Informační plocha

Statistický přehled nejprodávanějších položek, nejlepších odběratelů, obratů firmy a neuhrazených faktur.

Informační plocha

Informační plocha v grafické podobě zachycuje důležité ekonomické údaje firmy, jako jsou roční a měsíční obraty firmy, obraty největších odběratelů nebo dodavatelů, přehled denních tržeb, výše pokladních příjmů, neuhrazené faktury, nevyúčtované zálohy a seznam nejprodávanějších položek.

1. Vytvoření nového záznamu

Z informační plochy můžete kliknutím na příslušnou ikonu založit nový záznam v agendách:

Nová nabídka vydaná Nabídky
Nová přijatá objednávka Objednávky
Nová výdejka Výdejky
Nová zálohová faktura Zálohové faktury
Nová vydaná faktura Faktury
Nový příjmový pokladní doklad Pokladní doklady - příjem
Nový výdajový pokladní doklad Pokladní doklady - výdej
Nová prodejka Prodejky
Nový záznam v adresáři Adresář

2. Novinky ve verzi

Karta Novinky ve verzi

Na kartě Novinky je uveden seznam nejdůležitějších novinek v poslední vydané verzi aplikace mPOHODA. Kliknutím na název sekce budete přesměrováni na stránku s kompletním výčtem novinek v aplikaci.

V sekci Víte, že... se pak dozvíte zajímavé tipy na používání aplikace. Jako například možnost napojení aplikace mKasa na aplikaci mPOHODA.

3. Limity verze Start

Karta Limity verze Start

Na kartě Limity verze Start se zobrazuje počet záznamů, které můžete v uvedených agendách ve variantě Start ještě vytvořit, než budou limity plně vyčerpány a další záznam tak nepůjde v příslušné agendě zadat.

Limit pro dokladové agendy a šablony je stanoven na 100 záznamů pro každou jednotlivou agendu a počítá se za kalendářní rok.

Limit pro agendu Adresář je 20 záznamů a pro agendu Ceník 100 záznamů a je statický (neobnovuje se s novým kalendářním rokem jako v případě dokladů).

Limity vždy platí pro všechny výše jmenované agendy - na kartě se vypisuje prvních 7 agend s nejvíce vyčerpaným limitem.

4. Synchronizace

Karta Synchronizace

Na kartě Synchronizace je uveden datum poslední provedené synchronizace dat s programem POHODA a dále pak počet nových dokladů, nesesynchronizovaných dokladů a počet dokladů, u kterých je synchronizace dat pozastavena.

Po vytvoření nového dokladu se navýší údaj v prvním sloupci Nové doklady vytvořené od poslední synchronizace dat. V něm se uvádí počet nových dokladů vytvořených od poslední synchronizace dat. Provedením synchronizace s programem POHODA se tato hodnota vynuluje.

V případě, že byl u nějakého dokladu nastaven příznak pozastavení synchronizace dat , pak se tento doklad zobrazuje ve sloupci označeném ikonou Doklady, které mají pozastavenou synchronizaci dat. Takový doklad je v tomto sloupci uveden do doby, než je u něj změněn příznak synchronizace na Synchronizovat.

V případě, že během synchronizace dat nedošlo k přenosu dokladu do programu POHODA, zobrazí se počet chybně importovaných dokladů ve sloupci označeném ikonou Doklady, u kterých nastala chyba při synchronizaci dat.

U pokladních dokladů a prodejek mohou nastat situace, které způsobí, že doklad nevstoupí ani do XML určeného pro import do programu POHODA. Počet těchto dokladů se po provedené synchronizaci zobrazí také ve sloupci chybných dokladů a není u nich uvedena ikona.

  Do XML nevstupují:

 • pokladní doklady, na kterých není uvedena pokladna přenesená z programu POHODA, nebo které mají stav EET Čeká na odeslání, Čeká na odeslání (zjednodušeně), Nepodařilo se sestavit požadavek nebo Nepodařilo se odeslat

 • prodejky, které mají stav EET Čeká na odeslání, Čeká na odeslání (zjednodušeně), Nepodařilo se sestavit požadavek nebo Nepodařilo se odeslat

5. EET

Karta EET

Karta EET poskytuje přehled o počtu tržeb, které je nutné elektronicky zaevidovat a dále pak výčet tržeb rozdělený dle jednotlivých stavů EET.

Do výpočtu vstupují údaje z příjmových pokladních dokladů a prodejek.

