Cizí měna

Aplikace mPOHODA umožňuje vytvářet doklady v tuzemské i cizí měně.

Cizí měna na dokladech

1. Nastavení cizí měny na doklad

V aplikaci mPOHODA lze v cizí měně vytvořit vydanou fakturu, zálohovou fakturu, přijatou objednávku, pokladní doklad a šablonu vydané faktury.

Měna dokladu je určena hodnotou uvedenou v poli Měna. S výjimkou pokladního dokladu se měna na dokladu volí vybráním příslušné měny přímo v poli Měna. V případě pokladního dokladu se měna dokladu odvozuje od měny vybrané hotovostní pokladny.

Vydaná faktura v cizí měně

Měna CZK slouží pro vytvoření tuzemského dokladu.

V seznamu měn se vedle tuzemské měny nabízejí všechny měny, pro které Česká národní banka vyhlašuje denně kurz a dále pak ostatní měny (tzv. exotické měny), pro které je vyhlašován kurz jednou měsíčně.

Je-li synchronizací dat z programu POHODA uvedena u odběratele v adresáři měna, ve které si s odběratelem fakturujete, pak vložením daného odběratele na doklad se automaticky nastaví odběrateli přiřazená měna.

2. Načtení kurzu na doklad a jeho aktualizace

Načtení kurzu na doklad

Aplikace mPOHODA pracuje momentálně pouze s denními kurzy devizového trhu, které stahuje každý den z České národní banky. Data pro aktuální pracovní den jsou k dispozici po 14:30 hod.

Kurzy ostatní měn se do aplikace mPOHODA nestahují.

Vybráním cizí měny se do pole Kurz měny načte platný denní kurz.

V poli kurz se načítá poslední známý kurz. Na doklady vystavené před zveřejněním nových denních kurzů pro aktuální den se tak načítá kurz z předešlého pracovního dne.

Je-li na dokladu vybrána měna, kdy kurz této měny je vyhlašován pro množství měny jiné než 1, pak je množství měny uvedeno za polem kurz a vstupuje do přepočtu cizí měny na české koruny.

V případě, že ve vaší firmě používáte pevné kurzy nebo kurzy z předešlého dne, zapište v poli Kurz vlastní hodnotu kurzu dokladu.

Načtení kurzu na vydanou fakturu v cizí měně
  • Na doklad plátce DPH se kurz načítá k datu zdanitelného plnění.

  • Na doklad nepodléhající zdanění DPH, resp. doklad neplátce DPH se kurz načítá k datu vystavení dokladu, resp. k datu zápisu.

  • V případě pokladního dokladu se kurz načítá vždy k datu platby.

Aktualizace kurzu na dokladu

Používáte-li denní kurzy dle aktuálního kurzového lístku pro daný den a připravujete-li si doklady v cizí měně před zveřejněním nových kurzů Českou národní bankou, pak je nutné po vydání nových kurzů kurz na dokladu změnit.

Prostřednictvím povelu Aktualizace kurzu Aktualizovat kurz se na doklad načte poslední známý kurz. Provedete-li tedy aktualizaci kurzu po 14:30 hod, kdy jsou v aplikaci mPOHODA již k dispozici nové kurzy pro aktuální den, načte se na doklad denní kurz vyhlášený pro daný den.

3. Změna měny dokladu

Měnu na dokladu změníte vybráním jiné měny v poli Měna.

V případě, že doklad již obsahuje položky, dojde změnou měny k jejich odmazání z dokladu a je třeba je na doklad zadat znova.

Měnu nelze změnit na uhrazené vydané a zálohové faktuře a na přijaté objednávce s vazbou na vydanou fakturu.

4. Položky dokladu v cizí měně

Částky v položkách dokladu se uvádějí v měně dokladu.

Pracujete-li v programu POHODA s prodejními cenami v cizí měně, přenášejí se synchronizací dat také do aplikace mPOHODA. Vložením položky na doklad dochází k přepočtu ceny položky z měny zvolené prodejní ceny do měny dokladu.

Na dokladech plátců DPH se pod položkami dokladu uvádí celková rekapitulace DPH, která je vyjádřena v českých korunách.

5. Úhrada faktury v cizí měně

V aplikaci mPOHODA nelze provést úhradu vydané, resp. zálohové faktury v cizí měně na pokladní doklad.

Lze provést pouze tzv. úhradu bez vazby na hradící doklad, a to zadáním částky k úhradě v měně dokladu a v českých korunách přímo na záložce Úhrady na příslušné faktuře. Tato úhrada se nesynchronizuje do programu POHODA.

6. Odpočet zálohové faktury v cizí měně

V aplikaci mPOHODA není možné momentálně provádět odpočty záloh v cizí měně.

7. Vyřízení přijaté objednávky v cizí měně

Do vydané faktury v cizí měně lze přenést pouze přijatou objednávku vystavenou ve stejné měně.

Vyvoláním přenosu objednávek nad vydanou fakturou se tak nabízejí pouze nevyřízené přijaté objednávky vystavené v měně vydané faktury.

Na přijaté objednávce, která již byla do nějaké vydané faktury přenesena nelze změnit měnu dokladu. Změnou měny na vydané faktuře obsahující položky z objednávky dojde ke smazání položek vydané faktury a tudíž ke zrušení vazby na přijatou objednávku.

8. Synchronizace s programem POHODA

Doklady vystavené v cizí měně se do programu POHODA importují za předpokladu, že je funkce cizích měn v programu POHODA aktivní a že v agendě Nastavení/Seznamy/Cizí měny je vytvořena příslušná cizí měna.

Z programu POHODA lze do aplikace mPOHODA importovat hotovostní pokladny a bankovní účty v cizí měně a dále pak vydané faktury, zálohové faktury a přijaté objednávky vystavené v cizí měně

Zpět na začátek

TeamViewer Stáhněte si program TeamViewer a spojte se s námi přímo.