vydaných fakturách již uhrazeno, jaká částka zbývá uhradit a v jaké výši jsou faktury po splatnosti.

Karta se na informační ploše zobrazuje pouze, pokud je vystavena vydaná faktura.

Částky jsou uvedeny včetně DPH.

8. Pokladní příjmy

Karta Pokladní příjmy

Na kartě Pokladní příjmy jsou uvedeny jednak celkové příjmy plynoucí z pokladních dokladů za poslední tři kalendářní měsíce, ve kterých byla realizována tržba a dále roční příjmy dle jednotlivých hotovostních pokladen. Roční příjmy jsou seřazeny od pokladny s nejvyšším příjmem sestupně. Výpis obsahuje pouze 5 pokladen s nejvyšší tržbou. Pokladní příjmy se počítají dle data platby.

Karta se na informační ploše zobrazuje pouze, pokud existuje pokladní doklad s datem platby spadajícím do aktuálního kalendářního roku.

Částky jsou uvedeny včetně DPH.

9. Prodejky

Karta Prodejky

Na kartě Prodejky se uvádí celková denní tržba plynoucí z prodejek.

Grafická část zobrazuje výši denní tržby dle jednotlivých forem úhrad. Tržby jsou seřazeny od nejvyšší po nejnižší.

Karta se na informační ploše zobrazuje pouze, pokud existuje prodejka vystavená v aktuální den.

Částky jsou uvedeny včetně DPH.

10. TOP odběratelé

Karta TOP odběratelé

Na kartě TOP odběratelé se uvádí celkový obrat firmy rozčleněný dle obratů jednotlivých odběratelů. Zobrazuje se obrat 4 nejlepších odběratelů. Obraty zbývajících odběratelů a dále obraty z dokladů, na nichž není žádný odběratel uveden jsou zahrnuty v odběrateli "Ostatní".

Do výpočtu obratu odběratele vstupují údaje z vydaných faktur, pokladních dokladů a prodejek. Položky odpočtů záloh uvedené na vydaných fakturách a položky likvidace faktur uvedené na pokladních dokladech jsou z výpočtu obratu vyjmuty.

Koláčový graf zobrazuje rozdělení obratu dle jednotlivých odběratelů.

Karta se na informační ploše zobrazuje pouze, pokud je vystavena vydaná faktura, pokladní doklad nebo prodejka vstupující do výpočtu obratu.

Seznamu TOP odběratelů z informační plochy odpovídá nabídka v našeptávači na detailu dokladu v poli Odběratel.

Částky jsou uvedeny včetně DPH.

11. TOP položky

Karta TOP položky

Na kartě TOP položky se uvádí 5 nejprodávanějších položek pro aktuální kalendářní rok. Pro každou položku je uvedeno celkové prodané množství a inkasovaná tržba.

Do výpočtu vstupují údaje z vydaných faktur, pokladních dokladů a prodejek. Položky odpočtů záloh uvedené na vydaných fakturách a položky likvidace faktur uvedené na pokladních dokladech jsou z výpočtu vyjmuty.

Výše prodeje TOP položek je graficky zpracována pomocí sloupcového grafu. Najetím kurzoru myši na příslušný sloupec se zobrazí plný název položky včetně informace o prodaném množství a celkovém výdělku z prodeje.

Karta se na informační ploše zobrazuje pouze, pokud je vystavena vydaná faktura, pokladní doklad nebo prodejka vstupující do výpočtu.

Seznamu TOP položek z informační plochy odpovídá nabídka v našeptávači na detailu dokladu v poli Kód, resp. Položka.

Částky jsou uvedeny včetně DPH.

12. Aktualizace údajů na informační ploše

Údaje na informační ploše se automaticky aktualizují po uplynutí lhůty 5 minut nebo vytvořením nového záznamu. Potřebujete-li údaje zaktualizovat dříve, zvolte povel Aktualizovat údaje na informační ploše, který je umístěn v zápatí informační plochy.

Zpět na začátek