Elektronická evidence tržeb

Odesílání tržeb do systému Elektronické evidence tržeb.

Agenda EET

V aplikaci mPOHODA lze tržby do EET odesílat pouze z mobilních zařízeních s nainstalovaným certifikátem a za podmínky, že má poplatník, kterého se odesílání tržeb týká, zakoupenou platnou licenci programu POHODA. Odesílají se pouze tržby inkasované prostřednictvím prodejek a pokladních dokladů.

Z webového rozhraní aplikace mPOHODA nelze tržby do EET odesílat. Na odeslaná data, resp. data připravená k odeslání je možné pouze nahlížet.

Pokud nemáte zakoupenou platnou licenci programu POHODA a chcete využívat funkce pro EET, kontaktujte obchodní oddělení.

V betaverzi aplikace mPOHODA si mohou funkčnost pro EET vyzkoušet všichni uživatelé, stačí v agendě Nastavení firmy zadat jakékoliv šestimístné ID zákazníka. Odeslání tržeb probíhá proti tzv. PlayGround.

V programu mPOHODA nelze z hlediska EET pracovat s poukazy, prodávat použité zboží, cestovní služby či zboží a služby osvobozené od DPH (s výjimkou těch, které podléhají přenesené daňové povinnosti). Pro správné odeslání dat na server Finanční správy vystavte doklad a proveďte odeslání tržby na EET v programu POHODA.

1. Nastavení systému před zahájením odesílání tržeb

Aby bylo možné odesílat tržby do systému Elektronické evidence tržeb, je nutné provést některá nastavení.

 • Ve webovém rozhraní aplikace zadejte v agendě Nastavení firmy ID zákazníka, získané při zakoupení licence programu POHODA.

 • Po uložení nastavení bude na základě uvedeného IČ firmy a ID zákazníka ověřena platnost licence programu POHODA. Datum do kdy je licence platná je uveden v poli Platnost licence.

  Ověřování licence probíhá automaticky. V případě, že si chcete licenci ověřit sami, zvolte povel Ověřit licenci.

 • Pokud je licence platná, zpřístupní se v agendě Nastavení dokladů volba pro aktivaci evidence tržeb. Zapněte volbu Evidovat tržby a nastavte datum od kdy tržby budete evidovat.

  Dříve vytvořeným dokladům se po prvním zadání data evidence tržeb nastaví stav EET Nebude se odesílat. Změna data od kdy evidovat nemá vliv na již vytvořené doklady. Nově uloženým dokladům je automaticky přiřazen stav EET Čeká na odeslání.

  Požadovaný typ režimu odesílání tržeb do EET - běžný nebo zjednodušený - se zadává v mobilním zařízení.

  Po každé změně nastavení pro evidenci tržeb proveďte synchronizaci na všech používaných mobilních zařízeních.

 • Následně na svém mobilním zařízení nainstalujte certifikát pro evidenci tržeb.

 • Na mobilním zařízení spusťte aplikaci mPOHODA.

 • V hlavním menu otevřete agendu Nastavení.

 • Na záložce EET vyberte certifikát a překontrolujte správnost nastavení jednotlivých režimů (zjednodušený režim a ověřovací (testovací) mód). Zadejte dostatečný časový limit pro spojení se servery správce daně, s ohledem na druh a kvalitu internetového připojení, aby bylo odeslání tržby do EET úspěšné.

  Pokud je nastaveno Zjednodušený režim deaktivován, jsou tržby odesílány v běžném režimu.

 • Na záložce Tisk vyberte bluetooth tiskárnu a nastavte jednotlivé parametry tisku.

  Seznam podporovaných bluetooth tiskáren pro tisk paragonů (pokladní doklad, prodejka) je uveden na webových stránkách firmy Stormware s.r.o. v sekci Tiskárny pro mobilní zařízení.

 • Nastavení uložte.

2. Režimy EET

Tržby lze do EET odesílat v běžném nebo zjednodušeném režimu. Požadovaný režim se nastavuje na záložce EET v agendě Nastavení ve verzi pro mobilní zařízení.

 • V běžném režimu jste povinni zaslat údaje o evidované tržbě správci daně a vystavit účtenku zákazníkovi nejpozději v okamžiku uskutečnění evidované tržby. Pokud se nepodaří včas navázat spojení se serverem EET, je nutné odeslat tržbu do 48 hodin od okamžiku uskutečnění evidované tržby.

 • Ve zjednodušeném režimu se tržba do EET neodesílá při jejím vzniku, ale je nutné ji správci daně zaslat nejpozději do 5 dnů od jejího uskutečnění. Taková tržba je v aplikaci označena příznakem pro zjednodušený režim. Tržbu správci daně odešlete z mobilního zařízení povelem Odeslat na EET, který se nachází v menu v seznamu prodejek, resp. pokladních dokladů, nebo na detailu dokladu.