Do stavů EET Odesláno s varováním, Odesláno a Nebude se odesílat se započítávají pouze doklady z aktuálního kalendářního roku. Pro ostatní stavy EET není žádný časový limit stanoven a do počtu se tak zahrnují i nevyřízené tržby z minulých let.

Pokud se nějaký stav EET na dokladech nevyskytuje, pak není v přehledu zobrazen.

 • V běžném režimu jste povinni zaslat údaje o evidované tržbě správci daně a vystavit účtenku zákazníkovi nejpozději v okamžiku uskutečnění evidované tržby. Pokud se nepodaří včas navázat spojení se serverem EET, je nutné odeslat tržbu do 48 hodin od okamžiku uskutečnění evidované tržby.

  Počet těchto nezaevidovaných tržeb je na kartě EET uveden v části "Dnes musíte odeslat". V případě, že již uplynula lhůta 48 hodin, zobrazí se i informace o počtu tržeb, které již měly být zaevidovány.

 • Ve zjednodušeném režimu se tržba do EET neodesílá při jejím vzniku, ale je nutné ji správci daně zaslat nejpozději do 5 dnů od jejího uskutečnění.

  V úvodní části karty EET se pak zobrazuje počet tržeb vytvořených ve zjednodušeném režimu, které je nutné zaevidovat v termínu 1 - 5 dnů, přičemž se uvádí vždy lhůta pro odeslání nejstarší tržby. I v tomto případě se zobrazuje informace o počtu tržeb, které již měly být zaevidovány.

Bližší informace o elektronické evidenci tržeb a jak dodatečně či hromadně provést odeslání tržby na EET se dočtete v kapitole Odeslání tržeb do EET.

6. Obrat za poslední 3 měsíce

Karta Obrat za poslední 3 měsíce

Na kartě Obrat za poslední tři měsíce se sleduje jednak celkový obrat za aktuální kalendářní rok a jednak obrat za poslední tři měsíce.

Do výpočtu obratu vstupují údaje z vydaných faktur, příjmových pokladních dokladů a prodejek. Položky odpočtů záloh uvedené na vydaných fakturách a položky likvidace faktur uvedené na příjmových pokladních dokladech jsou z výpočtu obratu vyjmuty.

Grafická část zobrazuje obrat za poslední tři měsíce, resp. za měsíce předcházející (pokud existuje doklad starší jak 6 měsíců).

Karta se na informační ploše zobrazuje pouze, pokud je vystavena vydaná faktura, příjmový pokladní doklad nebo prodejka vstupující do výpočtu obratu.

Částky jsou uvedeny včetně DPH.

7. Nevyřízené objednávky

Karta Nevyřízené objednávky

Na kartu Nevyřízené objednávky vstupují všechny objednávky se stavem Nevyřízená a Částečně vyřízená.

V seznamu dokladů se uvádějí tři záznamy v pořadí: nejprve objednávky se stavem Nevyřízená, které jsou po datu vyřízení, následně objednávky se stavem Částečně vyřízená a dále pak objednávky se stavem Nevyřízená, jejichž datum vyřízení ještě neuplynul nebo není uveden.

Kliknutím na ikonu indikující stav objednávky (Nevyřízená objednávka po termínu, Nevyřízená objednávka nebo Částečně vyřízená objednávka) se otevře detail dokladu, odkud můžete danou nevyřízenou objednávku vložit do vydané faktury nebo výdejky.

Grafická část zobrazuje výši nevyřízených objednávek po termínu vyřízení a celkovou částku nevyřízených objednávek u nichž lhůta pro vyřízení ještě neuplynula nebo není stanovena. V grafické části jsou objednávky v cizí měně uváděny v českých korunách. Grafická část tak udává přehled o jakou výši narostou pohledávky po vyfakturování objednávek.

Karta se na informační ploše zobrazuje pouze, pokud existuje nevyřízená přijatá objednávka.

Částky jsou uvedeny včetně DPH.

8. Nevyúčtované zálohové faktury

Karta Nevyúčtované zálohové faktury

Mezi nevyúčtované zálohové faktury se řadí neuhrazené zálohové faktury a dále zálohy, u kterých nebyl proveden jejich odpočet ve vydané faktuře.

V seznamu dokladů se uvádějí tři záznamy v pořadí: nejprve uhrazené, ale nevyúčtované zálohové faktury (seřazeno dle data úhrady od nejstarší likvidace) a dále pak nehrazené zálohové faktury (seřazeno dle data splatnosti od nejstarší).

V grafické části se všechny nevyúčtované zálohové faktury rozdělují do dvou skupin.