  Ve zjednodušeném režimu může tržby odesílat ten poplatník, který získal výjimku od správce daně, nebo který provádí tržby, které tomuto režimu dle zákona o EET podléhají.

3. Testovací režim

Testovací režim (tzv. ověřovací mód) doporučujeme využít před ostrým odesíláním dat do EET. Ověříte si tak, že s vaším certifikátem a s ohledem na nastavení aplikace mPOHODA budou tržby správně odesílány do EET. Takto odeslaná data budou v aplikaci označena příznakem pro testovací režim. Informace odesílané v rámci testovacího režimu se na serveru Finanční správy neukládají.

Vypnutím testovacího režimu jsou tržby odesílány do produkčního prostředí EET (tzv. ostrý mód).

Smazat data získaná z Finanční správy k tržbám odeslaným v testovacím režimu lze pouze z webového rozhraní aplikace mPOHODA. V agendě EET zvolte povel ikona Odstranit záznamy vzniklé odesláním tržeb v testovacím režimu do EET Odstranit záznamy vzniklé odesláním tržeb v testovacím režimu do EET. Smazáním testovacích záznamů dojde k odstranění záznamů vzniklých v testovacím režimu. Doklady, ze kterých bylo provedeno odeslání tržby do EET budou zachovány a zpřístupněny k editaci či smazání.

4. Odeslání tržeb do EET

Samotné odeslání do EET probíhá na mobilním zařízení v okamžiku uložení dokladu.

 • Vytvořte prodejku nebo pokladní doklad.

 • Na základě formy úhrady (pouze prodejky), data vystavení a celkové částky dokladu se nastaví stav EET.

  • Pokud doklad datem vystavení spadá do období evidence EET, celková částka je různá od nuly a zároveň forma úhrady vstupuje do EET, přiřadí se dokladu stav EET Čeká na odeslání. Uložením pak dochází k automatickému odeslání tržby do EET.

  • Jestliže datum vystavení je mimo evidenci EET, celková částka je nulová nebo forma úhrady nevstupuje do EET, přiřadí se dokladu stav EET Nebude se odesílat. Uložením pak nedojde k odeslání tržby do EET.

 • Pro změnu stavu EET před uložením dokladu nastavte na záložce EET přepínač Odesílání na EET do požadovaného stavu Nebude se odesílat, resp. Čeká na odeslání.

 • Má-li být tržba odeslána do EET, zobrazí se při uložení dokladu informace, že probíhá odeslání tržby do EET.

 • Výsledek odeslání zkontrolujte u dokladu na záložce EET, kde se zobrazí výsledný stav odeslání, datum a čas vzniku tržby a jejího odeslání správci daně, datum a čas přijetí odpovědi ze serveru správce daně a kódy FIK, BKP a PKP.


  FIK - fiskální identifikační kód
  BKP - bezpečnostní kód poplatníka
  PKP - podpisový kód poplatníka

  V případě, že bylo odeslání neúspěšné, není získán FIK kód a na záložce EET je vypsána chyba, ke které během odesílání tržby došlo.

  Odeslaná tržba do EET Odeslání tržby do EET se nepodařilo
 • Na záložce EET je uvedena také celková částka tržby odeslaná do EET. U plátců DPH se zobrazuje rozpis této částky na základ daně a daň.

  Rekapitulace tržby EET

  Finanční správě se neodesílá částka tržby s přiřazenou nulovou sazbou DPH. V rekapitulaci tržby je v položce 0% reprezentována částka základu nepodléhajícího DPH (v datové větě jde o položku zakl_nepodl_dph), což v aplikaci mPOHODA odpovídá částce s přiřazeným typem jednotkové ceny Přenesená.

 • Vytisknutí účtenky
 • Jestliže máte nastaven automatický tisk účtenky, dojde k vytištění paragonu s uvedením kódů EET a dalších náležitostí pro EET.

  Pokud automatický tisk není nastaven, vytiskněte doklad povelem Vytisknout účtenku.

  U neplátce DPH se na tiskové sestavě pro doklad s datem vystavení, resp. datem tržby (v případě odeslání tržby na EET), od 1. 3. 2018 včetně netiskne DIČ.

  Na účtence se tisknou kódy FIK a BKP, v případě, že odeslání tržby bylo úspěšné, resp. kódy BKP a PKP v případě, že odeslání tržby nebylo úspěšné nebo byla tržba odeslána ve zjednodušeném režimu.

 • Odeslání tržby
 • Nebyla-li tržba do EET odeslána při svém vzniku (zjednodušený režim, nastala chyba, změna stavu EET z Nebude se odesílat na Čeká na odeslání apod.), odešlete ji do EET povelem Odeslat na EET, který se nachází v menu v seznamu prodejek, resp. pokladních dokladů, nebo na detailu dokladu.

 • Přehled stavů odeslání tržeb do EET můžete na svém mobilním zařízení zkontrolovat v agendě EET. V hlavním menu se za názvem agendy EET zobrazuje počet dokladů, které dosud nebyly odeslány do EET.

  Z agendy EET lze dosud neodeslané tržby poslat správci daně po jednotlivých tržbách, zvolením povelu Odeslat na EET, nebo hromadně, prostřednictvím povelu Odeslat tržby. První z uvedených povelů se nachází v menu u dané tržby, povel pro hromadné odeslání tržeb v hlavním menu agendy.

  Odeslání tržby z agendy EET Hromadné odeslání tržeb z agendy EET

  Funkci pro hromadné odeslání tržeb využijete zejména při odeslání tržeb vytvořených ve zjednodušeném režimu.

  Přehled stavů odeslání tržeb do EET je dostupný také ve webovém rozhraní aplikace v agendě EET, umístěné v menu Doklady. Z webového rozhraní však nelze tržby do EET odesílat.

 • Při odesílání tržeb na EET doporučujeme dodržovat postup uvedený v FAQ Doporučené postupy pro odesílání tržeb z aplikace mPOHODA.

5. Přehled stavů EET

Ve webovém rozhraní aplikace i ve verzi pro mobilní zařízení je v agendě EET, v seznamu prodejek, resp. pokladních dokladů, a na jejich detailu na záložce EET barevně rozlišován výsledek odeslání tržby.

Přehled stavů EET
Ikona Název stavu EET Popis
ikona Nepodařilo se sestavit požadavek Nepodařilo se sestavit požadavek Tržba nebyla odeslána do EET, protože nebylo možné vytvořit požadavek na odeslání (např. není zadán certifikát). Doklad lze editovat nebo smazat.
ikona Nepodařilo se odeslat Nepodařilo se odeslat Tržba nebyla odeslána do EET, nebyl získán kód FIK, protože nastala tzv. kritická chyba (např. Neplatny kontrolni bezpecnostni kod poplatnika (BKP)). Doklad nelze editovat a smazat.
ikona Čeká na odeslání Čeká na odeslání Tržba má být odeslána do EET, ale zatím k tomu nedošlo. Doklad lze editovat nebo smazat.
ikona Zjednodušeně Čeká na odeslání (zjednodušeně) Tržba byla vytvořena ve zjednodušeném režimu a musí být do 5 dnů odeslána do EET. Doklad nelze editovat a smazat.
ikona Odesláno s varováním Odesláno s varováním Tržba byla odeslána do EET, byl získán kód FIK, ale nastala tzv. propustná chyba (např. DIC poplatnika v datove zprave se neshoduje s DIC v certifikatu). Doklad nelze editovat a smazat.
ikona Odesláno Odesláno Tržba byla úspěšně odeslána do EET a byl získán kód FIK. Doklad nelze editovat a smazat.
ikona Nebude se odesílat Nebude se odesílat Tržba nemá být odeslána do EET. Doklad lze editovat nebo smazat.

Seznam propustných a kritických chyb je uveden v příručce Elektronická evidence tržeb - Formát a struktura údajů o evidované tržbě, která je dostupná na webové stránce www.etrzby.cz.

6. Synchronizace s programem POHODA

Do programu POHODA se nesynchronizují prodejky a pokladní doklady, které mají stav EET Čeká na odeslání, Zjednodušeně, Nepodařilo se sestavit požadavek nebo Nepodařilo se odeslat. Poté, co budou úspěšně odeslány do EET, dojde k jejich přenosu do programu POHODA. Doporučujeme proto pečlivě sledovat stavy odeslání jednotlivých tržeb.

Doklady se stavem Odesláno, Odesláno s varováním a Nebude se odesílat jsou v programu POHODA po importu označeny následujícími stavy EET.

Přehled stavů EET po importu do programu POHODA
Stav EET v aplikaci mPOHODA Stav EET po importu do programu POHODA
Nebude se odesílat Neodesílat
Odesláno Odesláno
Odesláno s varováním Odesláno

Evidujete-li prostřednictvím aplikace mPOHODA tržby v EET, dbejte na to, aby funkce pro elektronickou evidenci tržeb byla aktivní také v programu POHODA. V opačném případě je totiž automatické odeslání tržby do EET v aplikaci mPOHODA ovlivněno formou úhrady importované z programu POHODA, u které není nastaven vstup do EET a je tak nutné na každém dokladu odeslání tržby do EET ručně aktivovat. Dalším důsledkem je uchování informací o EET pouze v aplikaci mPOHODA a zákonná evidence tak není součástí účetnictví vedeného v programu POHODA.

Zpět na začátek