 • První skupinu tvoří počet neuhrazených zálohových faktur a záloh, které nebyly vyúčtované a od jejichž data úhrady uplynulo 15 dní a méně.

 • Druhou skupinu tvoří počet uhrazených záloh, kdy od data úhrady uplynulo více jak 15 dní.

Na kartu vstupují i zálohové faktury v cizí měně, přestože jejich odpočet nelze v aplikaci mPOHODA provést. Karta tak informuje o těch zálohách v cizí měně, které je třeba vyúčtovat v programu POHODA či jiným způsobem.

Karta se na informační ploše zobrazuje pouze, pokud existuje neuhrazená nebo nevyúčtovaná zálohová faktura.

Částky jsou uvedeny včetně DPH.

9. Neuhrazené faktury

Karta Neuhrazené faktury

Na kartu Neuhrazené faktury vstupují všechny vydané faktury, které nebyly dosud plně uhrazeny. V seznamu se zobrazují první tři neuhrazené faktury s nejstarším datem splatnosti.

Kliknutím na ikonu Neuhrazeno, resp. ikonu Po splatnosti, můžete provést úhradu faktury pokladním dokladem nebo bez vazby přímo z informační plochy. Částka úhrady odpovídá zbývající neuhrazené částce faktury. Úhradu pokladním dokladem lze provést pouze u vydaných faktur vystavených v českých korunách.

Grafická část zobrazuje kolik bylo na vydaných fakturách již uhrazeno, jaká částka zbývá uhradit a v jaké výši jsou faktury po splatnosti. V grafické části jsou neuhrazené faktury v cizí měně uváděny v českých korunách. Grafická část tak informuje o tom, o kolik se zvýší obrat firmy úhradou vydaných faktur.

Karta se na informační ploše zobrazuje pouze, pokud je vystavena vydaná faktura.

Částky jsou uvedeny včetně DPH.

10. Nevyřízené výdejky

Karta Nevyřízené výdejky

Na kartu Nevyřízené výdejky vstupují všechny výdejky se stavem Nevyřízená a Částečně vyřízená.

V seznamu dokladů se uvádí pět záznamů. Nejprve se uvádějí výdejky se stavem Částečně vyřízená a poté následují výdejky se stavem Nevyřízená.

Kliknutím na ikonu indikující stav výdejky (Nevyřízená výdejka nebo Částečně vyřízená výdejka) se otevře detail dokladu, odkud můžete danou nevyřízenou výdejku vložit do vydané faktury.

Karta se na informační ploše zobrazuje pouze, pokud existuje nevyřízená výdejka.

Částky jsou uvedeny včetně DPH.

11. Nevyřízené nabídky

Karta Nevyřízené nabídky

Na kartu Nevyřízené nabídky vstupují všechny nabídky se stavem Nevyřízená, Částečně vyřízená a Odeslaná ke schválení.

V seznamu dokladů se uvádí pět záznamů, které jsou v závislosti na stavu nabídky řazeny v pořadí Nevyřízená, Odeslaná ke schválení, Částečně vyřízená.

Kliknutím na ikonu indikující stav nabídky (Nevyřízená nabídka po termínu, Nevyřízená nabídka, Nabídka odeslaná ke schválení nebo Částečně vyřízená nabídka) se otevře detail dokladu, odkud můžete danou nevyřízenou nabídku vložit do přijaté objednávky.

Karta se na informační ploše zobrazuje pouze, pokud existuje nevyřízená nabídka.

Částky jsou uvedeny včetně DPH.

12. Kurzový lístek

Karta Kurzový lístek

Na kartě Kurzový lístek se zobrazuje denní kurz vyhlášený Českou národní bankou (ČNB) pěti nejvíce používaných cizích měn ve vaší firmě. Obchodujete-li v menším počtu cizích měn, je seznam doplněn o měny euro, americký dolar a britská libra.

Informativně je uveden i den, pro který má systém mPOHODA k dispozici poslední známý kurz. Denní kurzy uvedených měn se pro aktuální pracovní den na kartě zaktualizují až po 14:30 hod, kdy ČNB vyhlásí nové kurzy.

13. Pokladní příjmy

Karta Pokladní příjmy

Na kartě Pokladní příjmy jsou uvedeny jednak celkové příjmy plynoucí z pokladních dokladů za poslední tři kalendářní měsíce, ve kterých byla realizována tržba a dále roční příjmy dle jednotlivých hotovostních pokladen.

Roční příjmy jsou uváděny v měně hotovostní pokladny. Najetím kurzoru myši na pokladnu se zobrazí celková výše příjmů pokladny v českých korunách. Měsíční obrat udává výši příjmů všech pokladen vyjádřený v českých korunách. Najetím kurzoru myši na příslušný obrat se zobrazí měsíční příjmy dle jednotlivých hotovostních pokladen vyjádřené v měně uváděné pokladny.

Karta se na informační ploše zobrazuje pouze, pokud existuje příjmový pokladní doklad s datem platby spadajícím do aktuálního kalendářního roku.

Částky jsou uvedeny včetně DPH.

14. Prodejky

Karta Prodejky

Na kartě Prodejky se uvádí celková denní tržba plynoucí z prodejek.

Grafická část zobrazuje výši denní tržby dle jednotlivých forem úhrad. Tržby jsou seřazeny od nejvyšší po nejnižší.

Karta se na informační ploše zobrazuje pouze, pokud existuje prodejka vystavená v aktuální den.

Částky jsou uvedeny včetně DPH.

15. TOP odběratelé

Karta TOP odběratelé

Na kartě TOP odběratelé se uvádí celkový obrat firmy rozčleněný dle obratů jednotlivých odběratelů. Zobrazuje se obrat 4 nejlepších odběratelů. Obraty zbývajících odběratelů a dále obraty z dokladů, na nichž není žádný odběratel uveden jsou zahrnuty v odběrateli "Ostatní".

Do výpočtu obratu odběratele vstupují údaje z vydaných faktur, příjmových pokladních dokladů a prodejek. Položky odpočtů záloh uvedené na vydaných fakturách a položky likvidace faktur uvedené na příjmových pokladních dokladech jsou z výpočtu obratu vyjmuty.

Koláčový graf zobrazuje rozdělení obratu dle jednotlivých odběratelů.

Karta se na informační ploše zobrazuje pouze, pokud je vystavena vydaná faktura, příjmový pokladní doklad nebo prodejka vstupující do výpočtu obratu.

Seznamu TOP odběratelů z informační plochy odpovídá nabídka v našeptávači na detailu dokladu v poli Firma.

Částky jsou uvedeny včetně DPH.

15. TOP dodavatelé

Karta TOP dodavatelé

Na kartě TOP dodavatelé se uvádí celkový obrat firmy rozčleněný dle obratů jednotlivých dodavatelů. Zobrazuje se obrat 4 nejlepších dodavatelů. Obraty zbývajících dodavatelů a dále obraty z dokladů, na nichž není žádný dodavatel uveden jsou zahrnuty v dodavateli "Ostatní".

Do výpočtu obratu dodavatele vstupují údaje z výdajových pokladních dokladů.

Koláčový graf zobrazuje rozdělení obratu dle jednotlivých dodavatelů.

Karta se na informační ploše zobrazuje pouze, pokud je vystaven výdajový pokladní doklad vstupující do výpočtu obratu.

Seznamu TOP dodavatelů z informační plochy odpovídá nabídka v našeptávači na detailu dokladu v poli Firma.

Částky jsou uvedeny včetně DPH.

16. TOP položky

Karta TOP položky

Na kartě TOP položky se uvádí 5 nejprodávanějších položek pro aktuální kalendářní rok. Pro každou položku je uvedeno celkové prodané množství a inkasovaná tržba.

Do výpočtu vstupují údaje z vydaných faktur, příjmových pokladních dokladů a prodejek. Položky odpočtů záloh uvedené na vydaných fakturách a položky likvidace faktur uvedené na příjmových pokladních dokladech jsou z výpočtu vyjmuty.

Výše prodeje TOP položek je graficky zpracována pomocí sloupcového grafu. Najetím kurzoru myši na příslušný sloupec se zobrazí plný název položky včetně informace o prodaném množství a celkovém výdělku z prodeje.

Karta se na informační ploše zobrazuje pouze, pokud je vystavena vydaná faktura, příjmový pokladní doklad nebo prodejka vstupující do výpočtu.

Seznamu TOP položek z informační plochy odpovídá nabídka v našeptávači na detailu dokladu v poli Kód, resp. Položka.

Částky jsou uvedeny včetně DPH.

17. Aktualizace údajů na informační ploše

Údaje na informační ploše se automaticky aktualizují po uplynutí lhůty 5 minut nebo vytvořením nového záznamu. Potřebujete-li údaje zaktualizovat dříve, zvolte povel Aktualizovat údaje na informační ploše, který je umístěn v zápatí informační plochy.

Zpět na začátek